“…want kyk, hy bid.” – Handelinge 9:11

Opregte gebede word onmiddellik in die hemel gehoor. Die oomblik toe Saul begin bid, het die Here hom gehoor. Hier is vertroosting vir die siel in nood – die biddende siel. Dikwels buig ‘n gebrokene van hart sy knie, maar kan sy gebrokenheid net in die taal van versugting en trane uitspreek; tog laat daardie kreun al die harpe van die hemel opgewonde musiek maak; daardie traan is deur God gevang en in die annale van die hemel bewaar.

Die smekende siel, wie se woorde deur versugtinge verhinder word, het ‘n plek voor die Allerhoogste.  Trane is die diamante van die hemel; versugtinge maak deel uit van die musiek van Yahuah se voorhowe, en word gereken saam met al die ander sublieme stemme wat Sy Majesteit in die hoogste bereik.

Moenie dink dat jou gebed, hoe swak of bewend ook al, ongemerk sal vebygaan nie. Jakob se leer is verhewe, maar ons gebede word deur die engele na die troon van die Vader gedra. Ons God hoor nie net ons gebed nie, maar hoor dit ook graag. “Hy vergeet die geroep van die nederiges nie.” Waarlik, Hy draai nie sy oë en sy oor na die van hoë aansien en verhewe woorde nie; Hy wend Hom nie na die prag en praal van konings nie; Hy luister nie na die deining van oorlogsmusiek nie; Hy beskou die triomf en die trots van die mens as rook in die wind.

Maar oral waar ‘n hart oorstelp is met droefheid, of waar ‘n lip sidder van pyn, of ‘n diepe kreun, of ‘n berouvolle versugting in opregtheid geuiter word, daarvoor is die hart van die Here oop. Hy laat dit aanteken in die register van Sy geheue. Hy plaas ons gebede, soos roosblare, tussen die bladsye van sy gedenkboek, en wanneer die bundel uiteindelik oopgemaak word, sal daar ‘n kosbare geur daaruit opgaan.

Gebed:

Avinu shabashamayim – Onse Vader wat in die Hemel is,

Dankie Vader vir die blye versekering dat U die gebede van U regverdiges hoor en ook verhoor.

Dankie El Shadai, Almagtige God, dat U Heilige Gees ons deurentyd vul met geloofsoortuiging – ‘n vatse wete dat U in elke opsig en in elke gebeurtenis in ons lewe regeer.

Dankie El Elyon, Allerhoogste God dat U ‘n plan het met ons, U oorblysel hier in die laaste dae in die voleinding van die wêreldgeskiedenis.

Dankie Yahuah Elohim Tse’va’ot, God van die leërskare dat ons kan berus in die wete dat U die oorwinning reeds behaal het.

Ons wag nie vir ‘n politieke leier of ‘n verkiesingsuitslag nie – die geruis van die nasies en hierdie wêreld se heerser is oëverblindery, O God. U is die oorwinnaar, U Koninkryk is die enigste realiteit, Yahushua haMoshiach , Jesus Christus is die enigste Koning en Hy is alreeds oppad.

Vader laat ons nie na die onstuimighede van die nasies kyk nie, maar laat ons, ons identiteit as Yeshurun U geliefde en gesalfde volk aangryp en ons oog gerig hou op die Hemele want Yashar’el – die opregtes van God – se Koning is oppad!

Ons bid dit in die Naam van Jesus alleen.

Amen.

“Vrees het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.” – Psalm 119: 53

My siel, voel jy ook hierdie siddering van vrees oor die wetteloosheid van ander? So nie, skort daar iets met jou innerlike heiligheid!

Dawid se wange was riviere van trane weens die heersende onheiligheid; Jeremia het oë soos fonteine ​​begeer om die ongeregtighede van Yashar’el te betreur, en Lot was vererg oor die gesprek van die manne van Sodom. Diegene aan wie die teken in Esegiël se gesig gestel is het gesug en gehuil oor die gruwels van Jerusalem. Dit kan nie anders as om genadige siele te bedroef om te sien tot watter lengtes mense sal gaan om hel toe te gaan nie. Hulle het die boosheid en uiteinde van die sonde self geken en hulle was bang om te sien hoe ander soos motte na die vlam van vernietiging vlieg.

Sonde laat die regverdige sidder, omdat dit die heilige wet oortree wat in elkeen se beste belang is om te onderhou. Sonde in ons medemens verskrik ‘n gelowige, omdat dit hom herinner aan die gevalle toestand van sy eie hart: as hy ‘n oortreder sien, huil hy omdat hy besef: ‘Hy het vandag geval, en ek kan more val.’ Sonde vir ‘n gelowige is verskriklik, omdat dit sonde is wat die Verlosser gekruisig het. Die gelowige sien in elke vorm van ongeregtigheid die spykers en spies wat Jesus deurboor.

Dit is ‘n grusame ding om die God wat jou met sy eie bloed in pyn en smarte aan die kruis van foltering vry gekoop het van die bande van die dood in die gesig te vat deur terug te keer na dit waarvan Hy jou bevry het! Vir diegene is daar geen hoop op vergewing meer nie, omdat hulle die offergawe van die Lam van God gering geag het.

Laat ons dan saam met die psalmdigter vrees en saam met Dawid en Jeremia treur oor die ongeregtigheid van ons medegelowiges en van ons eie volk in besonder en laat ons onthou dat liefdeloosheid teenoor ons naaste die dood verdien. Indien ons daarop aanspraak maak om Yahuah ons God lief te hê lieg ons indien ons dan op dieselfde tyd ons naaste haat. ‘n Fontein kan nie op dieselfde tyd soet en bitter water na vore bring nie!

Lofprysing in Hebreeus en Afrikaans:

‘Shema Yashar’el Yahuah Eloheinu Yahuah echad – Hoor O Israel Yahuah jou God Yahuah is een  – jy sal Yahuah jou Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou verstand en jy sal jou naaste liefhê soos jouself’

Baruch ata Yahuah Elohim Tse’va’ot!

Geseënd is Yahuah God van die Leërskare!

Baruch ata Yahushua haMoshiach, Melech ha Olam, Melchizedek Kohen haGadol le’Olam va’ed!

Geseënd is Jesus Christus, Koning van die heelal, Hoëpriester in die orde van Melgisedek vir ewig en altyd!

Baruch ata Ruach ha’Kodesh ha’Yahuah!

Geseënd is U Heilige Gees van Yahuah!

Gebed:

Avinu shabashamayim – Onse Vader wat in die hemel is,

Abba Vader, dankie dat U deur die kragtige inwoning en inwerking van U Heilge Gees ons harte so verander dat ons, ons naaste kan liefhê soos ons self. Dankie Yahuah dat U ons laat sidder en vrees aangaande die ongeregtighede van hierdie wêreld; laat ons eerder trane van gebrokenheid treur oor ons naaste se rebellie teenoor U wet as om hulle te haat vir die ongeregtigheid wat hulle ons en U gunsgenote deurentyd aandoen.

Ons bid dit in die Naam van Jesus alleen.

Amen

Gebore uit Sion – Gebore uit die Gees

Ek is altyd verstom wanneer ek sien en hoor dat gelowiges nie glo wat in die woord van God geskrywe staan nie. As ek nie glo wat in die woord staan nie – is ek dan nog ‘n gelowige, of is ek besig met selfwaan?

Die onderwerp wat ek in hierdie gedeelte aanspreek is een van die onderwerpe wat gelowiges moeilik vind om te glo. Die feit is dat wanneer hulle die waarheid van hierdie openbaring glo, hulle gekonfronteer word met ‘n realiteit waartoe hulle nie opgewasse is nie. Dit beteken groei en groei bring groeipyne mee!

Wanneer ons begin om volwassenheid in ons geloof te bereik ontgroei ons die dinge van die wêreldse kerke – die tv kerke en die gou-rykword evangelie en van diegene wat eerder die New Age, positiewe denke en selfverbeteringsevangelie van die moderne christelike sielkunde navolg en verkondig.

Jy sien die liggaam en die siel staan onder die heerskappy van die gees. As die gees wat heers wêrelds is sal die liggaam en die siel op die wêreldse en verganklike toegespits wees en sal dan ook saam met die wêreldse vergaan en vernietig word.

Indien die gees wedergebore is, verander die begeertes van die liggaam en die siel om die begeertes van die hemelse en onverganklike te weerspieël wat ewig is en nooit vernietig kan word nie.

Hierdie waarhede is vir baie gelowiges ongelooflik.

Nikodemus was een van hierdie soort gelowiges wat in ongeloof verkeer het, maar ek glo dat hy tog na sy otmoeting in die nag met Jesus sy ongeloof laat vaar het en wedergebore is.

Let op dat dit die gees is wat wedergebore word en nie die siel en die liggaam nie en tog verwys ons na Nikodemus as die wedergeborene. Dit beteken dat Nikodemus in die eerste plek, nou ‘n wedergebore onverganklike gees is met ‘n siel en ‘n liggaam in die wêreld.

Ons is almal in die eerste plek gees wanneer ons uit die Vader in Sion gebore word. Dan wanneer ons in die wêreld gebore word raak ons beklee met ‘n gevalle siel en ‘n sterflike liggaam.

Meeste gelowiges identifiseer so sterk met hulle gevalle siel se emosies en begeerstes en met hulle sterflike liggaam se begeertes, voorkoms en skete dat hulle in totale ontkennig van hulle onverganklike gees leef!

Dit is eers wanneer gelowiges uit die ewige Gees van God wedergebore raak dat hulle ophou om te identifiseer met die dinge van die sterflike liggaam en met die begeertes van die gevalle siel wat tot die dood lei.

Meeste gelowiges vind dit ongelooflik dat ons al voor die grondlegging van die wêreld uit die Gees van God gebore is in die hemele wat Sion genoem word. Dit is juis hoekom ons God ‘Vader’ noem, want ons is reeds reg aan die begin, voor die aarde bestaan het uit Hom gebore as geestelike wesens – bestem om ook in die wêreld met ‘n siel en ‘n liggaam gebore te word en om ons weg weer terug te vind na die Vader deur Jesus Christus.

Paulus verduidelik dit as volg:

Ef 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, 
soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, 
deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, 
6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. 
7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, 
8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, 
9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, 
10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig— 
11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, 
12  sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het
13  in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, 
14  wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. 

Paulus maak dit baie duidelik dat ons reeds voor die grondlegging van die wêreld in Hom – dit is Jesus – uitverkies is en dat die Vader ons toe reeds voorbeskik het om ons as sy kinders aan te neem deur Jesus Christus. Ons is dus in die voortyd al verordineer om deur Jesus Christus ons erfdeel te ontvang.

In sy brief aan die Romeine skryf Paulus verder:

Rom 8:28  En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is
29  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; 
30  en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik. 

Hierdie gedeelte kan die waarheid aangaande ons oorspronklike bestaan en verhouding met God nie meer duidelik uitspel nie. Ons bestaan is beslis nie beperk tot die hede in hierdie tydelike wêreld nie.

Dit blyk duidelik dat ons, ons hemelse Vader reeds in die voortyd – dit is voor ons wêreldse geboorte en bestaan – geken het en dat Hy ons toe reeds verordineer het om gelykvormig aan sy Seun Jesus te wees – juis sodat Jesus die eersgeborene sou wees onder baie broeders.

Jesus se geliefde apostel Johannes verwys na hierdie waarheid met die volgende woorde:

Joh 4:23  Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 
24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid

En wat is hierdie waarheid waarna Johannes verwys – dit is die waarheid dat ons Vader die God van die geeste van ALLE vlees is. Daar is baie wat hierdie waarheid nie weet nie en wat dit ontken, maar die woord is baie duidelik oor hierdie feit. Dit beteken dat alles wat lewe wat vlees is – dit is mens en dier – van watter soort dit ook al mag wees ‘n ewige gees besit wat vanuit die Vader hulle oorsprong het, want in die onderstaande vers uit die boek Numeri beteken die woord ‘alle’ ALLE.

Num 16:22  Maar hulle het op hul aangesig geval en gesê: o God, God van die geeste van alle vlees! Sal een man sondig en U op die hele vergadering toornig word? 

Die implikasies van hierdie waarheid moet ons as vooraf verordende priesters eers internaliseer voordat ons werklik die werk kan doen wat die Vader van ons verwag. Ons is saam met alle lewende wesens deel van die groot vergadering van wesens wat aan Hom behoort – Hy is die God van die geeste van alle vlees…

Die Groot Vergadering

In die volgende verse wat uit Openbaring aangehaal word, beskryf die apostel Johannes die toneel wat Jesus aan hom gewys het wat afspeel wanneer Jesus, wat die Lam is die boekrol uit die hand van die Vader neem. Alle vorme van alle lewende wesens wat aan God behoort is tydens hierdie geleentheid om en voor die troon van God die Vader.

Op 5:6  En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. 
7  Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit; 
8  en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 
9  Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 
10  en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. 

11  Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende; 
12  en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. 
13  En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! 

In die eerste plek is God die Vader teenwoordig op sy troon, Jesus die Lam is daar, dan is daar ook letterlik miljoene engele. Ook teenwoordig is die 4 lewende wesens of Serafiem – ‘n hoogmagtige soort engel – en die 7 geeste – wat ook die 7 engele van die sewe gemeentes is. Verder is daar die 24 ouderlinge – wat mense is wat saam met Jesus die Lam regeer en in vers 9 kom die mens aan die beurt – uit elke stam, taal. volk en nasie en dan ten slotte in vers 13 is elke skepsel – dit is elke ander lewende wese onder die son – wat alle diere, voëls en visse insluit.

Die mees verstommende ding is dat al hierdie lewende wesens in die groot vergadering – dit is van alles wat lewe wat God die Vader deur en vir Jesus geskep het – met een gesamentlike stem sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!”

Nou hierdie waarheid – dat tot die diere God loof en prys met hulle eie stemme – is nog een van die dinge wat in die woord vir ons opgeteken staan wat die meeste gelowiges ongelooflik vind! Die rede hiervoor is dat hulle nie werklik die woord van God glo en vertrou nie. Hulle wantrou die woord van God en plaas hulle hoop op die leer van die wetenskap en op dit wat hulle hier in die gevalle gebroke wêreld waarneem met hulle gevalle en gebroke oë. Hulle vergeet heeltemal van die oorspronklike wonderbaarlike skepping wat voor die sondeval bestaan het!

Ps 74:2  Dink aan u vergadering wat U in die voortyd verwerf het, wat U verlos het om die stam van u erfdeel te wees, aan die berg Sion waar U op gewoon het

Die Vader is besig om alles te herstel na wat dit oorspronklik was en meer as dit! Hierdie restourasie is allesomvattend en inklusief van die hele skepping. Net diegene wat die restourasie en die liefde van ons Vader in rebellie verwerp sal nie deel wees daarvan nie. Hulle draai hulle rug op die Vader en die Lam – sodat hulle uitgeworpenes sal bly en die ewige lewe in die nuwe hemel en die nuwe aarde nie sal ken nie. Hulle sal sy rus nie ingaan nie.

Jes 1:26  En Ek sal jou weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin; daarna sal jy ‘n stad van geregtigheid, ‘n getroue vesting genoem word. 
27  Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer, deur geregtigheid

Die profeet Jesaja spel dit duidelik uit dat daar weer regters – dit is heersers – en raadsmanne – dit is ouderlinge – aangestel sal word soos in die voortyd en dat ons wat uit Sion gebore is weer sal terugkeer daarheen. Die strafgerig gaan reeds in ons tyd uit in die wêreld.

Jes 51:11  So sal dan die losgekooptes van die HERE teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry; kommer en gesug vlug weg. 

Watter onbeskryflike, glorieryke beloftes is dit nie!

Gebore uit Sion

Ps 87:5  En van Sion sal gesê word: Man vir man is daarin gebore, en Hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. 
6  Die HERE sal tel as Hy die volke opskrywe: Hierdie een is daar gebore. Sela. 
7  En die wat sing sowel as die wat vrolik is, sê: Al my fonteine is in jou! 

Uit psalm 87 is daar weereens bewys van ons oorsprong uit Sion – dit is daar waar ons reeds voor die grondlegging van die wêreld gebore is uit die Gees van God ons Vader, maar dit is ook ‘n verwysing na ons wedergeboorte. Ons wedergeboorte verwys na ons geboorte terug na Sion. Dit is weereens ‘n geboorte uit die Gees van ons Vader.

Ons word dus twee maal geestelik gebore – ons sterf ook twee maal, maar die tweede dood kan ons nie skade doen nie.

Die eerste geboorte was in die voortyd in Sion en uit die Gees van God die Vader.

Daarna is ‘n  ons fisies in die wêreld gebore, om fisies te sterf weens die sondeval.

Dan wanneer ons die Verlosser se stem hoor en herken en Hom aanneem as ons Saligmaker, sterf ons die eerste dood saam met Hom – Hy aan die kruis en ons onder die water van die doop.

Die tweede geboorte is nou wanneer ons onder die water van die doop opstaan.

Net soos Jesus uit die dood opstaan staan ons ook uit die dood op in die ewige lewe en in Sion die Koninkryk van God in. Nou is ons wedergebore – weer gebore uit water en die GeesGod se Gees.

Nou kan die tweede dood – ons fisiese dood wanneer en hoe dit ook al mag kom ons geen skade doen nie, want ons het reeds die ewige lewe deur ons wedergeboorte ontvang.

Pr 12:7  …en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het

Hierdie konsep kon Nikodemus nie verstaan nie:

Jo 3:3  Jesus antwoord en sê vir hom : Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 
4  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 
5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 
6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees
7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. 
Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is

In die verse hier bo vergelyk Jesus die effek van die Gees met die waai van die wind. Trouens, ons teks laat ‘n pragtige woordspeling sien. Omdat in die oorspronklike Griekse taal die woord vir wind en die woord vir Gees dieselfde woord is: Pneuma. In taalkunde noem ons dit ‘n homoniem.

Jesus kies hier bewus ‘n woord vir die wind wat identies is as die woord vir gees. Met hierdie woordspeling het Hy ‘n bedoeling. Die Gees is soos die wind. Hy waai waar Hy wil. Jy hoor Hom waai, maar jy weet nie waar Hy vandaan kom en waar Hy heengaan nie. So is dit ook met elkeen wat uit die Gees gebore is.

Die effek van die Gees is dus vergelykbaar met die waai van die wind. Ons moet in die lewens van wedergeborenes die effek van die Gees waarneem want dit getuig daarvan dat dit net God se Gees is wat geloofskinders voortbring!

Ons is Vreemdelinge en Bywoners op Aarde

Ons ware tuiste is in Sion en ons almal hunker in ons diepste wese daarna om na Sion terug te keer. Alles wat lewe het hierdie diepe begeerte. Die hele skepping kreun onder die vloek van die sondeval. Ons almal weet binne in ons diepste wese dat ons nie van hier is nie en dat daar groot, groot fout is in hierdie lewe en wêreld waar ons onsself bevind. Daarmee kannie gestry word nie.

Heb 11:9  Deur die geloof het hy (Abraham) as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. 

Heb 11:13  In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was
14  Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle ‘n vaderland soek
15  En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. 
16  Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei. 

1Pe 1:16  omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig
17  En as julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap
18  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 
19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, 
20  wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, 
21  julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. 
22  As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart; 
23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. 
24  Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af.

Ps 119:19  Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. 

1Pe 2:11  Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel.

1Pe 2:5  en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. 

1Pe 2:6  Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie.

1Pe 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig

1Kor 15:48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense
49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra
50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. 

Amen

Binnekort gaan ons die basuin van die engele se shofars hoor weergalm deur deur die hemele en ons Here sien kom op die wolke presies soos Hy belowe het om te doen. Laat ons, ons oë op Hom gerig hou en intussen ons skuiling vind onder sy vlerke en in sy teenwoordigheid – biddend voor sy koningstroon in absolute toewyding. Voor die grondlegging van die wêreld het Hy ons uit Homself voortgebring. Hy het die weg van ons lewens vooruit bepaal en ons vooruit verordineer om as konings en priesters na Hom toe terug te keer. Dit staan vas in sy woord opgeteken en ons kan daarop peil trek. Hy het ‘n onbeskryflike toekoms vir ons waar elke een van ons wat sy uitverkorenes is saam met Hom oor die aarde sal regeer. Maak hierdie beloftes ook jou eie. Gaan voort om Hom deur jou te laat lewe!

Shalom!

Yisra’el or Yashar’el

Yashar’el – the Righteous one of EL

Devariym (Deuteronomy) 33:4-5

Mosheh commanded us a Torah, even the inheritance of the assembly of Ya`aqov. 5 And he was king in Yasharon, when the heads of the people and the tribes of Yisra’el were gathered together.

Let’s take a look at this in the Hebrew.

Torah (The torah) tsavah (appointed to) lanu (and given us) Mosheh (Moses) morashah (inheritance) kehilath (assembly) Ya’akov (Jacob).

V’yahayah בישׁרון  b’Yasharon melek b’h’t’asaph roshe am yachad shebet יִשְׂרָאֵל Yisra’el.

The words about which we have concern are the words Yasharon and Yisra’el. Let us add to that a third word, Yashar. 

Shemu’el Rishon (1 Samuel) 18:1

Also he bade them teach the children of Yahudah the use of the bow: behold, it is written in the cepher of Yasher.

Strong’s H3477 provides for the word ישׁר yâshâr, to mean straight (literally or figuratively): convenient, equity, Jasher, just, well righteous, straight, most upright.

יָשָׁר Yashar

ישרלא Yasharel

ישׁרון Yasharon

This of course begs the question whether the word Yisra’el is actually the correct transliteration of the word.  In the modern world, the answer is yes, but I submit to you that at the time of Mosheh, the name of Ya’akov in the alternative was Yashar’el – not Yisra’el.  Consider the difference in meaning.  There are those who say that Yisra’el means wrestles with YAH.  Even that interpretation is a bit of a maybe.  However, the term Yashar’el means the righteous one of EL. 

Given what we know about the name YAH (I AM) and the word sha (saves), and the letter resh (a man’s head) – Yashar’el means in its remez meaning yah (I AM), sha (saves) resh (the first) EL (of YAH), i.e., the chosen one (the first of whom YAH saves).  

Geskryf deur Stephen Pidgeon

“Ek is Yahuah, Ek verander nie.” – Maleagi 3: 6

Dit is goed vir ons dat daar te midde van alle veranderlikhede in die lewe Iemand is wat nie deur verandering beïnvloed word nie, maar aan die stuur van alle verandering staan; Een wie se hart nooit kan verander nie en op wie se voorkop geen plooie van bekommernis wys nie. Alles anders het verander en verander deurentyd…

Die opvou van die verslete kleed het begin; die hemel en die aarde moet gou verbygaan – dit sal vergaan – dit sal oud word soos ‘n kleed; maar daar is Iemand wat onsterflik is, aan wie se jare daar geen einde is nie, en in Wie se Persoon daar geen verandering is nie.

Soos die vreugde wat die seevaarder ervaar wanneer hy – nadat hy al ‘n dag lank in die storm rondgegooi is –  weer op die vaste strand stap, so is die bevrediging van ‘n Christen wanneer hy te midde van al die veranderinge en uitdagings in hierdie moeilike lewe die voet van sy geloof in hierdie ewige waarheid en belofte van Yahuah vind  – “Ek is die Here, ek verander nie.”

Die stabiliteit wat die anker aan die skip gee as dit uiteindelik ‘n houvas op ‘n rots vind, is soos die hoop van ‘n Christen wanneer hy sy geloof op hierdie glorieryke waarheid vestig. By God is geen veranderlikheid en geen sprake van omkeer nie. Dit wat God se eienskappe van ouds was – is presies dit nou; Sy krag, Sy wysheid, Sy regverdigheid, Sy waarheid, is onveranderlikheid.

El Elyon die Allerhoogste God was nog altyd die toevlug van sy volk – hul vesting op die dag van benoudheid – en Hy is nog steeds hul vaste Helper. Hy is onveranderd in sy liefde. Hy het sy volk liefgehad met ‘n ewige liefde’; Hy het ons nou net so lief soos ooit tevore, en wanneer alle aardse dinge in die laaste vuur verbrand het, sal sy liefde steeds die dou van sy jeug dra. Kosbaar is die versekering dat die Here nie verander nie!

Die wiel van die voorsienigheid draai, maar die as daarvan is ons Ewige Vader se ewige liefde vir ons.

Gebed:

Avinu shabashamayim – Onse Vader wat in die hemel is,

Abba Vader, dankie vir die ewige en blye belofte dat U nie verander nie. Dankie Yahuah dat ons op U onveranderlikheid – op U konstante liefde en voorsiening kan peil trek en in U ewige heerskappy berusting vind. Dankie Vader dat U ons lief gehad het toe ons nog verlore sondaars was. Dankie dat U aan ons genade betoon het deur ons te roep en ook uit te verkis as U besondere besitting – Yeshurun – konings en priesters – ‘n heilige nasie. Ons bid dit in die Naam van U Seun en ons Koning en Hoëpriester Yahusua haMashiach.

Baruch haba b’shem Yahuah – Geseënd is Hy wat kom in die Naam van Yahuah!

AMEN

Yahuah se Tydtafel – Diagram

Tydtafel

Yahuah se Tydtafel – Henog se Kalender – 6 Skeppingsdae -50 Weke – 7 Jaarweke – 12 Maande – deur Jacus Müller – Wilde Olywe

Ek het Yahuah se Tydtafel ontwerp om kloksgewys te lees.

Elke dag begin met sononder en eindig weer met sononder en dit word voorgestel deur die buitekanste 7 kante wat in swart en geel verdeel is. Die swart stel die nag voor en die geel stel die sonskynure voor. Daar is 7 dae in die week en hulle het GEEN NAME nie. Dit is bloot Dag 1 en Dag 2 ensovoorts. Die 7de Dag is die Sabbat van Yahuah – geen ander dag is die Sabbat nie, want Yahuah ons Vader het die 7de Dag geseën en geheilig – geen een van weeksdae is geseën en geheilig tot Yahuah se rusdag nie.

Volgens Henog se Kalender het die Bybeljaar 50 weke wat in 7 groepe van 7 weke elk verdeel word – 49 weke +1 week maak dit 50. Die Jaar het ook ‘n Sabbat – dit is die Fees van Weke en Pinkster is die hoogtepunt van die Fees van Weke. Die Fees van Weke is ‘n tydperk wat begin op die opstandingsdag van Jesus uit die dood – dit is op die Fees van Eerste Vrugte. Van daardie dag af tel ons 7 Sabatte – dus 7 weke – of 49 dae + 1 dag – 50 dae. Op die 40 ste dag het Jesus opgevaar na die Hemel en op die 50ste dag is dit Pinkster.

Ons is tans in hierdie siklus. Vandag is die 11de Dag van die 2de Maand (25 April) en ons tel die 7 weke oftewel die 50 dae van die Fees van Weke sedert die 5de Dag van die 1ste Maand. Vandag is dus dag nommer 21 en die 3de Sabbat van die 7 weke. Pinkster is op die 8ste dag van die 3de Maand (24 Mei).

Dit is ook hoe die Jubileum van Yahuah getel moet word. Dit is 49 jaar en die 50ste jaar is die Jubileum.

Lev 23:15  Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees; 
16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. 

Die offer wat ons voor die Vader bring is ons gellof in die voltooide werk van Jesus die Lam van God aan die kruis. Hierdie Fees van Yahuah is soos al die ander feesdae en die Sabbat ‘n ewige instelling – dit het nie verval soos jou vals herder jou geleer het nie.

21  En julle moet op daardie selfde dag uitroep: ‘n heilige vierdag moet dit vir julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. Dit is ‘n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte

Die binneste Rooi segmente stel die 12 maande van die Jaar voor. daar is nooit 13 maande in die jaar soos die Rabbis van die Sinagoge van Satan ons wil wysmaak nie. Hulle volg ‘n maankalender wat nooit die ware tye van die Vader aan hulle sal bekendmaak nie, juis omdat hulle sy Seun verwerp, hou die Vder hulle blind vir sy wonderbaarlike waarhede.

Die maande van die Jaar het GEEN NAME nie – die name wat aan die maande gegee is deur die Rabbis is vals en teen die wil van ons Vader Yahuah en in stryd met sy opdragte. Dit is bloot die 1ste Maand en die 2de Maand ensovoorts.

 

Jacus Müller

 

Beloftes aan die wat Oorwin

In die boek Openbaring gee die Here Jesus aan Johannes sy geliefde apostel die opdrag om aan die 7 engele van die 7 gemeentes in Asië briewe te skryf – dan dikteer Hy aan elke een van die 7 gemeentes ‘n persoonlike brief waarin Hy hulle prys vir dit wat hulle volgens sy opdragte reg doen. Hy vermaan hulle ook aangaande die dinge wat hulle nie na sy wil doen nie en waarsku hulle keer op keer teen veral liefdeloosheid en die verkondiging van vals doktrines.

Wat besonder verrykend is uit die briewe is die paragrawe waarmee elke een van die 7 briewe afgesluit word, want dit is altyd gerig aan die oorwinnaars wat tot aan die einde getrou bly aan die evangelie en wat vas bly staan in die woord. Jesus maak wonderlike beloftes met diep geestelike betekenisse daaraan gekoppel.

In die eerste brief wat aan die Efesiërs gerig is maak Jesus die volgende belofte:

Op 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. 

Hierdie wonderlike belofte aan die een wat oorwin getuig van die feit dat Jesus gekom het om die skepping te herstel na wat dit was voor die sondeval en natuurlik om ons self en ons verhouding met God te herstel tot wat dit was. Adam en Eva was in die paradys van God en hulle het die reg gehad om van die boom van die lewe te eet, maar hulle is na hulle sonde uit die paradys gewerp en sonder die vrugte van die boom van die lewe het hulle liggame gesterf. Jesus belowe dus dat hy ons posisie in die paradys weer sal teruggee aan ons met al die voorregte wat Adam en Eva daar gehad het voor die sondeval.

Aan die wat oorwin uit die gemeente in Smirna die volgende:

Op 2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Dit is belangrik om te weet dat ons eerste dood plaasvind wanneer ons gedoop word. Met ons doop sterf ons saam met Jesus en staan ons op uit die dood as ‘n nuwe skepping wat reeds die ewige lewe ontvang het saam met Jesus. Dit is die eerste dood – dan wanneer ons eendag op ons fisiese sterfbed in hierdie wêreld lê, sterf ons die tweede dood, maar Jesus verseker ons dat ons deur die tweede dood geen skade sal ly nie – bedoelende dat ons dan reeds die ewige lewe besit en saam met Hom in die Paradys sal wees.

Paulus stel dit so – in die Afrikaanse vertaling miskien nie so maklik verstaanbaar nie:

2Kor 5:6  Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. 
7  Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. 
8  Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. 
9  Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees. 

In die King James is dit dalk meet verstaanbaar:

2Co 5:6  Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord: 
7  (For we walk by faith, not by sight:) 
8  We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord. 
9  Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him. 

Aan die wat oorwin uit die gemeente in Pergamus:

Op 2:17  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. 

Jesus verwys na manna as die brood wat lewe gee – Hy is die brood wat lewe gee – die bood uit die hemel en ek glo dat net soos met die vrugte van die boom van die lewe dit verwys na ons ewige lewe saam met Jesus in die Vader se ryk of paradys. Meer as dit is die verborge manna waarna Jesus hier verwys ook simbolies van die ‘wittebrood’ oftewel die persoonlike intieme liefdesverhouding wat Hy met elkeen het tot in ewigheid wat deel is van sy uitverkorenes – sy gunsgenote.

Hiermee saam gaan die wit keursteen, want waar die manna die geestelike aspek voorstel, stel die keursteen die fisiese waarheid van die ewige lewe as boustene in die tempel van God voor. Dit spreek van die suiwere, vlekkelose skudloosheid wat ons in Jesus sal hê en inderdaad nou reeds het, en omdat God die God van die geeste van alles wat lewe is, sal die naam wat aan ons as individue toegeken word en wat op die keursteen gegarveer sal wees dus uniek beskrywend wees van elkeen van God se kinders se diepste wese – beskrywend van hulle unieke innerlike wese.

Daar bestaan egter ‘n diepe verborge betekenis aangaande albei hierdie gawes van Jesus en dit spreek van die geheimenisse van wat Hy besig is om vir sy gunsgenote – die wat oorwin – voor te berei.

Aan die oorwinnars uit Thiatire skryf Johannes so:

Op 2:26  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, 
7  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het. 
8  En Ek sal hom die môrester gee. 
9  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Die fokus van hierdie webwerf is om die waarheid aangaande die Priesterorde van Melkisedek te leer. Dit is dat ons wat nou reeds die nuwe lewe in Jesus leef ook prieters is in die orde van Melkisedek. Jesus is ons Hoëpriester en ons dien onder Hom. Melkisedek beteken ‘koning van geregtigheid’.

Jesus is die Koning van Geregtigheid, maar regdeur sy Woord belowe Hy aan ons dat ons ‘n nasie van Koning Priesters is en sal wees en dat ons as konings saam met Hom sal regeer oor die nasies. Wat dit alles behels is nie nou al vir ons duidelik nie, maar ons kan verseker op hierdie beloftes van Jesus peil trek.

Ons leer tans in die leerskool van die lewe die noodsaaklike karaktereienskappe wat nodig sal wees om hierdie groot roeping wat op ons is te volbring in die Koninkryk van God onder die heerskappy van Jesus.

Verder belowe Jesus hier dat Hy aan die wat oorwin die môrester sal gee. Volgens Openbaring 22:16 en wel in Jesus se eie woorde is Hy self die môrester. Hy belowe dus hier om Homself aan ons te gee – Hy sal in ons besit wees en ons natuurlik in sy besit – net soos Hy ook in Johannes 17 vir ons bid. Hy sal ons nooit verlaat nie – wat meer kan ons vra?

Op 22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. 

Aan die oorwinnaars uit Sardis die volgende:

Op 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 
6  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Ons is die oorwinnars wat nou reeds geklee is met die vlekkelose wit klere van Jesus. Wanneer ons in gebed voor die Vader verskyn kom ons in die geregtigheid van Jesus geklee, maar in die Koninkryk van God sal ons met ons eie wit klere geklee word. Dit belowe Jesus hier aan ons. Ons sal dus verander wees; ons sal self vlekkeloos en sondeloos wees en daarom sal Hy ons name nooit uit die boek van die lewe wis nie.

Dit is die rede hoekom ons elke oomblik van ons bestaan daarna moet strewe om perfek te wees voor God om ‘n vlekkelose lewe te lei. Ons sal beloon word met dit waarna ons sterwe.

Aan die oorwinnars uit Filadelfia skryf Johannes so:

Op 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam. 
13  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Die absolute van die bogenoemde beloftes kan ons beslis nie in hierdie wêreld tenvolle begryp nie, maar dit spreek van die feit dat ons liggame nou reeds die tempel van God is en in die toekoms sal ons die pilare wees waarop die geestelike tempel van God in die Koninkryk sal rus. Ons sal nooit weer deur God verlate wees nie.

Jesus belowe dat Hy 3 name op ons sal skryf – die naam van God, die Naam van die nuwe Jerusalem in Sion en sy eie naam wat nog nie aan ons bekendgemaak is nie. Dit spreek daarvan dat ons in totaliteit teruggekoop is en deel gemaak is van die huisgesin van God die Vader in Jesus Christus. Ons sal nooit wese wees sonder heenkome nie, maar ons ewige woning staan vas in die beloftes van Jesus.

Tenslotte is Jesus se beloftes aan die oorwinnaars uit die gemeente in Laodicea soos volg:

Op 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 
22  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Hierdie belofte spreek vanself. Dit is opmerklik dat Jesus se grootste beloftes aan sy gunsgenote almal verband hou met ons posisie as prieters en konings in die orde van Melkisedek. Jesus belowe ons dat ons saam met Hom sal wees in die Huis of Tempel van die Vader tot in ewigheid. Dat ons die ewige lewe sal uitleef in diens van die Koninkryk van God en dat ons saam met God sal heers.

Hierdie beloftes is slegs aan die wat tot aan die einde volhard en as oorwinnars uit die stryd tree. Dit beteken oorwinnars oor die sondige natuur waarmee ons ontvang en gebore is. Jesus het vir ons as offer gesterf sodat ons van ons sonde verontskuld kan wees, maar meer as dit sodat ons oor die sonde kan heers as konings en dat ons as priesters hierdie waarhede aan die nasies sal leer.

Kom ons volhard dan in die transformasie van ons liggaam, siel en gees. laat ons onsself onderdanig stel aan die inwonende Heilige Gees van God om ons te leer en te lei op die weg na heiligmaking sodat ons perfek kan staan voor die regterstoel van God.

Amen

 

Die Jaar 6109 – 2020

Die 1ste dag van die 1ste maand Nisan volgens die kalender van ons voorvader Henog val vanjaar jaar op die 18de Maart 2020.

1ste dag van die 1ste maand Nisan – 18de dag van die 3de maand Maart.

Dit is die 1ste dag van die 1ste maand van die jaar 6109 sedert die skepping van Adam.

Volgens die Woord is Adam 6109 jaar gelede geskep en ons tel die jare chronologies volgens die inligting wat in die Woord tot ons beskikking is. Dit is moontlik om die jaartal foutloos te bereken.

Die regte bybelse kalender is natuurlik nodig as ons die korrekte Feesdae van die Vader wil nakom. daar bestaan eindelose onenigheid aangaande wie die regte kalender het en volg. Volgens my navorsing oor ‘n tydperk van 10 jaar is ek oortuig dat die Kalender van Henog die regte datums keer op keer vasstel – ek sal graag ‘n skematiese kalender vir die jaar 6109 saamstel en publiseer.

Ons hemelse Vader het in sy groot wysheid nie name aan die dae en maande van die jaar gekoppel nie, maar slegs ‘n nommer, want Hy het geweet dat die gevalle mens wat altyd tot afgodsdiens geneig is die dae en maande na sterre, planete en afgode sou vernoem. Die hebreeuse name wat vandag aan die maande van die jaar gekoppel is, is nie in ooreenstemming met die wil van ons Vader nie – so ek sal waar moontlik slegs na die maand se nommer verwys en nie na die mensgegewe naam nie.

Volgens die kalender van Henog het elke maand 30 dae en elke 3de maand het 31 dae. Die ekstra 4 dae is die dae van die lente-, somer-, herfs- en wintersonstilstand. Dit gee ‘n totaal van 364 dae.

Die kalender van Henog is op die sonsiklusse basseer en die Joodse kalender is op die maansiklusse basseer. Hulle kalender is natuurlik hopeloos verkeerd en boonop moet hulle elke paar jaar ‘n 13de skrikkelmaand by hulle kalender inlas om die tyd te probeer behou – ‘n onbybelse en korrupte stelsel.

Teken gerus in op die webwerf om die kalender te bekom wanneer dit vrygestel word.