Israel se mis-identifikasie met wêreldse vals herders

Shabbat Shalom en welkom terug by Wilde Olywe

Hierdie gedeelte volg op ‘Ontwaking van Israel‘ waarin ek bespreek dat ons as Yisrael, die eiendomsvolk en koninklike priesterdom van Yahuah is.

Ons as gelowiges is inderdaad in liggaam, siel en gees die verwerkliking van die belofte wat Yahuah ons Hemelse Vader aan die vader van ons geloof Abraham gemaak het – dat ek en jy die een (echad) eiendomsvolk Yisrael van Yahuah en die saad van Avraham is, en dat ons identiteit versmelt het in die liggaam van Yahushua Moschiach; kom ons kyk verder wat dit dan beteken om deel te wees van die familie en Koninkryk van Yahuah – Yisrael.

Genesis (Beresheeth)1:1-4 EN Yahuah het aan Avram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie (mishpacha) en uit jou vader se huis (abba se bayit), na die land wat Ek jou sal wys.

2 En Ek sal jou ’n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n seën (bracha) sal wees.

3 En Ek sal diegene seën wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte (mishpachot) van die aarde geseën word. (korrek vertaal, beteken dit ‘gemeng’ word)

4 Toe het Avram weggetrek soos Yahuah hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Avram was vyf-en-sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran.

Voordat Abram ‘n groot nasie kon word was dit vir hom nodig om eers uit te kom vanuit sy land en vanuit sy familie kringe en selfs vanuit sy vader se huis. Hy kon dus net die belofte van Yahuah ontvang wanneer hy eers homself los gemaak het van die kettings wat hom verbonde gehou het aan die wêreld wat hy geken het. Daardie kettings was geografies, familiër asook godsdiens.

Abram se wêreldse vader Terah, was na oorlewering ‘n kerwer van afgodsbeeldjies uit hout – die afgode van sy vader en van sy familie en van sy land Haran/Paddan Aram. As kind moes Abram en sy broers, soos die legende lui, die afgode in die mark verkoop, maar Abram se eie Elohim was Yahuah. Toe Yahuah hom op 75 jarige ouderdom die opdrag gee om dit alles agter te laat en te trek was hy gehoorsaam. Dit dien as bewys van sy geloof in Yahuah en in sy beloftes.

Hierin lê ons as Yisrael se eerste en grootste les; Yahuah kan nie sy Koninkrykswerk doen in en met diegene wat weier om hulle wêreldse identiteit, wêreldse tradisies en wêreldse godsdienspraktyke prys te gee nie.

Wat is daar in jou wêreld waarmee jy ten sterkste identifiseer, want dit is die dinge wat jou verhoed daarvan om die beloftes van Yahuah in jou eie lewe en in die lewe van jou mense as nasie te ervaar, omdat dit juis as bewys dien van jou ongehoorsaamheid aan Yahuah en meer as dit – jou ongeloof in sy beloftes.

Indien jy jou geloof in Yahuah en in sy beloftes vir jou as nasie Yisrael wil laat verwerklik is die voorvereiste van Yahuah dat jy jouself in totaliteit sal bevry van die kettings wat jou in die wêreld van slawerny en onderdrukking gevange hou.

Die eerste van die kettings is jou mis-identifikasie as blanke Suid-Afrikaner, Afrikaner of Boer. Hierdie is slegs beskrywende terme! Jy is Yisrael en jy bevind jouself as blank of van Boere afstammeling of Afrikaner of Suid-Afrikaner. Hierdie terme is slegs beskrywend van die fisiese toestand of plek waar jy jou bevind en niks meer as dit nie.

Jy is of Yisrael, of jy is in die wêreld sover dit Yahuah aangaan. Dit is nou jou keuse – jy is of in die wêreld en bly ‘n gevangene en slaaf van die wêreld wat vernietiging binnegaan of jy ontvang die naam Yisrael en die beloftes van Yahuah en die ewige lewe behoort aan jou.

Die tweede ketting wat jou verslaaf in die wêreld is jou mis-identifikasie met jou kerklike of selfs nie-kerklike denominasie. Tot watter denominasie of goddelike instansie wend jy jouself in lidmaatskap, want dit is die wêreldse verwantskap wat jou daarvan weerhou om die belofte van Yahuah in jou eie lewe en in die lewe van jou nasie te ervaar.

Yisrael is die gemeente/kerk van Yahuah – NET Yisrael en niks anders nie. Yahuah het Yisrael as gemeente/kerk ingestel in Genesis (Beresheeth) 28:3-4 en in Gen. 35:9-11 Ja, die kerk het sy oorsprong in die Ou Testament (Tanakh) en nie in die Nuwe Testament (Brit Hadasha) nie. Yahuah self het die kerk ingestel. Die gemeente van Yisrael in die nasies – die kerk van nasies – Yisrael – met Abraham, Isak en Jakob as geloofsvaders en kerkvaders.

Genesis (Beresheeth) 28:3 En Elohim, die Almagtige (El Shaddai), seën jou (Jakob/Yaakov) en maak jou vrugbaar en vermeerder jou, sodat jy ’n kerk/gemeente (kahal in Hebreeus/ecclesia in die Grieks) van nasies sal word. 4 En El Shaddai gee aan jou die seën van Avraham, aan jou en jou nageslag (saad/zera) saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem wat Yahuah aan Avraham gegee het.

Genesis (Beresheeth) 35:9-11 Toe verskyn Elohim weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom; 10 en Elohim sê vir hom: Jou naam is Jakob (Yaakov); jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Yisrael sal jou naam wees. En Hy het hom Yisrael genoem. 11 Verder sê Elohim vir hom: Ek is Elohim, die Almagtige (El Shaddai). Wees vrugbaar en vermeerder. ’n Nasie, ja, ’n kerk/gemeente (kahal in Hebreeus/ecclesia in Grieks) van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.

Jou Afrikaanse bybel asook vele ander bybel vertalings is op talle plekke opsetlik verkeerd en misleidend vertaal en die vertaling van hierdie verse is toonbeelde van die manipulasie wat die skrif ondergaan het aan die hande van die wêreldse godsdiens denominasies, organisasies en instansies. Dit is opsetlik verkeerdelik vertaal sodat die eer nie aan Yahuah sou gaan nie, maar aan die vals leraars wat self as afgode aansien wou kry.

Yisrael, die kerk/gemeente van nasies gemeng is die koninklike priesterorde van Yahuah en huidiglik die liggaam van Yahushua Moshiach vir ewig Hoëpriester in die priesterorde van Melkisedek. Die kerk/gemeente van Yisrael is dus ‘n nasie van koning priesters wat die Koninklike Torah/ die Boek van die Verbond nakom en uitvoer.{Eksodus (Shemot) 19:5 – 24:8} Die Koninklike Torah sluit in; die 10 Gebooie (Mitzvot) en die 7 jaarlikse Feeste (Moedim) van Yahuah.

Een van hierdie 10 Gebooie is onder andere die heiliging en onderhouding van die 7de dag – die Sabbat (Shabbat) wat bloot blatant deur die sekulêre godsdiens afgeskaf is of wat na die 1ste dag wat Sondag is verskuif is – Sondag is die heilige dag van die songod Tammuz!

Boonop het sekuklêre godsdiens die 7 Feeste van Yahuah in totaliteit afgeskaf en dit vervang met Kersfees en Paasfees (Easter). Kersfees is geheel en al nie in die bybel nie en is inderdaad die viering van die geboorte van die songod Tammuz tydens die somersonstilstand 21 – 25 Desember. Paasfees of Easter is die viering van Ishtar, die Assiriese en Babiloniese godin van vrugbaarheid en seks. Haar simbole soos die eier en die haas was en is nog steeds vrugbaarheids- en geslagsimbole.

Yahushua se woorde in Johannes (Yochanan) 14:15

As julle my liefhet, sal julle my gebooie/opdragte (mitzvot) uitvoer.

ALLE sogenaamde PREDIKANTE, PASTORE & PRIESTERS wat hulle Christen volgelinge leer dat die Sabbat op Sondag die 1ste dag en nie op Satardag die 7de dag is nie, is VALS HERDERS.

Hulle wat die opdragte/gebooie (Mitzvot) van Yahuah en ook die 7 jaarlikse Feeste (Moedim) van Yahuah afgeskaf het en leer dat dit weggeval het of aan die kruis saam met Jesus vasgespyker is, maar dan die satansfeeste van Tammuz die songod en Ishtar die seksgodin heilig asof dit die Feeste van Yahuah is, is VALS HERDERS.

VALS HERDERS lei jou en my mense na die ewige dood. Dit maak nie saak hoe hoog geleerd hulle mag wees of hoeveel boeke hulle al geskryf het of hoeveel aansien hulle in die wêreld mag hê of hoeveel lidmate deel is van hulle vals prediking of hoe ver oor die wêreld hulle godsdiens uitgesaai word nie. Hulle is die VALS HERDERS van mystery Babilon en die VALS HERDERS van die laaste dae waarteen Yahushua ons ernstig waarsku. Daar is in die info-eeu waarin ons lewe geen verskoning vir hulle misdaad nie.

Die VALS HERDERS se tyd is verby en hulle word saam met hulle hardnekkige volgelinge wat blindelings die wêreldsheid navolg deur Yahuah self oorgegee aan die vyand om van die land wat Yahuah aan hulle voorvaders gegee het beroof te word en om deur die vyand uitgemoor te word onderwyl Yahuah die  oorblyfsel van Yisrael uit die nasies vir Homself bymekaarmaak om sodoende sy Koninkryk aan Yisrael te restoureer. Yisrael van Yahuah se tyd het aangebreek!

Dit is tyd om wakker te word en te bekeer (teshuvah). Dit is nie te laat nie. Die verdrukking het reeds begin. Dit kan nie vermy word nie. Ons gaan van nou af die wêreld oor almal saam daardeur en as jy jou hoop op die sogenaamde ‘wegraping’ geplaas het, moet jy nou weet dat dit nie gaan gebeur nie. Wegrapingsteologie is die vals teologie van die Christendom se VALS HERDERS – die betowerende vals belofte van velossing vir wettelose Christene.

Jeremia (Yirmeyahu)32:26-44 

26 Die woord van die Yahuah het tot Jeremia gekom: 

27 Ek is Yahuah die Elohim van alle vlees. Is iets vir My onmoontlik? 

28 Daarom, so sê Yahuah: Ek gee hierdie stad in die mag van die Galdeërs, in die mag van koning Nebukadnesar van Babel. Hy sal dit verower. 

29 Die Galdeërs wat teen hierdie stad veg, sal dit aan die brand kom steek en dit afbrand, ook die huise waar die inwoners My getart het toe hulle vir Baäl (Here in Afrikaans/Lord in Engels) wierook gebrand het op die dakke en waar hulle drankoffers vir ander gode uitgegiet het. 

30 Die mense van Yisrael en Juda (Yahudah) het van jongs af net gedoen wat verkeerd is in my oë. Die Israeliete het My getart met goed wat hulle self gemaak het, sê Yahuah. 

31 Van die dag af dat hierdie stad gebou is, tot nou toe het dit my gloeiende toorn so laat ontvlam dat Ek die stad wil wegvee voor My aangesig. 

32 Die mense van Yisrael en Jahudah het My getart met al die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, hulle, hulle konings, hulle amptenare, hulle priesters, hulle profete, elkeen in Juda, al die inwoners van Jerusalem. 

33 Hulle het hulle rug na My toe gedraai, nie hulle gesigte nie. Ek self het hulle vroeg en laat geleer om goed te luister, maar hulle wou nie hoor nie, hulle wou nie leer uit My Torah (die Wet) nie. {Eksodus (Shemot) 19:5 – 24:8 Boek van die Verbond/Koninklike Torah}

34 Hulle het hulle afskuwelike afgode in die huis gesit waaroor my Naam uitgeroep is en so het hulle my huis verontreinig. 

35 Hulle het hoogtes vir Baäl (Here/Lord) gebou in die Ben-Hinnomdal om hulle seuns en dogters vir Molek as offers te laat verbrand. Ek het hulle dit nie beveel nie; so ‘n afskuwelike gedagte om vir Juda te laat sonde doen, het nie eens by My opgekom nie. 

36 Tog, so sê Yahuah die Elohim van Yisrael vir hierdie stad waarvan julle sê dit sal deur die swaard en hongersnood en pes in die mag van die koning van Babel gegee word: 

37 Ek sal hulle bymekaarmaak uit al die lande waarheen Ek hulle verjaag het in my gloeiende toorn en in my groot woede. Ek sal hulle hierheen terugbring (na die beloofde land – Israel) en hulle sal hier veilig kom woon. 

38 Hulle sal my volk wees en Ek sal hulle Elohim wees. 

39 Ek sal hulle ‘n onverdeelde hart en ‘n vaste koers gee: hulle sal My altyd dien vir hulle eie beswil en vir dié van hulle kinders na hulle. 

40 Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie en Ek sal in hulle die begeerte lê om My te dien en nie van My af weg te draai nie. 

41 Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou; met alles wat Ek is, sal Ek hulle weer in dié land vestig. 

42 So sê Yahuah: Soos Ek hierdie groot ramp oor hierdie volk gebring het, so sal Ek ook al die goeie wat Ek hulle beloof het, na hulle toe bring. 

43 Daar sal weer grond gekoop word in hierdie land waarvan julle sê: “Dit is verwoes, sonder mens of dier, oorgegee in die mag van die Galdeërs.” 

44 Grond sal vir silwer gekoop word, kontrakte sal geskryf word met seëls daarop en getuies daarvan. Dit sal gebeur in die gebied van Benjamin en in die omgewing van Jerusalem, in die stede van Juda: in die stede van die bergland en van die valleie  en in die stede van die suidland. Ek sal hulle uit ballingskap laat terugkeer (shuv), sê Yahuah.

In vers 33 lê die kruks van die saak – Yahuah verlang dat ons op Hom gefokus sal bly, dat ons die rug op die wêreld sal draai en ons gesigte na Hom, want dan sal ons weet wie ons is en waarheen ons as volk oppad is – ons sal ‘n onverdeelde hart hê. Ons sal die padkaart wat in sy gebooie en opdragte (mitzvot) en in sy 7 Feeste (Moedim) opgesluit lê gebruik as ‘n lig en ‘n lamp op ons weg. Want die wie die Torah onderhou het inderdaad die lig!

Psalm (Tehillim) 56:14
Want U het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met Elohim by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien,

Psalm (Tehillim) 37:38
Dié wat hulle teen Yahuah verset, word voor die voet uitgewis, die toekoms van die goddeloses word afgesny,

Daarom sê Yahushua: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie. Openbaring (Gilyahna)18:4.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah op, want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaarmaak en sy Koninkryk tot Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moses gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s