Ek is wat Ek is – Yahuah die Elohim van julle vaders – dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag

Shabbat Shalom en weereens welkom by Wilde Olywe!

Hierdie week fokus ek dieper in op ons ware identiteit as Yisrael en veral op die Naam van ons Hemelse Vader soos wat Hy dit aan Moses en aan die Israeliete wat slawe in Egipte was geopenbaar het. Ons identiteit as Yisrael, sonder ons uit, sodat ons die reg en die opdrag het om ons Vader op sy persoonlike Naam te noem en aan te roep.

Ons Hemelse Vader het sy Naam as ewige monument vir ons gegee – dit behoort eksklusief aan Yisrael en aan al ons geslagte na ons. Dit is dan van nature die eerste ding waarvan die teenstander ons sou beroof.

Net soos die Israeliete in Egipte die Naam vergeet het, sodat Moses hulle moes gaan herinner, netso het die meeste van ons wat vandag in die nasies verstrooi is die Naam vergeet of selfs nooit eers geleer of uitgespreek nie. Die wêreldse godsdiens genootskappe, instansies en organisasies het seker gemaak om die Naam geheim te hou en buite gebruik te laat weens die onbeskryflike krag en mag wat in die gebruik van die Naam opgesluit lê.

Ons is Vader (Abba) se heilige priesterdom en as sulks het ons nie net die reg om die Naam te gebruik nie, maar ons het die direkte opdrag van ons Abba om sy Naam nie buite gebruik te laat gaan nie  – dit is die eerste en belangrikste karaktereienskap wat ons as Yisrael het – dit maak ons uniek, apart, uitgesonder en afgesonder van die wêreldse nasies en hulle godsdiens waarin ons verstrooi is en waarin ons verstrengel geraak het.

Dit is dus van uiterste noodsaak dat ons die Naam ons eie sal maak – dat ons dit sal ken en gebruik en dat ons dit oor mekaar en oor ons kinders sal uitspreek as ‘n seën in hierdie laaste van die laaste dae van ons verstrooïng – die insameling van Yisrael is reeds onderweg!

Eksodus (Shemot) 3:1 – 18

1 EN Moses (Moshe) het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jetro (Jithro), die priester (kohen) van Mídian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van Elohim, by Horeb (Choreb in die Sinaï woestyn).

2 Daarop verskyn die Engel van Yahuah (Malach Yahuah) aan hom in ’n vuurvlam uit ’n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!

3 En Moshe sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie.

4 Toe Yahuah sien dat hy nuuskierig nader kom, roep Elohim na hom uit die doringbos en sê: Moshe, Moshe! En hy antwoord: Hier is ek (Hinayani).

5 En Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige (kadosh) grond.

6 Verder sê Hy: Ek is die Elohim van jou vader (abba), die Elohim van Abraham (Avraham), die Elohim van Isak (Yitzchak) en die Elohim van Jakob (Yaakov/Yisrael). Toe het Moshe sy aangesig verberg, want hy was bevrees om Elohim aan te sien.

7 En Yahuah sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte (Mitzrayim) is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.

8 Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars (Mitzrim) te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ’n goeie en wye land, na ’n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.

9 En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Yisrael het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Mitzrim hulle verdruk. – Ex. 2:23.

10 Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Yisrael, uit Mitzrayim uit.

11 Maar Moshe het tot Elohim gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Yisrael uit Mitzrayim sou lei?

12 En Hy antwoord: Ek sal met jou wees, en dit sal vir jou ’n teken (ot) wees dat Ek jou gestuur het: As jy die volk uit Mitzrayim gelei het, sal julle op hierdie berg Elohim dien.

13 Hierop het Moshe tot Elohim gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die Elohim van julle vaders (ahvot) het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? — wat moet ek hulle antwoord?

14 En die Woord van Elohim sê vir Moshe: EK IS WAT EK IS (Hayah asher Hayah). Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Yisrael antwoord: EK IS (Hayah) het my na julle gestuur. – Ex. 6:3; Joh. 8:58; Hebr. 13:8; Openb. 1:4; 4:8.

15 Toe sê Elohim verder vir Moshe: Dit moet jy aan die kinders van Yisrael meedeel: Yahuah, die Elohim van julle vaders (ahvot), die Elohim van Avraham, die Elohim van Yitzchak en die Elohim van Jaakov/Yisrael, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig (le-olam-va-ed), en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.

16 Gaan heen en versamel die oudstes (zechanim) van Yisrael en sê vir hulle: Yahuah, die Elohim van julle vaders (ahvot), het aan my verskyn, die Elohim van Avraham, Yitzchak en Jaakov/Yisrael, en het gesê: Ek het terdeë ag gegee op julle en op wat julle in Mitzrayim aangedoen is. Ex. 11:29. Gén. 50:24; Ex. 4:31; Lk. 1:68.

17 En Ek het gesê: Ek sal julle uit die ellende van Mitzrayim laat optrek na die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete, na ’n land wat oorloop van melk en heuning.

18 En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes (zechanim) van Yisrael na die koning (melech) van Mitzrayim gaan, en julle moet vir hom sê: Yahuah, die Elohim van die Hebreërs (Ivrim), het ons ontmoet; laat ons dan nou tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan Yahuah, ons Elohim, offer.

In vers 13 sien ons dat Israel in Egipte nie die Naam van ons Abba geken het nie en dit wil selfs voorkom asof Moshe self nie Elohim se Naam geken het nie – sy Naam het dus buite gebruik gegaan, klaarblyklik weens Israel se integrasie met die Egiptiese afgodsdiens en sekulêre lewensomstandighede tydens hulle lange jare van slawerny.

13 Hierop het Moshe tot Elohim gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die Elohim van julle vaders (ahvot) het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? — wat moet ek hulle antwoord?

Moshe het besef dat dit slegs moontlik sou wees om Israel as nasie uit Egipte te laat trek nadat hulle in die Naam van Elohim verenig is – dit is die samebindende faktor wat die Eksodus moontlik gemaak het.

Verstommend is dat dit Yahushua – die WOORD van Elohim – is wat met Moshe praat en hom antwoord en Hy antwoord eers deur te sê wat sy Naam ‘YAHUAH’ beteken: “Hayah asher Hayah” – Ek is wat Ek is – Die woord ‘hayah’ in Hebreeus het as wortel ‘hava’ wat beteken om te ‘bestaan’ en ‘avah’ wat ‘asem’ beteken (Strong’s 1961, 1933, en 183). Die Hebreeuse woord ‘ahava’ beteken ‘liefde’ – letterlik oorspronklike/eerste bestaan – Yahuah is Eersteliefde.

14 En die Woord van Elohim sê vir Moshe: EK IS WAT EK IS (Hayah asher Hayah). Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Yisrael antwoord: EK IS (Hayah) het my na julle gestuur.

Die Naam ‘YAHUAH’ is dus nie tyd gebonde nie – dit bestaan buite alle tyd – Asem wat was, wat is en wat sal wees – en die Afrikaanse taal kan die diepste betekenis van die Naam nie verwoord nie – dit is bo-natuurlik en het bo-natuurlike krag. Dit is die Naam ‘YAHUAH’ self wat in ons ingeblaas is wat van ons ‘n lewende siel (nefesh) ‘n lewende wese maak wat op ons beurt weer die Naam uitspreek of uit asem terug na Yahuah toe – dit voltooi die sirkel van eenwording tussen skepper en skepsel – die volmaakte eenheid (echad) – dié liefdeseenheid  wat die teenstander ten alle koste wil vernietig!

Met ander woorde – ek is in die Vader wanneer ek sy Naam Yahuah bely en Hy is in my wanneer ek sy Naam Yahuah bely. Wanneer ons as gemeente nie sy Naam Yahuah bely nie is Hy nie in ons nie en is ons nie in Hom nie!

In vers 15 gee Yahuah sy Naam aan ons as ‘n blywende ewige testament of monument tot Yisrael sy eiendomsvolk en heilige Melkisedek priesterdom in.

15 Toe sê Elohim verder vir Moshe: Dit moet jy aan die kinders van Yisrael meedeel: Yahuah, die Elohim van julle vaders (ahvot), die Elohim van Avraham, die Elohim van Yitzchak en die Elohim van Jaakov/Yisrael, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig (le-olam-va-ed), en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.

Daarom gee Yahuah die 3de Gebod as volg:

Eksodus (Shemot) 20:7 “Jy mag die Naam van Yahuah jou Elohim nie misbruik (shav) nie (tot vergeefse leegheid/ydelheid/nietigheid en ondergang bring nie), want Yahuah sal die een wat sy Naam misbruik (shav) (tot veroesting bring of vernietig), nie ongestraf laat bly nie.

Die Hebreeuse woord ‘shav’ is met ‘misbruik’ vertaal – dit is nie verkeerd nie, maar die ware betekenis is baie meer omvattend en kannie in die afrikaans met net een woord vertaal word nie. ‘Shav’ (Strong’s 7723) beteken  {shav}; van dieselfde as ‘show’ ‘(Strong’s 7722) in die sin van verwoesting; kwaad (as vernietigend), letterlik (ruïneer) of moreel (bedrog); figuurlike afgodery (as vals, subjektief), nutteloosheid (as bedrieglik, objektief, ook adverteer, tevergeefs): – vals (leuenagtig), leuen, leuens, tevergeefs, ydelheid of shoah {sho-aw ‘}; wat beteken om oor te jaag; ‘n storm; by implikasie, verwoesting: – woestyn, vernietig, vernietiging.

Ons kan met reg vra – is die Naam van Yhauah ons Elohim nie in ons Afrikaanse bybels tot niet gemaak nie – en indien die vertalers nie geweet het hoe om dit uit te spreek nie – hoekom het hulle nie die Hebrreuse letters vir die Naam gepubliseer nie?

Daarom gee Yahuah Elohim ook die volgende opdrag:

Deuteronomium (Devarim) 6:4-9

“Luister, Yisrael: Yahuah is ons Elohim, Hy is EEN”

Shema Yisrael Yahuah Eloheinu Yahuah Echad

En jy sal Yahuah jou Elohim liefhê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou mag.

Ve’ahavta ET Yahuah Elohekha bekhol le’vavkha u ve’khol nafshekha u ve’khol me’odekha

“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.

Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.

Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ‘n merk op jou voorkop wees.

Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.

Dink aan die ‘Shema’ soos dit bekendstaan as ‘n profetiese rede tot verryking en uitbouing van jou innerlike lewe en voer dit ook uit.

Ons skriflesing uit Eksodus is in ‘n besondere mate van toepassing op ons as gelowiges hier aan die suidpunt van Afrika. Ons voorvaders het hierheen gevlug weens die reformasie vanuit die okkultiese Roomse godsdiens wat Europa oorheers het.

Hulle het die land getem en ontwikkel deur die guns en wil van Yahuah Elohim alhoewel hulle nie sy Naam – Yahuah – geken het nie. Hulle het hom slegs as God/Elohim geken, maar hulle was opregte godsvresende mense wat besef het dat hulle die afgesonderde eiendomsvolk en heilige priesterdom van Elohim was.

Hulle was intens bewus van die feit dat die dag sou kom wanneer hulle nasate weereens vanuit die uithoeke van die wêreld ingesamel sou word wanneer die Koninkryk aan die twee huise van Yisrael (Juda & Efraim) herstel sou word. Hulle het hierdie dinge geweet omdat hulle eindelose ure in die Skrif spandeer het en dus die geskiedenis, beloftes en profesieë van Elohim aangaande Yisrael geken het.

Ons voorvaders het geglo in een Skrif van Genesis tot Openbaring. Hulle het die groter beeld aangaande die verlossingsplan van Elohim geken en geweet dat dit alles gaan oor die herstel van die Koninkryk aan Yisrael met yahuashua Moshiach as Koning in die laaste dae. Hulle het nie vals leerstellings soos die wegraping aangehang nie.

Hulle het besef dat hulle net soos Israel van ouds vreemdelinge in ‘n vreemde land was en dat hulle om hulle oorlewing hier sou moes veg. Dit het hulle gedoen en Elohim het voor hulle uit gegaan sodat hulle soos Israel in Egipte sou vermenigvuldig tot die oomblik van insameling met shofar geskal aangekondig sal word.

YAHUAH ELOHIM die Naam, as geheel in ontleding beteken ook – Hy wat openbaar sal word in ‘n groep Menigtes. Dit is dus Elohim se doel om sy karakter en sy wesenlike bestaan in ‘n groot groep mense te openbaar. Ons is daardie groep mense. Deur gehoorsaamheid aan sy woord kan ons nou van Elohim se karaktertrekke in onsself ontwikkel.

So kan Elohim homself, in ‘n baie beperkte sin, openbaar in die ware gelowiges in hierdie lewe. Die naam Yahuah Elohim is ook ‘n voorspelling van die tyd wat kom wanneer die aarde gevul sal word met mense wat soos Hy is, beide in karakter en natuur. As ons vereenselwig wil wees met ons Elohim se doel en soos Hy wil word en nie meer sterf nie; as ons vir ewig wil lewe in algehele morele volmaaktheid, dan moet ons onsself vereenselwig met sy Naam.

Ons voorvaders het ‘n suiwer vorm van geloof in die beloftes en bepalinge van Elohim gehandhaaf en het onder meer die gebooie van Elohim na die beste van hulle kennis nagekom en aan hulle kinders oorgedra, sodoende het hulle nasate ryklik die vrugte van hulle voorvaders se opregte gehoorsaamheid gepluk.

Tog het die reformasie oor ‘n tydperk van 300 plus jaar deur die instelling van institusionele godsdiens eers stagnant geword sodat die nuwer geslag in opstand gekom het teen die leweloosheid daarvan.

Die kerke het begin leeg loop en met die aanbreek van die tegnologiese eeu het meeste totaal verval in populêre massa godsdiens wat dramaties beïnvloed word deur ‘n verslawende wettelose en losbandige New Age aanslag wat slegs gegrond is op die eie ek en positiewe denke en slagspreuke van arogante trots en selfverryking.

Nuwerwetse Christene ken nie die gebooie en bepalinge van die Verbond nie. Hulle is salig onbewus van hulle identiteit as Yisrael. Hulle is in kort op die breë weg wat lei tot vernietiging en soos die eindtyd se verdrukking daagliks meer in druk intensifiseer, raak hulle meer en meer verknog aan die leë beloftes van vals herders en misleidende populere leerstellings.

Gelowiges het by ‘n kruispad gekom – nie net in Suid-Afrika nie, maar wel die wêreld oor. Die onbevredigende massa godsdiens van selfverryking en selfopheffing, van linkse liberalisme, sosialisme en kommunisme se eindproduk is ‘n wêreldgemeenskap – Nuwe Wêreld Orde – waarin algehele morele verval aan die orde van die dag is.

In die Nuwe Wêreld Orde word ons identiteit as Yisrael ten sterkste ontken en die naam  Yhauh Elohim uitgewis. Dit laat Christene magteloos en tenvolle verslaaf tot die okkult van mystery Babilon onder leiding van die okkultiese Roomse Pous se een wêreld afgodsdiens wat Sondag die eerste dag van die week ‘heilig’ en wat Kersfees die geboortefees van Tammuz die songod tydens die somersonstilstand ‘heilig’ en wat Paasfees/Easter die fees van die seksgodin Ishtar ‘heilig’ – plaasvervangings vir die ware Feeste van Yahuah – ons eintlike erfenis!

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yisrael in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah Elohim op, want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak en sy Koninkryk tot Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moses gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s