Die Jode is nie Juda nie!

Shabbat Shalom!

Hierdie week se aflewering handel oor die grootste desepsie wat oor duisende jaar reeds baie van die verstrooides van Yahuah se Yisrael in die nasies mislei en wat nou tydens die laaste van die laaste dae talle – wat nie die waarheid aangaande Yisrael ken nie – verly om sodoende binnekort die Anti-Moshiach na te volg.

Die Zioniste Jode wat vandag in Israel – die Heilige Land van Yisrael – heers is nie die stam Juda die seun van Jaakov nie, hulle is nie die nasate van Abraham deur Isak en Jakob/Yaakov nie, hulle was nie slawe in Egipte saam met die 12 stamme van Yisrael nie, hulle het nie saam met Yisrael uit Egipte getrek nie, hulle het nie die Bloed van die Lam aan hulle deurkosyne gesmeer soos Yisrael gedoen het nie, hulle het nie deur die Skelfsee getrek onder leiding van Moshe nie, en hulle het ook nie die Boek van die Verbond by die Sinaï Berg ontvang nie.

Die Jode het nie saam met Yisrael deur die Jordaanrivier getrek en sewe maal om die stad Jerigo geloop en die Beloofde Land van Melk en Heuning beset nie. Hulle het GEEN grondgebied in die Beloofde Land ontvang nie, omdat die belofte nie aan hulle gemaak is nie en omdat daar nie ‘n vierkante duim van die Land aan hulle behoort nie.

Die Jode het nie die reg gehad om die koningskap van Yisrael in te palm nie, en hulle het nie die reg gehad om die heerskappy in die land oor te neem nie. Hulle het nie die reg gehad om vals Hoëpriesters in die Tempel aan te stel nie, en hulle het nie die reg gehad om die ware Levieteiese Hoëpriester – Johannes die Doper tydens Yahushua se lewe te vermoor en sy kop op ‘n skinkbord uit te stal nie.

Die Jode het Johannes die Doper (Die regte Levieteiese Hoëpriester van die tempel in Jerusalem) en Yahushua haMoshiach (die regte Koning van Yisrael ‘n Judeër uit die stam van Juda en uit die Koninklike Bloedlyn van David) om die lewe gebring juis omdat daar vyandskap tussen die saad van die slang (vader van die Jode) en die saad van Eva (moeder van Yisrael) is:

Skriflesing:

Genesis (Beresheet) 3:13-15

Toe vra Yahuah Elohim vir die vrou: “Wat het jy nou gedoen?” en sy sê: “Die slang het my mislei, en ek het geëet.”

14 En Yahuah Elohim sê vir die slang: “Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet, jou lewe (chayim) lank.

15 Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag/saad (zera) en haar Nageslag/Saad Zera). Haar Nageslag/Saad (Zera) sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.”

Mattheus (Mattityahu) 3:1-10

1 In daardie tyd het Johannes die Doper (Yochanan Matbeel) in die woestyn van Judea (Yahudah) begin preek

2 en gesê: “Bekeer julle (teshuvah), want die koninkryk (malchut) van die hemel (shamayim) het naby gekom.”

3 Hy is die een wat die profeet (navi) Jesaja (Yeshayahu) bedoel het toe hy gesê het: “Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir Yahuah gereed, maak die paaie vir Hom reguit.”

4 Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met ‘n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe.

5 In dié dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan (Yarden) na hom toe gestroom.

6 Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop (mikvah)

7 Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs (die Jode) kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: “Julle slange (adder geslag), wie het julle gewaarsku om die dreigende toorn te ontvlug?

8 Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Moet lees – ‘Bring daarom vrugte van perfekte bekering (Teshuvah) voort’.

9 Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê: ‘Ons het Abraham as voorvader’ nie. Dit sê ek vir julle: God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek.

10 Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

Die Jode het nie die reg om ons wat wel Yisrael is – Efraïm, verstrooi in die nasies – burgerskap van Israel te weier op grond van hulle vals Judaïsme bygeloof – die sinagoge van satan – wat Yahuah Elohim haat en sy Seun Yahushua Moshiach die enigste en ware Koning en Melkisedek Hoëpriester van Yisrael die Judeër uit die ware stam van Juda  te vermoor nie.

Hier is Yahushua self aan die woord:

Mattheus (Mattityahu)12:34-42

42 “Julle slange! Hoe kan julle wat sleg is, iets goeds sê? Waar die hart (lev) van vol is, loop die mond van oor.

35 Die goeie (tov) mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart; die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart.

36 “Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag (Yom HaDin).

37 Op grond van jou eie woorde sal jy as geregtig (tzadik) verklaar word of veroordeel word.”

38 Party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs sê toe vir Hom: “Meneer, ons wil ‘n wonderteken van u sien.” 

Die skrifgeleerdes is die Saduseërs en die Fariseërs – Jode  wat uit die Babiloniese ballingskap uit teruggekeer het na Jerusalem toe met die vals leering van mystery Babilon – die Talmud en die Mishna – en met ‘n vals verdraaiing van die Torah waaruit die Naam ‘Yahuah Elohim’ verwyder is en met die woord Here (Baal) vervang is. Die Jode het hulle self in die geskiedenis van Yisrael in geskryf en die Judeërs bloot uit geskryf.

39 Maar Hy antwoord hulle: “’n Slegte en afvallige geslag vra ‘n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona (navi Jonah).

40 Soos Jona drie dae en drie nagte in die maag van ‘n groot vis was, so sal die Seun van die mens (Ben Ahdahm) drie dae en drie nagte binne-in die aarde wees – Moet lees – ‘in die hart (lev) van die aarde wees’.

41 Die mense van Nineve sal op die oordeelsdag (Yom HaDin) saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer (teshuvah). En hier staan Een wat groter is as Jona!

42 Die koningin (Malka) van die Suide/Skeba sal op die oordeelsdag (Yom HaDin) saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo (Chochmah Shlomo) te luister. En hier staan Een wat groter is as Salomo!”

Die Jode het nie die reg om Yahuah Elohim se eiendomsvolk Yisrael tot vandag toe te vervolg en met haat en nyd te onderwerp aan hulle Sataniese Zionistiese Monitêre bankstelsel van slawerny en sosialisties-kommunistiese heerskappy onder die dekmantel van Demokrasie nie. Die Zioniste Jode haat Yahuah en Yisrael en het dit ten doel om die hele wêreld onder hulle vals Nuwe Wêreld Orde se sataniese en diktatoriese oorheersing gevange te hou, maar Yahuah het dit reeds van die begin af bestem – die vyand se saad lewer net onkruid op en sal met oestyd ingesamel sal word om verbrand te word.

Yahusua is weer aan die woord:

Mattheus (Mattityahu)13:24 – 30

30 Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel (Malchut HaShamayim) kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad (tov zera) op sy land gesaai het.

25 Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn.

26 Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword.

27 Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer, het u nie goeie saad (tov zera) op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’

28 Hy antwoord hulle: ‘Dit is ‘n vyand se werk.’ Die slawe (avadim) sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?’

29 ‘Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek.

30 Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ ”

Die Zioniste Jode is die Sinagoge van Satan en die Nuwe Wêreld Orde is hulle vals weergawe van die duisend jaar heerskappy van Yahushua Moshiach die Melkisedek. Die Jode wag met groot afwagting vir hulle moschiach – die Anti-Moschiach – om sy verskyning te maak, sodat hy die wêreld heerskappy van die Nuwe Wêreld Orde kan opneem om sodoende vanuit Jerusalem te heers oor die hele wêreld.

Die Jode glo nie dat Yahuah en Yahushua EEN (echad) is nie. Net soos sommige wat in Suid-Afrika, in die Messiaanse bediening staan, wat net soos die Jode glo; dat Yahushua net ‘n mens was, maar Yahushua het vir hulle ‘n antwoord:

Johannes (Yochanan) 10:24 – 30

24 En die Jode (Talmidim – skrifgeleerdes van die mystery Babiloniese Talmud en Mishna) die het Hom omring en vir Hom gesê: Hoe lank hou U ons in onsekerheid? As U die Christus (Moshiach) is, sê dit vir ons ronduit.

25 Yahushua antwoord hulle: Ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat Ek doen in die Naam van my Vader, dié getuig van My.

26 Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het.

27 My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.

28 En Ek gee hulle die ewige lewe (chayim), en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

29 My Vader (Abba) wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.

30 Ek en die Vader is een (echad).

Die Jode is nie die uitverkore volk van Yahuah nie en hulle het nie die reg om enigsins teenwoordig te wees in Israel nie, en beslis het hulle ook nie die reg om ‘n tempel daar te bou om sodoende weer diereoffers in te stel nie. Die Lam van Yahuah Elohim – Yahushua se opoffering was en is en sal wees die enigste volmaakte offergawe aan ons Vader wat alle tempeloffers oortref het. Hy is die Melchizedek Kohen HaGadol – Yisrael se Koning Priester van Geregtigheid volgens die orde van Melkisedek wat die onbevoegde Levietiese priesterorde oortref het en vir ewig transendeer.

In Openbaring is Yahushua weereens aan die woord:

Openbaring (Gilyanha) 2:9 Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die godslastering van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jodeërs (Yahudim) is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die satan behoort.

Openbaring (Gilyanha) 3:9 Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jodeërs (Yahudim) is, en dit nie is nie, maar lieg – kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle liefhet.

Die Jode is nie Juda nie!

Indien hulle was, sou ons hulle Judeërs genoem het

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yisrael in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah Elohim op,

want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak

en sy Koninkryk tot Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moshe gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s