Ek sal my Torah op hulle harte skryf en in hulle innerlike wese vaslê

Shabbat Shalom!

In die 31ste hoofstuk van die boek van die Profeet Jeremia spreek Yahuah Elohim ons Hemelse Vader die volgende beroemde woorde:

Jeremia (Yirmeyahu) 31:31-34

31 Kyk,daar kom ‘n tyd, sê Yahuah, dat Ek met die Huis van Israel (Beit Yasharel) en met die Huis van Juda (Beit Yahudah) ‘n nuwe/hernude/vars (chadash) verbond (brit) sal sluit.

32 Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond (huweliksooreenkoms) wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê Yahuah.

33 Dit is die verbond wat Ek in die toekoms (na daardie dae) met Israel (Beit Yasharel) sal sluit, sê Yahuah: Ek sal my woord (Torah) op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte (innerlike wese) vaslê. Ek sal hulle Elohim wees en hulle sal my volk wees.

34 ‘n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet Yahuah dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê Yahuah. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

Hierdie eindtyd belofte van Yahuah het soos ons kan sien beterekking op Beit Yasharel – dit is die Huis van Israel en die Huis van Juda; maar in vers 33 is dit in besonder gerig aan die Huis van Israel aangesien die Judeërs deurentyd nog in ‘n mate die Torah geken het. Tog belowe Yahuah die hernude verbond aan albei huise aangesien die Huis van Israel – verstrooi in die nasies – die Torah verwerp het, maar Yahushua aangeneem het as Moshiach, terwyl die Huis van Juda vir Yahushua verwerp het, maar tog die Torah onderhou het.

Daar is dus ‘n restitusie nodig vir albei huise wanneer die Koninkryk aan die gesamentlike Huis van Yasharel herstel word. Yahuah is juis tans, in die eindtyd waarin ons lewe, besig om hierdie belofte te verwerklik, maar dit sal eers tenvolle verwerklik word tydens die duisendjarige heerskappy van Yahushua Moshiach wat in aanvang neem wanneer HY kom.

Die sekulêre Christendom (onwetend ‘Israel/Efraïm verstrooi in die nasies) leer dat die eindtyd belofte van Yahuah soos in ons teks belowe, reeds tenvolle voltooi is deur die offer van Yahushua aan die kruis, maar ook verder dat die Torah saam met Hom aan die kruis vasgespyker is en weggeval het. Al wat nodig is, is geloof.

Hulle leer: “uit genade, deur geloof + niks” en “100% genade, 0% werke” (genade/grace). Met ander woorde; solank jy glo in die nuwe verbond van liefde gaan jy hemel toe en kan jy lewe asof die verbond, wette en verordeninge van Yahuah vervat in die Torah nooit bestaan het nie – dit is in geheel afgeskaf en indien jy dit probeer onderhou (werke) is jy ‘wetties’. Om ‘wetties’ te wees is die enigste sonde wat jou in die hel sal laat beland. Daar is volgens hulle ook net hemel en hel en die belofte van die herstel van die Koninkryk aan die Huis van Yasharel hier op aarde speel op die aarde geen rol nie en word bloot geïgnoreer.

Christen leeraars haal graag gedeeltes – veral uit die leer van Paulus – aan om te bewys dat die wet, die sabbat en die feeste van Yahuah wat Hy vir al ons geslagte tot in ewigheid ingestel het sogenaamd aan die kruis vasgespyker is en dus weggeval het. Dit is basseer op ‘n totale mis-interpretasie van hierdie verse wat dan buite konteks gebruik word om die mens aan te moedig om voort te gaan met al die wanpraktyke van ongehoorsaamheid aan die wet van Yahuah waaroor ons die dood verdien het, maar waarvoor Yahushua namens ons ingestaan het om die prys te betaal. Hulle maak van sy opoffering aan die kruis ‘n absolute bespotting!

Kolossense (Qoleshayah) 2:13-17

13 Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.

14 Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.

15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

16 Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie , of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie.

17 Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.

Wat die probleem vererger is dat hierdie verse opsetlik vertaal is om misleidend te wees. In vers 14 is dit die skuldbwys teen ons wat aan die kruis vasgespyker is – Yahushua het dit betaal met sy lewe sodat ons ons lewe kan behou – nie sodat ons die sonde kan aangryp en uitlewe nie!

Vers 16-17 is skandelik verdraai deur die bybelvertalers. Die oorspronklike betekenis en opregte bedoeling van Paulus is dat:

Niemand moet aan ons voorskryf wat ons moet eet of drink of oor die jaarlikse Feeste of oor die Nuwemaanfees of oor die onderhouding van Yahuah se Sabbat nie – want dit is alles die skaduwee of heenwysing na wat nog kom – buiten vir lede binne die liggaam van Yahushua Moshiach nie.

Die hele gedeelte is met opset so misvorm deur vertaling en verdraaïng, omdat dit diegene – wat die Woord en beloftes van Yahuah in die Torah nie ken nie en wat Yahuah nie ken nie en wat ook sy Seun Yahushua nie ken nie – maklik die verderf in kan lei. Hierdie gedeelte is maar net een voorbeeld van die misleiding – ‘n sterk delusie/dwaling wat almal nastreef.

Hulle besef nie dat die Torah juis die verbond, wette en verordeninge uiteensit waarvolgens Yahushua as Koning sal heers oor die hele aarde nie. Hulle wil dit nie hoor nie, hulle wil dit nie weet nie, hulle glo dit nie en hulle verwerp dit ten sterkste. Die “Christendom” het verval in ‘n godsdiens gebasseer op die Nuwe Testament – en dan gebruik hulle ook net sekere uitgesoekte gedeeltes. Yahushua het baie duidelik die belangrikheid van die Torah beklemtoon in ongewilde verse soos:

Lukas (Luka) 16:31.”As hulle na Moses (d.i. die eerste vyf boeke in die Bybel wat hy geskryf het – die Torah) en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan” 

Ons natuurlike denke mag dalk redeneer dat geloof in die wederopstanding van Yahushua Moshiach genoeg is (vgl. Lukas 16:30), maar Yahushua het gesê dat sonder ‘n goeie begrip en uitvoering van die Torah en die profete, dit nie moontlik is nie. Indien die Torah van Moses verval het – moet ‘n mens vra – hoekom sou Yahushua dan die volgende stellings maak – in sy eie woorde:

Mattheus (Mattityahu) 5:16-20 

16 Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. (As voorbeeld vir ons het Hy die wet perfek nagekom)

18 Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.

19 “Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel.

20 Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”

In vers 20 gaan Yahushua selfs verder en verduidelik dat ons nie bloot blindelings die wet moet onderhou en dink dat ons daardeur gered sou word nie – dit sou inderdaad wetties wees – maar ons moet veel dieper as dit gaan – ons moet nie net die wet onderhou nie, maar so ‘n lewe lei sodat ons onderhouding en uitvoering van die wet sal getuig van die transformasie wat in ons wese plaasgevind het deur sy genade (grace) en die uiteindelike werking en inwoning van die Heilge Gees (Ruach HaKodesh). Deur sy genade (grace) is dit vir ons moontlik om die wet te onderhou en meer as dit!

Psalm (Tehillim) 1

WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad/leerplan (etsah) van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars/kriminele (chata) en nie sit in die kring van die spotters/bespotting (luwts) nie;

2 maar sy behae/plesier/begeerte (chephets) is na die wet (Torah) van Yahuah, en hy oordink/mediteer/bestudeer (hagah) sy wet (Torah) dag en nag.

3 En hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

4 So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.

5 Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges (tsadikim) nie.

6 Want Yahuah ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan/vernietig word (abad).

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yasharel in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yasharel en neem die vaandel van Yahuah Elohim op,

want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak

en sy Koninkryk tot Yasharel herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moshe gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yasharel lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s