Die Wet van Yahuah of die Noahide-wet?

Shabbat Shalom!

Die hele wêreld is tans, meer as ooit tevore in ‘n absoluut oorweldigende rebellie in opstand teen ons Hemelse Vader Yahuah en sy Gesalfde Seun Yahushua. Soos ons daagliks die profetiese eindtyd verdrukking dieper betree is dit opmerklik hoe die teenstander en sy onderdane alles in die stryd werp om algehele oorheersing in die wêreld vir hulself te verseker.

HaSatan het een doel voor oë en dit is om die mensdom in sy geheel uit te wis. HaSatan haat Adahm – die mens- met ‘n brandende allesverterende passie en hy sal by niks stuit om te verseker dat biljoene mense tydens die verdrukking uitgewis word nie. Hy het lankal begin om met al sy gekonsentreerde mag op die kinders van Yahuah; die volgelinge van Yahushua Mashiyach toe te slaan.

Wêreldwyd is HaSatan se onderdane besig om sy oorheersing op alle vlakke van bestaan suksesvol te implementeer. Wêreldregerings onder die invloed van die Globaliste Nuwe Wêreld Orde verwerp ten sterkste die Torah/Wet van Yahuah – die 10 Gebooie/Woorde (devarim) – waarop alle westerse wetgewing tot onlangs toe gebasseer was. Die Torah/Wet van Yahuah is reeds vervang met die sogenaamde Noahide-wet van mensgemaakte  universele moraliteit.

Die 10 Gebooie was in vorige eeue die hoeksteen en trots van westerse nasies – dit was orals sigbaar, veral in staatsinstellings se geboue en in skole en universiteite. Dit was die morele wet waarop beskawing gebou is en waarop reg en geregtigheid basseer is en waardeur reg en geregtigheid in beskaafde nasies geseëvier het. Dit is lankal nie meer so nie – die 10 Gebooie wat ons almal enkele jare gelede nog woord vir woord kon opnoem – is nou vergete. Meeste mense kan nie eers die eerste een van die 10 gebooie onthou nie!

Juis omdat ons die Torah/Wet van Yahuah verwerp het, het Yahuah nou ‘n ander wet (woorde/devarim) oor ons laat opkom. Dit is die wet van onreg en ongeregtigheid wat spruit uit die harte van mense wat geïnspireer is deur die gees van HaSatan. Dit is die wet wat op die oog af humanisties is, maar wat dit wat reg is as verkeerd veroordeel en die wat geregtig is as ongeregtig veroordeel – dit is die wet van mystery Babilon – dit is die wet van die Babiloniese Talmud – die wet van die Rabbis wie sê dat hulle Jode is maar wat dit nie is nie – dit is die wet van die Sinagoge van Satan – dit is die wet van die eindtyd verdrukking – dit is die wet waaronder ons deur die wêreld veroordeel sal word en dit is hier!

Die Torah/Wet van Yahuah is die grondslag van die Melkisedek Koninklike Priesterdom Yasharel/ Yisrael die eiendomsvolk van Yahuah onder die heerskappy van sy Gesalfde Yahushua Mashiyach – Koning (Melki), Gerigtig (sedek/tsadik), Hoëpriester/Kohen HaGadol – alles in een (echad). Die wie Hom liefhet sal sy Torah/Wet onderhou en die wie sy NAAM aanroep sal met die TAV op hulle voorkoppe verseël wees, sodat hulle nie in die see van vuur vernietig sal word nie, maar soos Daniël, Abednego en Mesag sal staande bly om saam met Hom te heers oor die wêreld vir ‘n duisend jaar.

Volgens die Joodse tradisie verwys die Noahide-wet (Sheva mitzvot b’nei Noach), ook bekend as die Brit Noah (“Verbond van Noag”) na sewe godsdienstige wette wat deur Yahuah aan Adam en Noag gegee is , wat beskou word as moreel bindend, maar net vir nie-Jode. Die Jode self behou die Torah en alle ander nasies en mense kom onder die Noahide-wet.

Hier volg die Sewe Universele Morele Wette van die Mens soos gelys deur die Talmud (Sanh. 56a):

Verbod op afgodery

Verbod op moord

Verbod op diefstal

Verbod op seksuele bevrediging

Verbod op godslastering

Verbod op wreedheid teenoor diere

Vereiste om geregtelike wette te hê: Jy sal ‘n effektiewe regbank instel om die voorgaande ses wette regverdig af te dwing.

Hierdie wette saam met diegene wat dit bevorder, leer mense daar is twee stelle wette. Een vir die Jode (Yahudiym) en die ander vir heidene (goyiym). Ons weet dit is nie die waarheid van die Torah nie omdat Yahuah die volgende in Eksodus beveel:

Eksodus (Shemot) 12:49 Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

Die Amerikaanse Kongres erken die Noahide Wette amptelik in wetgewing, omdat dit deur albei huise ingestel is. Die Amerikaanse kongres en die president van die VSA, George Bush, het in die publiekreg 102-14, van die 102de kongres aangedui dat die Verenigde State van Amerika op die Sewe Universele Wette van Noag gegrond is (dit is natuurlik ‘n infame leuen) en dat hierdie wette die grondslag van die samelewing was tydens die aanbreek van beskawing.

Die Amerikaanse kongres het ook erken dat die Sewe Wette van Noag die grondslag vorm waarop beskawing staan ​​en dat die onlangse verswakking of ondermyning van hierdie beginsels die fondamente van die beskaafde samelewing bedreig. Dit is dus noodsaaklik om die burgers van Amerika en toekomstige geslagte in die Noahide-wet te onderrig. Vir hierdie doel, is die Publieke Reg op 26 Maart 1991 as Opvoedingsdag aangewys.

Dit is ‘n absolute onwaarheid dat die ondermyning van die Noahide-wet tot die verbrokkeling van baskawing lei – die waarheid is dat die Torah/Wet van Yahuah afgeskaf is en dat dit lei tot die vernietiging van die beskawing. Jy sien, dit wat waar is noem hulle onwaar; dit wat reg is noem hulle onreg en dit wat goed is noem hulle kwaad.

Hierdie wetgewing is nie bedoel net vir Amerika of vir Israel nie, maar deur die Nuwe Wêreld Orde is dit die wetlike grondbeginsels wat oor die hele wêreld heen afgedwing word oor alle mense en nasies.

Mystery Babilon bepaal deur die Joodse Talmud dat heidene (dis nou ons) nie die Torah geleer mag word nie. Aangesien die Jode hul eie afsonderlike jurisdiksie gehad het, sou dit onverstandig gewees het om hul wette aan die heidene te openbaar, want sulke kennis sou moontlik teen die Jode in hul opponentehowe gebruik kon word. Vandaar dat die Talmud die onderrig van die Torah, “die erfenis van die gemeente van Jakob”, aan die heidene verbied het.

Dit word verder bepaal dat ‘n persoon wat die Torah/Wet van Yahuah aan die heidene leer die dood verdien, want dit is soos om ‘n “hindernis voor die blindes te plaas”. Verder is dit wel aanvaarbaar wanneer ‘n man (enige iemand) die Torah/Wet bestudeer met die oog daarop om die Noahide-wet beter na te kom, maar Resh La’ish (278) het gesê: ‘n Heiden wat die Sabbat onderhou, verdien die dood ‘(Sanh 58b). Die Sabbat is ‘n teken tussen Yahuah en Israel alleen.

Dit is weereens nodig om die waarheid van die Torah te herbevestig. Daar is net een Torah/Wet vir die gebore Israeliet en ook vir die vreemdeling. Die sewende dag Sabbat is reg aan die begin reeds deur Yahuah heilig gemaak. Dit is beslis nie net vir die Jode nie – hulle het toe nie eers bestaan nie – dit is as teken vir alle gelowiges in Yahuah, reg van die begin af tot reg aan die einde van alle tye! Niks kan dit ooit verander nie!

Genesis (Beresheet) 2:3 En Elohim het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat Elohim geskape het deur dit te maak.

Volgens die Joodse kabbaliste is die nie vir die heiden nodig om die Torah/Wet te onderhou nie; die onderhouding van die Noahide-wet se morele waardes is meer as genoeg om alle mense die wêreld oor in samehorigheid te verenig. Die Noahide-wet vervang die Huweliksgeloftes / 10 Gebooie van YAHUAH! Hierdie is nie net godsdienstige wette nie, maar soos ons reeds gelees het, beskou die VSA dit nou as universele wette vir die hele mensdom.

In teenstelling met die Torah-leer wat in Deuteronomium 17: 6 gevind word en wat ‘n minimum van twee of drie getuies in ‘n saak of aanklag vereis, vereis die Noahide-wet slegs een. Slegs een getuie is nodig om enige persoon wat een van die vals wette verbreek skuldig te bevind en te onthoof (Sanh.57a). Die Encyclopedia Judaica, “1192” meen dat die “skending van enige van die sewe Noahide-wette die doodstraf deur onthoofding verdien”.

Nou behoort ons te besef dat dit presies ons is wat onder veroordeling sal kom wanneer die Noahide-wet tenvolle in plek is – dit is immers ons en net ons – nie die Christene, die Jode of volgelinge van enige ander gelowe wat doen wat in Openbaring 14:12 geskrywe staan:

Openbaring (Gilyahnah) 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van Elohim en die geloof in Yahushua bewaar.

en ook:

Openbaring (Gilyahnah) 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van Elohim bewaar en die getuienis van Yahushua Mashiyach hou.

Volgens die Noahide-wet is jy skuldig aan afgodery sou jy in Yahushua Mashiyach glo en om alles erger te maak is jy aan godslastering skuldig sou jy die Naam Yahuah Elohim uitspreek – die straf – onthoofding! Hierdie is niks nuuts nie aangesien Stefanus gestenig is omdat hy die Naam van Elohim gespreek het en sy staf opgeneem het om die Koninkryk van  Yahushua Mashiyach te verkondig – lees daaroor in Handelinge 6 & 7.

Sien, aangaande Joodse tradisie – nie volgens die Torah nie – mag net ‘n priester die Naam (HaShem) Yahuah Elohim uitspreek. In Markus neem Yahushua die saak juis met die owerstes op wanneer Hy sê:

Markus (Yochanan Moshe) 7:9 9 En Hy sê vir hulle: Julle verstaan dit goed om die gebod van Elohim opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou.

Yahushua Mashiach is die Melkisedek Kohen HaGadol LeOlam Va’ed – die Regverdige Koning Hoëpriester vir ewig en ewig en in Hom alleen dra ons dieselfde amp – daarom is sy belofte dat die Regverdiges – dit is die wat in Openbaring 12:17 & 14:12 hierbo genoem is – saam met hom sal heers. Dit is juis die wie die Naam en die Wet verklaar wat sal heers en dit is wat HaSatan wil verhoed – hy haat juis vir ons en voer oorlog teen ons om ons te vernietig.

Aangesien ons Mashiyach in die Naam van sy Abba Yahuah gekom het is die Naam ook in sy eie Naam Yahushua opgeneem – dink daaroor!

Mattheus (Mattityahu) 24:8 & 9 Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte. 9
Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Jy mag dalk dink dat hierdie warskuwings slegs vir die vroeë gelowiges bedoel was, omdat daar nie ‘n hedendaagse Sanhedrin bestaan nie – dit is die grootste fout wat jy kan maak.

Die 7de Noahide Wet lees as volg: ‘Vereiste om geregtelike wette te hê: Jy sal ‘n effektiewe regbank instel om die voorgaande ses wette regverdig af te dwing’.

Die Sanhedrin is reeds ingestel! “Op 13 Oktober is die Sanhedrin, die hoogste tribunaal van die Joodse staat en godsdiens, weer ingewy deur ‘n groep rabbi’s in Tiberias ná 1600 jaar van afwesigheid. Volgens Joodse bronne dateer die laaste kennisgewing van die Sanhedrin ongeveer 425 A.D., ook in die stad Tiberias. Daarna het dit opgehou om te bestaan. “(Israel Nasionale Nuus aanlynuitgawe, 13 Oktober 2004).

” In ‘n dramatiese, maar nie-gepubliseerde skuif Maandag, het lede van die nuutgestigte Sanhedrin die Tempelberg opgegaan… Rabbi Chaim Richmond, ‘n lid van die Sanhedrin (Hoof van die Tempelinstituut in Jerusalem ), hoop dat die liggaam ‘n rewolusie in die Joodse regsleer sal bewerkstellig. Die herlewing van die Sanhedrin word ook beskou as ‘n belangrike ontwikkeling ter voorbereiding vir die Messiaanse eeu en die herbou van die Tempel. “(Arutz Sheva News, 14 Desember 2004)

“Sanhedrin erken die Raad om die mensdom te leer:” Wet van Noag “:” ‘n Groep nie-Joodse afgevaardigdes het na Jerusalem gekom om hul lojaliteit aan die wette van Noag te belowe. Hulle verskyn voor die Sanhedrin, wat ‘n Hoë Raad vir B’nai Noag gevestig het. “(Artuz Sheva News 9 Junie 2006)

Noudat hierdie verdrukking begin het is daar niks wat dit sal stuuit nie. Dit sal voort woed tot en met die bassuin van die 7de Trompet – ons lewe voorwaar in die laaste van die laaste dae. Die nette is gewerp en die stelle is geset sonder dat een dit agter gekom het. Almal is besig met hulle nietige lewens se groot uitdagings en elke vrye oomblik word afgestaan aan die wêreldse indoktrinasie deur die media en sosiale media en televisie programmering.

Die bevel (edik) sal uitgaan:

Alle heidene wat die 7de dag Sabbat gehou het, sal skuldig bevind word aan die verbreking van die Noahide-wet en moet ten volle gestraf word. Dekapitasie.

Geen heidene sal toegelaat word om die Naam (Ha’Shem) van YAHUAH te spreek nie , almal wat godslastering pleeg, en skuldig bevind word aan die verbreking van die Noahide-wet sal tot die uiterste gestraf word… Dekapitasie.

Dit is duidelik dat die Noahide-wet bedoel is om die Huweliksgeloftes (10 Gebooie) van YAHUAH te vervang. Almal wat aanhou om Yahuah se 10 Gebooie te hou, ongeag wat mense sê, sal skuldig bevind word. Die Sanhedrin is inderdaad ingestel om seker te maak dat die sewe morele universele wette van die mens gehou word. Die Joodse Hooggeregshof is gebou. Die aanhouding selle vir alle misdadigers (waarskynlik diegene wat die Noahide-wette verbreek het) is in die kelder onder die hof en godslasteraars sal na die hofsaal bo geneem word en dan gevonnis word, maar dit sal nie net daar plaasvind nie. Die wet maak voorsiening vir dergelike howe reg oor die wêreld.

Openbaring (Gilyahnah) 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Yahushua en oor die Torah van Yahuah Elohim, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings regeer saam met Mashiyach die duisend jaar lank.

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yasharel in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal deurstaan.

Weet dus wie en wat jy is Yasharel en neem die vaandel van Yahuah Elohim op,

want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak

en sy Koninkryk tot Yasharel herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moshe gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yasharel lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s