Die 3 Salwings van die Melkisedek – Profeet, Koning en Priester

Sit aan My regterhand

Van Dawid. ‘n Psalm.

Ps 110:1  Die HERE (God – Yahuah die Vader) het tot my Here (Jesus – Yahusha die Seun) gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. 
2  U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. 
3  U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe. 
4  Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek
5  Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. 
6  Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land. 
7  Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef. 

Koning Dawid het die openbaring gehad dat hy Priester is in die Orde van Melkisedek en in die boek Hebreërs stel Paulus dit duidelik dat Jesus vir ewig Priester is in die Orde van Melkisedek. Wanneer die Woord dus sê dat ons ‘n Koninklike Priesterorde is dan is dit vanselfsprekend dat ons net soos Jesus Christus en ook Koning Dawid Koning Priesters is volgens die Orde van Melkisedek.

Die feit dat Koning Dawid besef het dat hy Priester in die Orde van Melkisedek was het ‘n bepaalde invloed op sy doen en late gehad en in hierdie studie gaan ons kyk na die 3 salwings wat op Koning Dawid gerus het en hoe dit ooreenstem met die 3 salwings wat op Jesus Christus gerus het. Dit is 3 spesifieke salwings vir 3 spesifieke doeleindes. Vanselfsprekend rus dieselfde 3 salwings ook op ons wat God se oorblyfsel in die laaste dae is – Konings en Priesters – ‘n Heilige Nasie.

Luk 6:3  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het nie—toe hy honger gehad het, hy en die wat by hom was— 
4  hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geneem en geëet het, en ook aan die wat by hom was, gegee het, wat hulle nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen? 

Hoekom, kan ons vra is Koning Dawid nie deur die Vader kort gevat hieroor nie – die rede is dat Koning Dawid self vir ewig Priester was, Priester volgens die Orde van Melkisedek en nie ‘n priester uit die orde van die Levite wat van tydelike, verbygaande aard was nie. Koning Dawid was baie seker hiervan aangesien dit deur die Vader aan hom geopenbaar was.

Jes 10:27  En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid.

Isa 10:27  And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.

Dit is die ‘vettigheid’ van die salwing wat die juk van die satan vernietig. Die beeldspraak van die Vader verwys na die juk van die satan wat nie meer sal kan pas oor die vetgemaakte nek, van die wat gesalf is met die Heilige Gees van God nie. In die oorspronklike Hebreeus word die prentjie geskilder van ‘n os wat se nek so vet is dat die juk nie daaroor kan pas nie, maar na alle kante toe afgly en dit is slegs die salwing van die Heilige Gees wat ons verlos van die juk van verslawing aan satan.

Mat 11:29  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 
30  want my juk is sag en my las is lig. 

Jy sien – ons self moet die salwing van die Heilige Gees van Jesus op ons hê. Dit is hoekom dit so belangrik is om kennis te dra van die spesifieke salwings van die Heilige Gees wat op ons rus sodat ons in bevryding kan wandel, want indien ons nie in die salwing wandel nie verloor ons baie vinnig die ‘vettigheid’ en dan pas die juk van verslawing aan satan gou weer oor ons nek.

Die Profetiese Salwing

Die eerste salwing van Dawid was as herder van sy vader se vee en te midde van sy broers. Hy kon nog nie koning wees nie, maar hy het reeds die salwing in voorbereiding vir sy koningskap ontvang.

1 Sam 16:1  Daarna sê die HERE aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl Ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen: Ek stuur jou na Isai, die Betlehemiet, want Ek het onder sy seuns vir My ‘n koning uitgesoek. 

1 Sam 16:12  Daarop het hy gestuur en hom laat kom; en hy was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms. En die HERE sê: Staan op, salf hom, want dit is hy. 
13  Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die HERE het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. 

Onmiddellik toe Dawid met die olie gesalf is het die Heilige Gees van God op hom gekom en van daardie dag af het hy as Profeet begin om profetiese psalms te dig en te komponeer – onder andere Psalm 110 hier bo wat profeties die Koningsheerskappy van Jesus aan die regterhand van die Vader en sy ewige Priesterskap in die Orde van Melkisedek voorspel.

Hiervan getuig Petrus ook wanner hy die volgende skryf:

1 Pe 1:10  Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, 
11  en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. 
12  Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien. 

Hierdie dinge is vir ons aangekondig, sê Petrus. Profete soos Koning Dawid het in sy Messiaanse Psalms juis getuig en geprofeteer sodat ons wat aan die einde van die tyd leef sou weet, glo en verstaan watter groot geheimenisse van die verlossingsplan van God aan ons behoort deur Jesus Christus ons Messias en Saligmaker.

Net so ontvang ons almal ook die salwing tot profesie wanneer die Heilige Gees van God oor ons kom. Profesie is vir ons almal bedoel – dit is een van die salwings waarin ons as Koning Priesters in die Orde van Melkisedek wandel.

Num 11:24  Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die HERE aan die volk te kenne gegee; en hy het sewentig manne uit die oudstes van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. 
25  Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie. 
26  Maar twee manne het in die laer agtergebly: die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad; en die Gees het op hulle gerus—hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie—en hulle het in die laer geprofeteer. 
27  Toe hardloop ‘n seun en vertel dit aan Moses en sê: Eldad en Medad profeteer in die laer. 
28  En Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en sê: My heer Moses, belet hulle dit!

29  Maar Moses sê vir hom: Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!

Dit was en is nog altyd die Vader se begeerte om sy Gees oor al sy kinders uit te stort – Hy het dit nog nooit vir ‘n paar uitgesonderdes voorbehou nie – sy begeerte is dat ons almal wat aan Hom behoort die salwings en die gawes van die Heilige Gees sal handhaaf en veral die gawe om te profeteer behoort die hart van die bediening te wees.

Paulus stel dit so:

1 Kor 14:1  Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer.

Beywer jy jouself met die oog op die geestelike gawes? Indien nie is jy in werklikheid ongehoorsaam aan die opdragte van die Woord; en ongehoorsaamheid getuig van ongeloof wat die eerste en die grootste van al die sondes is. Daar behoort binne in die wese van elke kind van die Here ‘n diepe begeerte te wees na al die geestelike gawes van die Heilige Gees en in besonder soos ons hier bo sien – die gawe om te profeteer – dit is die eerste salwing en kenmerk van ons wat Koning Priesters is in die Orde van Melkisedek.

Sonder die bonatuurlike kommunikasie met God waarvan die gawe van Profesie getuig is daar nie ‘n manier wat die oorblyfsel in die eindtyd wat op hande is sal kan oorleef nie – Profesie is eenvoudig ‘n voorvereiste. Profesie getuig nie net van die salwing van die Heilige Gees van God op die gelowige nie, maar dit getuig ook van die ware doktrine en leer van Jesus Christus aangaande die eindtyd, want ons profetiese redes en kommunikasies moet strook met die Woord van God as dit enigsins eg is.

1 Kor 12:7  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 
8  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; 
9  aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; 
10  aan ‘n ander wonderwerke, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. 
11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 

Al hierdie gawes is vir al die gelowiges bedoel en almal van ons moet optree in elkeen van hierdie gawes en dit is ook so dat ons dalk mag uitblink op die gebied van sekere van die gawes, maar dit beteken nie dat ons die gawes waarin ons nie uitblink nie moet agterweë laat bly nie – nee as Priesters in die Orde van Melkisedek onder leiding van die Heilige Gees van Jesus Christus tree ons in al die gawes op soos aan ons elkeen afsonderlik uitgedeel volgens sy wil.

Daar is ‘n algemene misverstand oor wat die eintlike taak van ‘n profeet was en vandag is. ‘n Profeet het nie in die eerste plek profesieë uitgespreek oor wat in die toekoms sou gebeur nie. Die hoofsaak van die profeet se taak was om te sê wat die wil van God daar en dan was. Die meerderheid van alle profesie het dus te doen met die hede – die hier en nou. Alle profetiese uitsprake van vandag kan dus geproefmeet word aan die Woord van God en die aan die doktrine en leer van Jesus Christus.

So weet ons dan byvoorbeeld dat alle profesieë aangaande die sogenaamde ‘duisendjarige aardse vrederyk’ en die ‘wegraping’ van die dispensasionaliste vals is – dit strook nie met die doktrine en leer van Jesus Christus nie – dit is onbybelse leer en mense wat daaroor profeteer doen dit vanuit hulle eie misleiding en vanuit die misleiding van hulle vals herders. Ons moet dus uiters versigtig wees wanneer ons, ons ore aan profete uitleen.

Profesie onder leiding van die Heilige Gees van God volgens die Woord wat die doktrine en leer van Jesus Christus is, is die vars brood vanuit die Hemel. Ons is liggaam, siel en gees en ons kan nie doeltreffend wees in ons bediening tot die Vader wanneer ons slegs vanuit ons siel of intellek handel nie. Ons het die vars brood vanuit die hemel nodig om onsself en ons medegelowiges geestelik te voed.

Die Heilige Salfolie en die 5-voudige Bediening

Eks 30:22  Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê: 
23  En jy, neem vir jou van die beste speserye: vyf honderd sikkels fyn mirre en die helfte soveel geurige kaneel, twee honderd en vyftig sikkels, en twee honderd en vyftig sikkels geurige kalmoes 
24  en vyf honderd sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en ‘n hin olyfolie; 
25  en maak daarvan heilige salfolie, ‘n salfmengsel soos ‘n salfmenger dit maak; heilige salfolie moet dit wees. 
26  Daarmee moet jy dan die tent van samekoms salf en die ark van die Getuienis 
27  en die tafel met al sy gereedskap en die kandelaar met sy gereedskap en die reukaltaar 
28  en die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk. 
29  So moet jy hulle dan heilig, dat hulle hoogheilig kan wees. Elkeen wat aan hulle raak, word heilig. 
30  Jy moet ook Aäron en sy seuns salf en hulle heilig om vir My die priesteramp te bedien. 
31  En jy moet met die kinders van Israel spreek en sê: Dit moet vir My ‘n heilige salfolie wees in julle geslagte. 
32  Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie; julle mag ook, na dieselfde voorskrif, so iets nie maak nie: heilig is dit; heilig moet dit vir julle wees. 
33  Elkeen wat so iets meng of iets daarvan aan ‘n onbevoegde laat kom, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. 

Die Heilige Salfolie was uitsluitlik vir die Tabernakel, die Ark van die Getuienis en vir al die toebehore sowel as vir die priesters self bedoel en dit was ‘n toonbeeld van die inwoning van die God die Heilige Gees in die Tabernakel te midde van die volk. Die Tabernakel was die vorm waarin Jesus Christus te midde van sy volk teenwoordig was.

Nou dat God self by ons en in ons Tabernakel, het ons eie liggaam die Tempel van God geword en is die salwing op ons as Priesters van toepassing. Ons liggaam is nou die liggaam van Jesus Christus in die wêreld en ons huisves nie net die Heilige Gees van Jesus Christus nie, maar ons doen die werke van Jesus Christus hier en nou in ons bediening aan Hom.

Wat belangrik is om te noem is dat die Heilige Salwingsolie uit 5 bestanddele voorberei is; mirre, kaneel, kalmoes, kassie en olyfolie. Hierdie 5 bestanddele verwys na die 5-voudige bediening waardeur ons wat vandag die priesteramp dra die liggaam van Christus moet bedien.

Die Heilige Salwingsolie was nie bedoel vir die mense nie – dit was heilig en was slegs bedoel vir die salwing van die hele Tabernakel en die Ark en die priesters. Die rede hiervoor was dat die salwing vir die mense self nog sou kom in die vorm van die Messias en in die vorm van sy Heilige Gees wat oor ons uitgegiet sou word. Jesus het hierdie belofte verwerklik sodat dit vandag die Vader se begeerte is om die salwing van die 5-voudige bediening op ons, sy heilige priesters, uit te giet om sodoende sy werk in die wêreld voort te sit en tot voleinding te bring.

Die Vader roep sodoende sy heilige priesters bymekaar en salf hulle met die inwoning van sy Gees omdat Hy die 5 bestanddele van die bediening saam wil voeg en vermeng in ‘n perfekte samevloeiing van sy wil. Daar is oorweldigende mag in eendrag, en wanneer sy gesalfdes bymekaarkom en as eenheid en in eenheid saamwerk, dan is ons die gemeente op die rots gebou en die poorte van die doderyk sal ons nie oorweldig nie.

Paulus se opsomming hiervan in sy brief aan die Efesiërs is onoortreflik:

Ef 4:1  Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, 
2  met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra 
3  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede
4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 
5  een Here, een geloof een doop, 
6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. 
7  Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. 
8  Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee
9  Maar dít: Hy het opgevaar—wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? 
10  Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. 
11  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars
12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus
13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; 
14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; 
15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, 
16  uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde

Een van die grootste probleme in die kerk vandag is dat gunsgenote nie effektief ingeskakel is by die liggaam van Christus nie – hulle leef nie hulle geestesgawes uit nie en bly sodoende onbetrokke en onvervuld in hulle geesteslewe.

Die 5-voudige bediening soos in vers 11 hier bo, bestaan juis om hierdie onbetrokkenheid hok te slaan. Dit verskaf ‘n plek van inskakeling in samehorige, eensgesinde bediening in die Vader se plan vir sy Koninkryk. Dit is ons – Israel of Yasharel en daar word van hierdie eendrag in Ps 133 getuig:

Ps 133:1  ‘n Bedevaardslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! 
2  Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. 
3  Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid! 

Dit is die eenheid wat daaruit spruit wanneer elke gunsgenoot die knie buig voor die woord en leer van Jesus, want dit is die woord en die leer van die Vader self.

In die Evangelie van Mattheus spreek Jesus homself uit aangaande die eenheid en die wederstrewigheid wat Hy gebring het – dit is wat ons in die wêreld te wagte moet wees:

Mat 10:34  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 
35  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 
36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees. 
37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. 
38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 
39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind. 

Dit is belangrik om te besef dat die eenheid wat God verlang alleenlik verwys na die eensgesindheid en broederlike liefde onder sy heiliges – die bruid van Jesus – dit is nie die eenheid van sy gunsgenote met die wêreld nie! Die wêreldse afvallige kerk – die bruid van satan) het dit vandag eens dat alle gode van alle vals godsdienste die een God – Yahuah – van die Bybel is, maar hulle maak ‘n enorme fout en hulle sal by die miljoene met hulle lewens daarvoor betaal.

Ons God is nie dieselfde god van die Mohammedane nie en Hy is nie die god van die Hindoes nie, Hy is nie Buddha nie en Hy is ook nie die vals Jesus van die Katolieke nie! Hierdie nuwe era wêreldse een geloof van sogenaamde liefde vir die ‘groter goed’ is die groot wegdwaling van die eindtyd waarteen Jesus ons gewaarsku het. Dit moet plaasvind voor sy wederkoms en dit is die een groot teken dat die tyd van sy terugkoms letterlik op hande is – hierdie is die laaste minuut voor twaalf!

Psalm 45 is die profetiese Lied van die Liefde – die ware liefde wat bestaan tussen God en sy Seun en tussen die Seun en sy Bruid. Hierdie Liefdeslied is alleenlik vir ons bedoel, want ons is sy Bruid en Hy is ons ‘held’ die Koning wat ons ‘skoonheid begeer’! As die bruid van Christus is ons suiwer en afgesonder – ons ‘buig voor Hom neer’ in ‘veelkleurige gewade’, want ons is die geestelike saad van Abraham; uit alle volke en uit alle nasies het Hy ons geroep en gekies! Alleenlik ons gaan in die ‘Koning se Paleis in’. Die volke sal Hom loof vir ewig en vir altyd!

Ps 45:1  Vir die musiekleier; op die wysie van: “Lelies.” Van die kinders van Korag. ‘n Onderwysing. ‘n Lied van die liefde. 
2  My hart word bewoë deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor aangaande ‘n Koning; my tong is die pen van ‘n vaardige skrywer. 
3  U is veel skoner as die mensekinders; genade is uitgestort op u lippe; daarom het God U geseën vir ewig. 
4  Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid; 
5  ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer! 
6  U pyle is skerp (volke val onder U!); hulle tref in die hart van die Koning se vyande. 
7  U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer. 
8  U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle
Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly. 
10  Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir. 
11  Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader; 
12  en as die Koning u skoonheid begeer—want Hy is u Heer—buig u dan voor Hom neer. 
13  En, o dogter van Tirus—met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. 
14  Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar kleding. 
15  In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei; jonkvroue agter haar, haar vriendinne, word na U gebring. 
16  Hulle word gelei met vreugde en gejuig; hulle gaan in die Koning se paleis in. 
17  In die plek van u vaders sal u seuns wees; U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. 
18  U Naam wil ek vermeld van geslag tot geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig en altyd. 

In die derde hemel sit Jesus Christus nou in die troon van Dawid vanwaar Hy nou heers en ons, nou reeds, saam met Hom. Hy is deur die Vader gesalf – vers 8 & 9 – en ons in Hom. Daardie selfde salwing wat slegs vir die Tabernakel, die Ark en die priesters bedoel was in nou vir ons; dit is die salwing van die inwoning van God die Heilige Gees van Emmanuel – God met ons.

Die Koninklike Salwing

Die eerste salwing wat Dawid ontvang het as herder van sy vader se vee het hom nie onmiddellik koning gemaak nie – nee dit was profeties en ter voorbereiding vir sy koningskap. Dawid is later toe hy in Hebron gaan woon het deur die manne van Juda as Koning oor Juda gesalf en dit nadat hy al sy vyande verslaan het.

Hieruit sien ons dat Dawid ‘n Tipe van Jesus was – Jesus het eers na sy eie mense toe gekom en is as Herder oor sy Vader se skape gesalf, maar wanneer Hy terugkom sal Hy Koning oor Juda – wat Hom tans nog verwerp – ook wees. Jesus is tans Koning in die troon van Dawid oor die geestelike Koninkryk van God, maar wanneer Hy terugkom sal Hy ook Koning wees oor die nuwe hemel en die nuwe aarde – dit sal plaasvind wanneer al sy vyande onder sy voete gestel is.

2 Sam 2:3  Dawid het ook sy manne wat by hom was, laat optrek, elkeen met sy huisgesin, en hulle het in die stede van Hebron gaan woon. 
4  Daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. Toe hulle aan Dawid meedeel en sê: Dit is die manne van Jabes in Gílead wat Saul begrawe het

Die Handelinge van die Apostels beskryf dit so:

Hand 2:29  Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 
30  Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, 
31  het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 
32  Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. 
33  Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 

Ek kan nie genoeg beklemtoon nie – dat Jesus Christus nou reeds vanuit die derde hemel heers. Hys sit nou reeds aan die regterhand van God die Vader in die troon van Dawid en ons heers saam met Hom totdat God die Vader al sy vyande sy voetstoel maak – dan sal hy terugkeer met sy wederkoms. Dit maak nie saak wat die vals leer van die dispensasionaliste sê nie – Christus is Koning en Hy heers NOU!

Op 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 

Ons is ook nou reeds konings en priesters saam met Christus – dit is ‘n voltooide werk. wanneer hierdie waarhede deel word van ‘n gelowige se geesteslewe kan die vals leer van die teenstander nie meer ons seëninge en ons salwinge van ons steel nie! Ons het bitter nodig om die waarheid te besef – ons is saam met Christus as konings gesalf – ons heers saam met Hom! As jy dit nie besef nie is dit hoog tyd om jou teologie reg te kry! Dis tyd om van die vals leer en van die doktrines van duiwels ontslae te raak!

Rom 5:17  Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus

Ja, ons heers in die lewe – dit is nou – deur Jesus Christus on Koning. Ons het die Koninklike salwing op ons nek en die juk van verslawing aan die satan kan nie op ons toegepas word nie! Jes 10:27.

Hier in Deuteronomium maak God die Vader dit duidelik hoe die lewe van ‘n heilige nasie van konings en priesters daar uit sien mits hulle sy voorskrifte nakom;

Deu 28:1  As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. 
2  En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God. 
3  Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. 
4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. 
5  Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel. 
6  Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. 
7  Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug. 
8  Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee. 
9  Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel. 
10  En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. 
11  En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. 
12  Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. 
13  En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, 
14  en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Wanneer dinge in ons lewens skeef loop is die eerste vraag wat ons onsself moet afvra; kom ek die wet en die bepalinge van God die Vader na? As ons werklik in die salwing van die koningskap in die lewe wil heers is die eerste vereiste dat ons God se gebooie sal nakom! Dit is die enigste manier hoe dit werk – daar is geen ander manier nie al sê wie ook al wat!

Die koninklike salwing is ‘n apostoliese salwing – dit beteken dat ons fondasie leggers is;

Heb 3:1  Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, 

Let op ons Apostel en Hoëpriester. Die woord apostel beteken – iemand wat gestuur is – net soos Jesus na ons toe gestuur is so stuur Hy ons nou die wêreld in. Net soos Jesus die fondasies van die Koninkryk gelê het, so stuur Hy ons om die fondasies van die Koninkryk te lê. daar is die definitiewe gawe om as Apostel op te tree, maar soos die 5-voudige bediening aandui is dit iets waartoe ons almal geroep is.

Joh 20:21  Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.

Dit is dus duidelik dat almal van ons as Apostels uitgestuur is om die fondasies van die Koninkryk in die wêreld te lê. Dit is die een waarheid, roeping, gawe en salwing van God die Vader aan elkeen van sy heiliges wat die denominasies van die wêreldse kerk graag van jou wil steel! Wanneer jy in ‘n denominasie van ‘n soort beland word jou apostoliese roeping van jou weggeneem – jy word dus ‘n inwoner van die kerk in plaas van ‘n fondasielegger van die Koninkryk.

daar is GEEN rede om die een of ander sg geestelike bedekking onder die een of ander denominasie van die wêreldse kerke te soek nie – Ons bedekking is God die Vader, Jesus Christus die Seun en God die Heilige Gees en al wat ons nodig het is die salwing wat ons in staat stel om die wêreld in te gaan en die fondasies van die Koninkryk van God te lê.

Mig 2:12  Gewis sal Ek jou geheel en al versamel, o Jakob! Gewis sal Ek vergader die oorblyfsel van Israel; almal bymekaarbring soos skape in ‘n kraal, soos ‘n kudde in sy weiveld; en dit sal dreun van mense. 
13  Die deurbreker sal optrek voor hulle uit: hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek; en hulle koning sal voor hulle uit gaan, en die HERE heeltemal vooraan. 

Ons betree ‘n tyd wat meer en meer mense ophou om te soek na die kerk wat reg is vir hulle, maar eerder oplet na hulle Apostel en Hoëpriester Jesus Christus aan die regterhand van God die Vader – Hy gaan voor hulle uit as die deurbreker wat die ou gekompakteerde lande van die ou sondige kerklike instellings oop ploeg en die juk van verslawing is besig om van sy heiliges af te gly as gevolg van die salwing. Die tyd vir ‘n nuwe – die laaste reformasie het aangebreek en dit sal dreun van die mense!

Die Priesterlike Salwing

7 Jaar nadat Dawid as koning in Hebron begin regeer het is hy vir ‘n derde maal a koning gesalf – hierdie keer as koning oor die hele Israel;

2 Sam 5:1  Toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron, en hulle spreek en sê: Hier is ons, u been en u vlees is ons! 
2  Gister sowel as eergister toe Saul koning oor ons was, het ú Israel uit— en ingelei; en die HERE het aan u gesê: Jy moet my volk Israel oppas, en jy moet ‘n vors wees oor Israel. 
3  So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom; en koning Dawid het met hulle ‘n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die HERE, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. 

Hier sien ons dat Dawid as priester optree wanneer hy ‘n verbond met Israel sluit voor die aangesig van die Here. Dit is die rol van ‘n priester – hy tree in tussen God en die mense – en dit is in hierdie tyd wat Dawid sy rol as Priester in die Orde van Melkisedek begin begryp het.

In hierdie tyd was die Tabernakel in Gibeon en die Ark van die Verbond was in Kirjat-Jeárim, maar Dawid het dit op homself geneem om die ark na Jerusalem te bring;

2 Kr 1:4  Maar Dawid het die ark van God uit Kirjat-Jeárim laat bring na die plek wat Dawid daarvoor ingerig het; want hy het daarvoor ‘n tent in Jerusalem opgeslaan.

1 Kr 15:1  En hy het vir hom huise gebou in die stad van Dawid, en ‘n plek reggemaak vir die ark van God en daarvoor ‘n tent opgeslaan. 

2 Sam 6:14  Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die HERE; en Dawid was omgord met ‘n linneskouerkleed. 
15  So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die HERE met gejuig en basuingeklank opgehaal. 

1 Kr 16:1  Nadat hulle die ark ingebring en dit neergesit het binne-in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het hulle brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van God. 
2  Toe Dawid gereed was met die brandoffer en die dankoffers, het hy die volk in die Naam van die HERE geseën. 

Nou – die wet het bepaal dat die Levitiese hoëpriester net een maal per jaar by die ark in die Tabernakel kon ingaan en dit alleen op die dag van versoening, maar hier sien ons dat koning Dawid self voor die ark verskyn as priester geklee in die linneskouerkleed van die priesterdom en meer as dit hy stel ook die Levitiese priesters aan om daagliks voor die ark te dien;

1 Kr 16:37  En hy (Dawid) het daar voor die verbondsark van die HERE Asaf en sy broers laat staan om gedurigdeur te dien voor die ark na die eis van elke dag;

In hierdie stadium het Koning Dawid die volle openbaring van God die Vader aangaande sy Priesterskap volgens die Orde van Melkisedek en ook aangaande die Messias wat nog sou kom begryp en self in diens tot die Vader getree. Hy het sy amp a profeet van Israel en as koning van Israel en ook as priester van Israel opgeneem en dit uitgeleef in gehoorsaamheid aan die salwing – hy was Koning Priester in die Orde van Melkisedek en een van die voorlopers van Jesus.

Jesus die Messias sou nog kom om onder dieselfde salwings die fondasies van sy Koninkryk te kom lê. Hy sou na sy opstanding uit die dood en na sy hemelvaart, aan die regterhand van God die Vader gaan sit – in die troon van Dawid – en heers oor sy Koninkryk totdat God al sy vyande vir Hom ‘n voetstoel maak.

Die korrupte Levitiese priesterorde was van ‘n verbygaande aard – met Jesus se doop het die Gees van God op Hom neergekom soos ‘n duif – dit is die salwing – het Hy die Hoëpriesterskap volgens die Orde van Melkisedek opgeneem en op daardie oomblik het die korrupte Levitiese priesterorde weggeval. Sy liggaam het die Tempel van God geword, sodat die korrupte Tempel van Salomo vir ewig en altyd vernietig sou word. Met Jesus se kruisdood is Hy as Koning gekroon met dorings.

Ons God woon nie in geboue en huise wat mense vir Hom bou nie – nee Hy woon in ons. Die Tent wat Dawid vir hom opgerig het in Sion was ‘n heenwysing daarna dat Hy by ons en in ons sou kom Tabernakel. Dit is die doel en die idee van die fees van Tabernakels – dat God self by ons kom bly – dat ons as Koning Priesters in die Orde van Melkisedek gedurigdeur toegang tot God self het aangesien Hy in ons liggaam woon en dit sy tabernakel maak.

Waar is die Ark van die Getuienis – die Ark van die Verbond dan vandag? – Dit is in jou en my hart – God sê Hy sal sy gebooie op ons hart skryf – ons harte is die klip tafels waarop die wet geskrywe staan – hierdie openbaring is wat ons nodig het nou aan die einde van die tyd – die tipe is deur die anti-tipe vervang.

Die Profeet Amos het al hierdie dinge vooruit gesien en geprofeteer aangaande die restourasie van Israel – God se Nasie van Konings en Priesters – die oorblyfsel aan die einde van die tyd;

Amos 9:11  In dié dag sal Ek (God die Vader) die vervalle hut van Dawid (nie die tabernakel in Gibeon nie – die Tent in Sion) weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; 
12  sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen. 
13  Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. 
14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. 
15  En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God. 

Ons God se Koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die fisiese saad van Abraham is nie Israel nie  – nee – die geestelike saad van Abraham is Israel. Israel is nie die beloofde land nie – nee – die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde is die Beloofde Land van melk en heuning. Daar is altyd die tipe in die wêreld as voorbeeld en dan die anti-tipe in die geesteswêreld as die egte – hierdie reël kan altyd toegepas word.

Hand 15:14  Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om ‘n volk uit die heidene vir sy Naam aan te neem. 
15  En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is: 
16  Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, 
17  sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. 
18  Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. 

Hierdie is die groot waarheid wat God aan al sy gunsgenote bekend wil maak. Ons is daardie Nasie van Konings en Priesters – nou – wat Hy vir sy Naam aan neem. Die profete se woorde getuig daarvan. Jesus sal weer terugkom en die hut van Dawid oprig sodat ons voor sy aangesig kan dans en jubel – sodat ons sy aangesig kan soek en vind. God het die einde van die begin af bekend gemaak.

Heb 9:6  En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die (Levitiese) priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, 
7  maar in die tweede die (Levitiese) hoëpriester alleen, een maal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan— 
waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie

Hierdie Priesterorde en tempeldiens was ‘n prentjie – ‘n voorbeeld – van wat sou kom. Die heiligdom was nog nie geopen nie, maar Jesus het due Heiligdom geopen sodat ons die Vader se aangesig kan soek en vind.

Heb 10:19  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus 
20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, 
21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, 
22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

en;

Heb 4:14  Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. 
15  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. 
16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. 

Ons kan dus met vrymoedigheid in die Gees voor die troon van Koning Dawid die aangesig van Jesus Christus soek en aanspraak maak op die salwinge as Koning Priesters in die orde van Melkisedek wat ons in sy Naam toekom – Profeet, Koning en Priester – dit is wie en wat Hy is en dit is wat Hy vir my en jou wil hê – dit is genade.

Amen.

2 thoughts on “Die 3 Salwings van die Melkisedek – Profeet, Koning en Priester

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s