Henog se Kalender 6109 – 2020

Henog Kalender 2019 - 2020 p1

HENOG KALENDER 2019 – 2020 MND1-6 deur Jacus Müller – Wilde Olywe

Henog Kalender 2019 - 2020 p2

HENOG KALENDER 2019 – 2020 MND7-12 deur Jacus Müller – Wilde Olywe

KLIK OP DIE SKAKEL VIR DIE PDF DOKUMENT

HENOG KALENDER 6109-2020

Yahuah se Tydtafel – Diagram

Tydtafel

Yahuah se Tydtafel – Henog se Kalender – 6 Skeppingsdae -50 Weke – 7 Jaarweke – 12 Maande – deur Jacus Müller – Wilde Olywe

Ek het Yahuah se Tydtafel ontwerp om kloksgewys te lees.

Elke dag begin met sononder en eindig weer met sononder en dit word voorgestel deur die buitekanste 7 kante wat in swart en geel verdeel is. Die swart stel die nag voor en die geel stel die sonskynure voor. Daar is 7 dae in die week en hulle het GEEN NAME nie. Dit is bloot Dag 1 en Dag 2 ensovoorts. Die 7de Dag is die Sabbat van Yahuah – geen ander dag is die Sabbat nie, want Yahuah ons Vader het die 7de Dag geseën en geheilig – geen een van weeksdae is geseën en geheilig tot Yahuah se rusdag nie.

Volgens Henog se Kalender het die Bybeljaar 50 weke wat in 7 groepe van 7 weke elk verdeel word – 49 weke +1 week maak dit 50. Die Jaar het ook ‘n Sabbat – dit is die Fees van Weke en Pinkster is die hoogtepunt van die Fees van Weke. Die Fees van Weke is ‘n tydperk wat begin op die opstandingsdag van Jesus uit die dood – dit is op die Fees van Eerste Vrugte. Van daardie dag af tel ons 7 Sabatte – dus 7 weke – of 49 dae + 1 dag – 50 dae. Op die 40 ste dag het Jesus opgevaar na die Hemel en op die 50ste dag is dit Pinkster.

Ons is tans in hierdie siklus. Vandag is die 11de Dag van die 2de Maand (25 April) en ons tel die 7 weke oftewel die 50 dae van die Fees van Weke sedert die 5de Dag van die 1ste Maand. Vandag is dus dag nommer 21 en die 3de Sabbat van die 7 weke. Pinkster is op die 8ste dag van die 3de Maand (24 Mei).

Dit is ook hoe die Jubileum van Yahuah getel moet word. Dit is 49 jaar en die 50ste jaar is die Jubileum.

Lev 23:15  Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees; 
16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. 

Die offer wat ons voor die Vader bring is ons gellof in die voltooide werk van Jesus die Lam van God aan die kruis. Hierdie Fees van Yahuah is soos al die ander feesdae en die Sabbat ‘n ewige instelling – dit het nie verval soos jou vals herder jou geleer het nie.

21  En julle moet op daardie selfde dag uitroep: ‘n heilige vierdag moet dit vir julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. Dit is ‘n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte

Die binneste Rooi segmente stel die 12 maande van die Jaar voor. daar is nooit 13 maande in die jaar soos die Rabbis van die Sinagoge van Satan ons wil wysmaak nie. Hulle volg ‘n maankalender wat nooit die ware tye van die Vader aan hulle sal bekendmaak nie, juis omdat hulle sy Seun verwerp, hou die Vder hulle blind vir sy wonderbaarlike waarhede.

Die maande van die Jaar het GEEN NAME nie – die name wat aan die maande gegee is deur die Rabbis is vals en teen die wil van ons Vader Yahuah en in stryd met sy opdragte. Dit is bloot die 1ste Maand en die 2de Maand ensovoorts.

 

Jacus Müller

 

Beloftes aan die wat Oorwin

In die boek Openbaring gee die Here Jesus aan Johannes sy geliefde apostel die opdrag om aan die 7 engele van die 7 gemeentes in Asië briewe te skryf – dan dikteer Hy aan elke een van die 7 gemeentes ‘n persoonlike brief waarin Hy hulle prys vir dit wat hulle volgens sy opdragte reg doen. Hy vermaan hulle ook aangaande die dinge wat hulle nie na sy wil doen nie en waarsku hulle keer op keer teen veral liefdeloosheid en die verkondiging van vals doktrines.

Wat besonder verrykend is uit die briewe is die paragrawe waarmee elke een van die 7 briewe afgesluit word, want dit is altyd gerig aan die oorwinnaars wat tot aan die einde getrou bly aan die evangelie en wat vas bly staan in die woord. Jesus maak wonderlike beloftes met diep geestelike betekenisse daaraan gekoppel.

In die eerste brief wat aan die Efesiërs gerig is maak Jesus die volgende belofte:

Op 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. 

Hierdie wonderlike belofte aan die een wat oorwin getuig van die feit dat Jesus gekom het om die skepping te herstel na wat dit was voor die sondeval en natuurlik om ons self en ons verhouding met God te herstel tot wat dit was. Adam en Eva was in die paradys van God en hulle het die reg gehad om van die boom van die lewe te eet, maar hulle is na hulle sonde uit die paradys gewerp en sonder die vrugte van die boom van die lewe het hulle liggame gesterf. Jesus belowe dus dat hy ons posisie in die paradys weer sal teruggee aan ons met al die voorregte wat Adam en Eva daar gehad het voor die sondeval.

Aan die wat oorwin uit die gemeente in Smirna die volgende:

Op 2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Dit is belangrik om te weet dat ons eerste dood plaasvind wanneer ons gedoop word. Met ons doop sterf ons saam met Jesus en staan ons op uit die dood as ‘n nuwe skepping wat reeds die ewige lewe ontvang het saam met Jesus. Dit is die eerste dood – dan wanneer ons eendag op ons fisiese sterfbed in hierdie wêreld lê, sterf ons die tweede dood, maar Jesus verseker ons dat ons deur die tweede dood geen skade sal ly nie – bedoelende dat ons dan reeds die ewige lewe besit en saam met Hom in die Paradys sal wees.

Paulus stel dit so – in die Afrikaanse vertaling miskien nie so maklik verstaanbaar nie:

2Kor 5:6  Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. 
7  Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. 
8  Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. 
9  Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees. 

In die King James is dit dalk meet verstaanbaar:

2Co 5:6  Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord: 
7  (For we walk by faith, not by sight:) 
8  We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord. 
9  Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him. 

Aan die wat oorwin uit die gemeente in Pergamus:

Op 2:17  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. 

Jesus verwys na manna as die brood wat lewe gee – Hy is die brood wat lewe gee – die bood uit die hemel en ek glo dat net soos met die vrugte van die boom van die lewe dit verwys na ons ewige lewe saam met Jesus in die Vader se ryk of paradys. Meer as dit is die verborge manna waarna Jesus hier verwys ook simbolies van die ‘wittebrood’ oftewel die persoonlike intieme liefdesverhouding wat Hy met elkeen het tot in ewigheid wat deel is van sy uitverkorenes – sy gunsgenote.

Hiermee saam gaan die wit keursteen, want waar die manna die geestelike aspek voorstel, stel die keursteen die fisiese waarheid van die ewige lewe as boustene in die tempel van God voor. Dit spreek van die suiwere, vlekkelose skudloosheid wat ons in Jesus sal hê en inderdaad nou reeds het, en omdat God die God van die geeste van alles wat lewe is, sal die naam wat aan ons as individue toegeken word en wat op die keursteen gegarveer sal wees dus uniek beskrywend wees van elkeen van God se kinders se diepste wese – beskrywend van hulle unieke innerlike wese.

Daar bestaan egter ‘n diepe verborge betekenis aangaande albei hierdie gawes van Jesus en dit spreek van die geheimenisse van wat Hy besig is om vir sy gunsgenote – die wat oorwin – voor te berei.

Aan die oorwinnars uit Thiatire skryf Johannes so:

Op 2:26  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, 
7  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het. 
8  En Ek sal hom die môrester gee. 
9  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Die fokus van hierdie webwerf is om die waarheid aangaande die Priesterorde van Melkisedek te leer. Dit is dat ons wat nou reeds die nuwe lewe in Jesus leef ook prieters is in die orde van Melkisedek. Jesus is ons Hoëpriester en ons dien onder Hom. Melkisedek beteken ‘koning van geregtigheid’.

Jesus is die Koning van Geregtigheid, maar regdeur sy Woord belowe Hy aan ons dat ons ‘n nasie van Koning Priesters is en sal wees en dat ons as konings saam met Hom sal regeer oor die nasies. Wat dit alles behels is nie nou al vir ons duidelik nie, maar ons kan verseker op hierdie beloftes van Jesus peil trek.

Ons leer tans in die leerskool van die lewe die noodsaaklike karaktereienskappe wat nodig sal wees om hierdie groot roeping wat op ons is te volbring in die Koninkryk van God onder die heerskappy van Jesus.

Verder belowe Jesus hier dat Hy aan die wat oorwin die môrester sal gee. Volgens Openbaring 22:16 en wel in Jesus se eie woorde is Hy self die môrester. Hy belowe dus hier om Homself aan ons te gee – Hy sal in ons besit wees en ons natuurlik in sy besit – net soos Hy ook in Johannes 17 vir ons bid. Hy sal ons nooit verlaat nie – wat meer kan ons vra?

Op 22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. 

Aan die oorwinnaars uit Sardis die volgende:

Op 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 
6  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Ons is die oorwinnars wat nou reeds geklee is met die vlekkelose wit klere van Jesus. Wanneer ons in gebed voor die Vader verskyn kom ons in die geregtigheid van Jesus geklee, maar in die Koninkryk van God sal ons met ons eie wit klere geklee word. Dit belowe Jesus hier aan ons. Ons sal dus verander wees; ons sal self vlekkeloos en sondeloos wees en daarom sal Hy ons name nooit uit die boek van die lewe wis nie.

Dit is die rede hoekom ons elke oomblik van ons bestaan daarna moet strewe om perfek te wees voor God om ‘n vlekkelose lewe te lei. Ons sal beloon word met dit waarna ons sterwe.

Aan die oorwinnars uit Filadelfia skryf Johannes so:

Op 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam. 
13  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Die absolute van die bogenoemde beloftes kan ons beslis nie in hierdie wêreld tenvolle begryp nie, maar dit spreek van die feit dat ons liggame nou reeds die tempel van God is en in die toekoms sal ons die pilare wees waarop die geestelike tempel van God in die Koninkryk sal rus. Ons sal nooit weer deur God verlate wees nie.

Jesus belowe dat Hy 3 name op ons sal skryf – die naam van God, die Naam van die nuwe Jerusalem in Sion en sy eie naam wat nog nie aan ons bekendgemaak is nie. Dit spreek daarvan dat ons in totaliteit teruggekoop is en deel gemaak is van die huisgesin van God die Vader in Jesus Christus. Ons sal nooit wese wees sonder heenkome nie, maar ons ewige woning staan vas in die beloftes van Jesus.

Tenslotte is Jesus se beloftes aan die oorwinnaars uit die gemeente in Laodicea soos volg:

Op 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 
22  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Hierdie belofte spreek vanself. Dit is opmerklik dat Jesus se grootste beloftes aan sy gunsgenote almal verband hou met ons posisie as prieters en konings in die orde van Melkisedek. Jesus belowe ons dat ons saam met Hom sal wees in die Huis of Tempel van die Vader tot in ewigheid. Dat ons die ewige lewe sal uitleef in diens van die Koninkryk van God en dat ons saam met God sal heers.

Hierdie beloftes is slegs aan die wat tot aan die einde volhard en as oorwinnars uit die stryd tree. Dit beteken oorwinnars oor die sondige natuur waarmee ons ontvang en gebore is. Jesus het vir ons as offer gesterf sodat ons van ons sonde verontskuld kan wees, maar meer as dit sodat ons oor die sonde kan heers as konings en dat ons as priesters hierdie waarhede aan die nasies sal leer.

Kom ons volhard dan in die transformasie van ons liggaam, siel en gees. laat ons onsself onderdanig stel aan die inwonende Heilige Gees van God om ons te leer en te lei op die weg na heiligmaking sodat ons perfek kan staan voor die regterstoel van God.

Amen

 

Die Jaar 6109 – 2020

Die 1ste dag van die 1ste maand Nisan volgens die kalender van ons voorvader Henog val vanjaar jaar op die 18de Maart 2020.

1ste dag van die 1ste maand Nisan – 18de dag van die 3de maand Maart.

Dit is die 1ste dag van die 1ste maand van die jaar 6109 sedert die skepping van Adam.

Volgens die Woord is Adam 6109 jaar gelede geskep en ons tel die jare chronologies volgens die inligting wat in die Woord tot ons beskikking is. Dit is moontlik om die jaartal foutloos te bereken.

Die regte bybelse kalender is natuurlik nodig as ons die korrekte Feesdae van die Vader wil nakom. daar bestaan eindelose onenigheid aangaande wie die regte kalender het en volg. Volgens my navorsing oor ‘n tydperk van 10 jaar is ek oortuig dat die Kalender van Henog die regte datums keer op keer vasstel – ek sal graag ‘n skematiese kalender vir die jaar 6109 saamstel en publiseer.

Ons hemelse Vader het in sy groot wysheid nie name aan die dae en maande van die jaar gekoppel nie, maar slegs ‘n nommer, want Hy het geweet dat die gevalle mens wat altyd tot afgodsdiens geneig is die dae en maande na sterre, planete en afgode sou vernoem. Die hebreeuse name wat vandag aan die maande van die jaar gekoppel is, is nie in ooreenstemming met die wil van ons Vader nie – so ek sal waar moontlik slegs na die maand se nommer verwys en nie na die mensgegewe naam nie.

Volgens die kalender van Henog het elke maand 30 dae en elke 3de maand het 31 dae. Die ekstra 4 dae is die dae van die lente-, somer-, herfs- en wintersonstilstand. Dit gee ‘n totaal van 364 dae.

Die kalender van Henog is op die sonsiklusse basseer en die Joodse kalender is op die maansiklusse basseer. Hulle kalender is natuurlik hopeloos verkeerd en boonop moet hulle elke paar jaar ‘n 13de skrikkelmaand by hulle kalender inlas om die tyd te probeer behou – ‘n onbybelse en korrupte stelsel.

Teken gerus in op die webwerf om die kalender te bekom wanneer dit vrygestel word.

 

 

 

Die 3 Salwings van die Melkisedek – Profeet, Koning en Priester

Sit aan My regterhand

Van Dawid. ‘n Psalm.

Ps 110:1  Die HERE (God – Yahuah die Vader) het tot my Here (Jesus – Yahusha die Seun) gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. 
2  U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. 
3  U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe. 
4  Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek
5  Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. 
6  Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land. 
7  Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef. 

Koning Dawid het die openbaring gehad dat hy Priester is in die Orde van Melkisedek en in die boek Hebreërs stel Paulus dit duidelik dat Jesus vir ewig Priester is in die Orde van Melkisedek. Wanneer die Woord dus sê dat ons ‘n Koninklike Priesterorde is dan is dit vanselfsprekend dat ons net soos Jesus Christus en ook Koning Dawid Koning Priesters is volgens die Orde van Melkisedek.

Die feit dat Koning Dawid besef het dat hy Priester in die Orde van Melkisedek was het ‘n bepaalde invloed op sy doen en late gehad en in hierdie studie gaan ons kyk na die 3 salwings wat op Koning Dawid gerus het en hoe dit ooreenstem met die 3 salwings wat op Jesus Christus gerus het. Dit is 3 spesifieke salwings vir 3 spesifieke doeleindes. Vanselfsprekend rus dieselfde 3 salwings ook op ons wat God se oorblyfsel in die laaste dae is – Konings en Priesters – ‘n Heilige Nasie.

Luk 6:3  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het nie—toe hy honger gehad het, hy en die wat by hom was— 
4  hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geneem en geëet het, en ook aan die wat by hom was, gegee het, wat hulle nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen? 

Hoekom, kan ons vra is Koning Dawid nie deur die Vader kort gevat hieroor nie – die rede is dat Koning Dawid self vir ewig Priester was, Priester volgens die Orde van Melkisedek en nie ‘n priester uit die orde van die Levite wat van tydelike, verbygaande aard was nie. Koning Dawid was baie seker hiervan aangesien dit deur die Vader aan hom geopenbaar was.

Jes 10:27  En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid.

Isa 10:27  And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.

Dit is die ‘vettigheid’ van die salwing wat die juk van die satan vernietig. Die beeldspraak van die Vader verwys na die juk van die satan wat nie meer sal kan pas oor die vetgemaakte nek, van die wat gesalf is met die Heilige Gees van God nie. In die oorspronklike Hebreeus word die prentjie geskilder van ‘n os wat se nek so vet is dat die juk nie daaroor kan pas nie, maar na alle kante toe afgly en dit is slegs die salwing van die Heilige Gees wat ons verlos van die juk van verslawing aan satan.

Mat 11:29  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 
30  want my juk is sag en my las is lig. 

Jy sien – ons self moet die salwing van die Heilige Gees van Jesus op ons hê. Dit is hoekom dit so belangrik is om kennis te dra van die spesifieke salwings van die Heilige Gees wat op ons rus sodat ons in bevryding kan wandel, want indien ons nie in die salwing wandel nie verloor ons baie vinnig die ‘vettigheid’ en dan pas die juk van verslawing aan satan gou weer oor ons nek.

Die Profetiese Salwing

Die eerste salwing van Dawid was as herder van sy vader se vee en te midde van sy broers. Hy kon nog nie koning wees nie, maar hy het reeds die salwing in voorbereiding vir sy koningskap ontvang.

1 Sam 16:1  Daarna sê die HERE aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl Ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen: Ek stuur jou na Isai, die Betlehemiet, want Ek het onder sy seuns vir My ‘n koning uitgesoek. 

1 Sam 16:12  Daarop het hy gestuur en hom laat kom; en hy was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms. En die HERE sê: Staan op, salf hom, want dit is hy. 
13  Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die Gees van die HERE het van dié dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. 

Onmiddellik toe Dawid met die olie gesalf is het die Heilige Gees van God op hom gekom en van daardie dag af het hy as Profeet begin om profetiese psalms te dig en te komponeer – onder andere Psalm 110 hier bo wat profeties die Koningsheerskappy van Jesus aan die regterhand van die Vader en sy ewige Priesterskap in die Orde van Melkisedek voorspel.

Hiervan getuig Petrus ook wanner hy die volgende skryf:

1 Pe 1:10  Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, 
11  en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. 
12  Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien. 

Hierdie dinge is vir ons aangekondig, sê Petrus. Profete soos Koning Dawid het in sy Messiaanse Psalms juis getuig en geprofeteer sodat ons wat aan die einde van die tyd leef sou weet, glo en verstaan watter groot geheimenisse van die verlossingsplan van God aan ons behoort deur Jesus Christus ons Messias en Saligmaker.

Net so ontvang ons almal ook die salwing tot profesie wanneer die Heilige Gees van God oor ons kom. Profesie is vir ons almal bedoel – dit is een van die salwings waarin ons as Koning Priesters in die Orde van Melkisedek wandel.

Num 11:24  Toe het Moses uitgegaan en die woorde van die HERE aan die volk te kenne gegee; en hy het sewentig manne uit die oudstes van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. 
25  Daarop het die HERE neergedaal in die wolk en met hom gespreek; en Hy het van die Gees wat op hom was, afgesonder en op die sewentig oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer; maar daarna nie meer nie. 
26  Maar twee manne het in die laer agtergebly: die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad; en die Gees het op hulle gerus—hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie—en hulle het in die laer geprofeteer. 
27  Toe hardloop ‘n seun en vertel dit aan Moses en sê: Eldad en Medad profeteer in die laer. 
28  En Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en sê: My heer Moses, belet hulle dit!

29  Maar Moses sê vir hom: Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!

Dit was en is nog altyd die Vader se begeerte om sy Gees oor al sy kinders uit te stort – Hy het dit nog nooit vir ‘n paar uitgesonderdes voorbehou nie – sy begeerte is dat ons almal wat aan Hom behoort die salwings en die gawes van die Heilige Gees sal handhaaf en veral die gawe om te profeteer behoort die hart van die bediening te wees.

Paulus stel dit so:

1 Kor 14:1  Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer.

Beywer jy jouself met die oog op die geestelike gawes? Indien nie is jy in werklikheid ongehoorsaam aan die opdragte van die Woord; en ongehoorsaamheid getuig van ongeloof wat die eerste en die grootste van al die sondes is. Daar behoort binne in die wese van elke kind van die Here ‘n diepe begeerte te wees na al die geestelike gawes van die Heilige Gees en in besonder soos ons hier bo sien – die gawe om te profeteer – dit is die eerste salwing en kenmerk van ons wat Koning Priesters is in die Orde van Melkisedek.

Sonder die bonatuurlike kommunikasie met God waarvan die gawe van Profesie getuig is daar nie ‘n manier wat die oorblyfsel in die eindtyd wat op hande is sal kan oorleef nie – Profesie is eenvoudig ‘n voorvereiste. Profesie getuig nie net van die salwing van die Heilige Gees van God op die gelowige nie, maar dit getuig ook van die ware doktrine en leer van Jesus Christus aangaande die eindtyd, want ons profetiese redes en kommunikasies moet strook met die Woord van God as dit enigsins eg is.

1 Kor 12:7  Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. 
8  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; 
9  aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; 
10  aan ‘n ander wonderwerke, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. 
11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. 

Al hierdie gawes is vir al die gelowiges bedoel en almal van ons moet optree in elkeen van hierdie gawes en dit is ook so dat ons dalk mag uitblink op die gebied van sekere van die gawes, maar dit beteken nie dat ons die gawes waarin ons nie uitblink nie moet agterweë laat bly nie – nee as Priesters in die Orde van Melkisedek onder leiding van die Heilige Gees van Jesus Christus tree ons in al die gawes op soos aan ons elkeen afsonderlik uitgedeel volgens sy wil.

Daar is ‘n algemene misverstand oor wat die eintlike taak van ‘n profeet was en vandag is. ‘n Profeet het nie in die eerste plek profesieë uitgespreek oor wat in die toekoms sou gebeur nie. Die hoofsaak van die profeet se taak was om te sê wat die wil van God daar en dan was. Die meerderheid van alle profesie het dus te doen met die hede – die hier en nou. Alle profetiese uitsprake van vandag kan dus geproefmeet word aan die Woord van God en die aan die doktrine en leer van Jesus Christus.

So weet ons dan byvoorbeeld dat alle profesieë aangaande die sogenaamde ‘duisendjarige aardse vrederyk’ en die ‘wegraping’ van die dispensasionaliste vals is – dit strook nie met die doktrine en leer van Jesus Christus nie – dit is onbybelse leer en mense wat daaroor profeteer doen dit vanuit hulle eie misleiding en vanuit die misleiding van hulle vals herders. Ons moet dus uiters versigtig wees wanneer ons, ons ore aan profete uitleen.

Profesie onder leiding van die Heilige Gees van God volgens die Woord wat die doktrine en leer van Jesus Christus is, is die vars brood vanuit die Hemel. Ons is liggaam, siel en gees en ons kan nie doeltreffend wees in ons bediening tot die Vader wanneer ons slegs vanuit ons siel of intellek handel nie. Ons het die vars brood vanuit die hemel nodig om onsself en ons medegelowiges geestelik te voed.

Die Heilige Salfolie en die 5-voudige Bediening

Eks 30:22  Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê: 
23  En jy, neem vir jou van die beste speserye: vyf honderd sikkels fyn mirre en die helfte soveel geurige kaneel, twee honderd en vyftig sikkels, en twee honderd en vyftig sikkels geurige kalmoes 
24  en vyf honderd sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en ‘n hin olyfolie; 
25  en maak daarvan heilige salfolie, ‘n salfmengsel soos ‘n salfmenger dit maak; heilige salfolie moet dit wees. 
26  Daarmee moet jy dan die tent van samekoms salf en die ark van die Getuienis 
27  en die tafel met al sy gereedskap en die kandelaar met sy gereedskap en die reukaltaar 
28  en die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk. 
29  So moet jy hulle dan heilig, dat hulle hoogheilig kan wees. Elkeen wat aan hulle raak, word heilig. 
30  Jy moet ook Aäron en sy seuns salf en hulle heilig om vir My die priesteramp te bedien. 
31  En jy moet met die kinders van Israel spreek en sê: Dit moet vir My ‘n heilige salfolie wees in julle geslagte. 
32  Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie; julle mag ook, na dieselfde voorskrif, so iets nie maak nie: heilig is dit; heilig moet dit vir julle wees. 
33  Elkeen wat so iets meng of iets daarvan aan ‘n onbevoegde laat kom, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. 

Die Heilige Salfolie was uitsluitlik vir die Tabernakel, die Ark van die Getuienis en vir al die toebehore sowel as vir die priesters self bedoel en dit was ‘n toonbeeld van die inwoning van die God die Heilige Gees in die Tabernakel te midde van die volk. Die Tabernakel was die vorm waarin Jesus Christus te midde van sy volk teenwoordig was.

Nou dat God self by ons en in ons Tabernakel, het ons eie liggaam die Tempel van God geword en is die salwing op ons as Priesters van toepassing. Ons liggaam is nou die liggaam van Jesus Christus in die wêreld en ons huisves nie net die Heilige Gees van Jesus Christus nie, maar ons doen die werke van Jesus Christus hier en nou in ons bediening aan Hom.

Wat belangrik is om te noem is dat die Heilige Salwingsolie uit 5 bestanddele voorberei is; mirre, kaneel, kalmoes, kassie en olyfolie. Hierdie 5 bestanddele verwys na die 5-voudige bediening waardeur ons wat vandag die priesteramp dra die liggaam van Christus moet bedien.

Die Heilige Salwingsolie was nie bedoel vir die mense nie – dit was heilig en was slegs bedoel vir die salwing van die hele Tabernakel en die Ark en die priesters. Die rede hiervoor was dat die salwing vir die mense self nog sou kom in die vorm van die Messias en in die vorm van sy Heilige Gees wat oor ons uitgegiet sou word. Jesus het hierdie belofte verwerklik sodat dit vandag die Vader se begeerte is om die salwing van die 5-voudige bediening op ons, sy heilige priesters, uit te giet om sodoende sy werk in die wêreld voort te sit en tot voleinding te bring.

Die Vader roep sodoende sy heilige priesters bymekaar en salf hulle met die inwoning van sy Gees omdat Hy die 5 bestanddele van die bediening saam wil voeg en vermeng in ‘n perfekte samevloeiing van sy wil. Daar is oorweldigende mag in eendrag, en wanneer sy gesalfdes bymekaarkom en as eenheid en in eenheid saamwerk, dan is ons die gemeente op die rots gebou en die poorte van die doderyk sal ons nie oorweldig nie.

Paulus se opsomming hiervan in sy brief aan die Efesiërs is onoortreflik:

Ef 4:1  Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, 
2  met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra 
3  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede
4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 
5  een Here, een geloof een doop, 
6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. 
7  Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. 
8  Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee
9  Maar dít: Hy het opgevaar—wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? 
10  Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. 
11  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars
12  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus
13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; 
14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; 
15  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, 
16  uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde

Een van die grootste probleme in die kerk vandag is dat gunsgenote nie effektief ingeskakel is by die liggaam van Christus nie – hulle leef nie hulle geestesgawes uit nie en bly sodoende onbetrokke en onvervuld in hulle geesteslewe.

Die 5-voudige bediening soos in vers 11 hier bo, bestaan juis om hierdie onbetrokkenheid hok te slaan. Dit verskaf ‘n plek van inskakeling in samehorige, eensgesinde bediening in die Vader se plan vir sy Koninkryk. Dit is ons – Israel of Yasharel en daar word van hierdie eendrag in Ps 133 getuig:

Ps 133:1  ‘n Bedevaardslied. Van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! 
2  Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. 
3  Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid! 

Dit is die eenheid wat daaruit spruit wanneer elke gunsgenoot die knie buig voor die woord en leer van Jesus, want dit is die woord en die leer van die Vader self.

In die Evangelie van Mattheus spreek Jesus homself uit aangaande die eenheid en die wederstrewigheid wat Hy gebring het – dit is wat ons in die wêreld te wagte moet wees:

Mat 10:34  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 
35  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 
36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees. 
37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. 
38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 
39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind. 

Dit is belangrik om te besef dat die eenheid wat God verlang alleenlik verwys na die eensgesindheid en broederlike liefde onder sy heiliges – die bruid van Jesus – dit is nie die eenheid van sy gunsgenote met die wêreld nie! Die wêreldse afvallige kerk – die bruid van satan) het dit vandag eens dat alle gode van alle vals godsdienste die een God – Yahuah – van die Bybel is, maar hulle maak ‘n enorme fout en hulle sal by die miljoene met hulle lewens daarvoor betaal.

Ons God is nie dieselfde god van die Mohammedane nie en Hy is nie die god van die Hindoes nie, Hy is nie Buddha nie en Hy is ook nie die vals Jesus van die Katolieke nie! Hierdie nuwe era wêreldse een geloof van sogenaamde liefde vir die ‘groter goed’ is die groot wegdwaling van die eindtyd waarteen Jesus ons gewaarsku het. Dit moet plaasvind voor sy wederkoms en dit is die een groot teken dat die tyd van sy terugkoms letterlik op hande is – hierdie is die laaste minuut voor twaalf!

Psalm 45 is die profetiese Lied van die Liefde – die ware liefde wat bestaan tussen God en sy Seun en tussen die Seun en sy Bruid. Hierdie Liefdeslied is alleenlik vir ons bedoel, want ons is sy Bruid en Hy is ons ‘held’ die Koning wat ons ‘skoonheid begeer’! As die bruid van Christus is ons suiwer en afgesonder – ons ‘buig voor Hom neer’ in ‘veelkleurige gewade’, want ons is die geestelike saad van Abraham; uit alle volke en uit alle nasies het Hy ons geroep en gekies! Alleenlik ons gaan in die ‘Koning se Paleis in’. Die volke sal Hom loof vir ewig en vir altyd!

Ps 45:1  Vir die musiekleier; op die wysie van: “Lelies.” Van die kinders van Korag. ‘n Onderwysing. ‘n Lied van die liefde. 
2  My hart word bewoë deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor aangaande ‘n Koning; my tong is die pen van ‘n vaardige skrywer. 
3  U is veel skoner as die mensekinders; genade is uitgestort op u lippe; daarom het God U geseën vir ewig. 
4  Gord u swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid; 
5  ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer! 
6  U pyle is skerp (volke val onder U!); hulle tref in die hart van die Koning se vyande. 
7  U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer. 
8  U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle
Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly. 
10  Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir. 
11  Hoor, o dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet u volk en die huis van u vader; 
12  en as die Koning u skoonheid begeer—want Hy is u Heer—buig u dan voor Hom neer. 
13  En, o dogter van Tirus—met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. 
14  Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar kleding. 
15  In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei; jonkvroue agter haar, haar vriendinne, word na U gebring. 
16  Hulle word gelei met vreugde en gejuig; hulle gaan in die Koning se paleis in. 
17  In die plek van u vaders sal u seuns wees; U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. 
18  U Naam wil ek vermeld van geslag tot geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig en altyd. 

In die derde hemel sit Jesus Christus nou in die troon van Dawid vanwaar Hy nou heers en ons, nou reeds, saam met Hom. Hy is deur die Vader gesalf – vers 8 & 9 – en ons in Hom. Daardie selfde salwing wat slegs vir die Tabernakel, die Ark en die priesters bedoel was in nou vir ons; dit is die salwing van die inwoning van God die Heilige Gees van Emmanuel – God met ons.

Die Koninklike Salwing

Die eerste salwing wat Dawid ontvang het as herder van sy vader se vee het hom nie onmiddellik koning gemaak nie – nee dit was profeties en ter voorbereiding vir sy koningskap. Dawid is later toe hy in Hebron gaan woon het deur die manne van Juda as Koning oor Juda gesalf en dit nadat hy al sy vyande verslaan het.

Hieruit sien ons dat Dawid ‘n Tipe van Jesus was – Jesus het eers na sy eie mense toe gekom en is as Herder oor sy Vader se skape gesalf, maar wanneer Hy terugkom sal Hy Koning oor Juda – wat Hom tans nog verwerp – ook wees. Jesus is tans Koning in die troon van Dawid oor die geestelike Koninkryk van God, maar wanneer Hy terugkom sal Hy ook Koning wees oor die nuwe hemel en die nuwe aarde – dit sal plaasvind wanneer al sy vyande onder sy voete gestel is.

2 Sam 2:3  Dawid het ook sy manne wat by hom was, laat optrek, elkeen met sy huisgesin, en hulle het in die stede van Hebron gaan woon. 
4  Daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. Toe hulle aan Dawid meedeel en sê: Dit is die manne van Jabes in Gílead wat Saul begrawe het

Die Handelinge van die Apostels beskryf dit so:

Hand 2:29  Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 
30  Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, 
31  het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 
32  Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. 
33  Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 

Ek kan nie genoeg beklemtoon nie – dat Jesus Christus nou reeds vanuit die derde hemel heers. Hys sit nou reeds aan die regterhand van God die Vader in die troon van Dawid en ons heers saam met Hom totdat God die Vader al sy vyande sy voetstoel maak – dan sal hy terugkeer met sy wederkoms. Dit maak nie saak wat die vals leer van die dispensasionaliste sê nie – Christus is Koning en Hy heers NOU!

Op 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 

Ons is ook nou reeds konings en priesters saam met Christus – dit is ‘n voltooide werk. wanneer hierdie waarhede deel word van ‘n gelowige se geesteslewe kan die vals leer van die teenstander nie meer ons seëninge en ons salwinge van ons steel nie! Ons het bitter nodig om die waarheid te besef – ons is saam met Christus as konings gesalf – ons heers saam met Hom! As jy dit nie besef nie is dit hoog tyd om jou teologie reg te kry! Dis tyd om van die vals leer en van die doktrines van duiwels ontslae te raak!

Rom 5:17  Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus

Ja, ons heers in die lewe – dit is nou – deur Jesus Christus on Koning. Ons het die Koninklike salwing op ons nek en die juk van verslawing aan die satan kan nie op ons toegepas word nie! Jes 10:27.

Hier in Deuteronomium maak God die Vader dit duidelik hoe die lewe van ‘n heilige nasie van konings en priesters daar uit sien mits hulle sy voorskrifte nakom;

Deu 28:1  As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. 
2  En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God. 
3  Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. 
4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee. 
5  Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel. 
6  Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. 
7  Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug. 
8  Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee. 
9  Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel. 
10  En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. 
11  En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. 
12  Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. 
13  En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, 
14  en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Wanneer dinge in ons lewens skeef loop is die eerste vraag wat ons onsself moet afvra; kom ek die wet en die bepalinge van God die Vader na? As ons werklik in die salwing van die koningskap in die lewe wil heers is die eerste vereiste dat ons God se gebooie sal nakom! Dit is die enigste manier hoe dit werk – daar is geen ander manier nie al sê wie ook al wat!

Die koninklike salwing is ‘n apostoliese salwing – dit beteken dat ons fondasie leggers is;

Heb 3:1  Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, 

Let op ons Apostel en Hoëpriester. Die woord apostel beteken – iemand wat gestuur is – net soos Jesus na ons toe gestuur is so stuur Hy ons nou die wêreld in. Net soos Jesus die fondasies van die Koninkryk gelê het, so stuur Hy ons om die fondasies van die Koninkryk te lê. daar is die definitiewe gawe om as Apostel op te tree, maar soos die 5-voudige bediening aandui is dit iets waartoe ons almal geroep is.

Joh 20:21  Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.

Dit is dus duidelik dat almal van ons as Apostels uitgestuur is om die fondasies van die Koninkryk in die wêreld te lê. Dit is die een waarheid, roeping, gawe en salwing van God die Vader aan elkeen van sy heiliges wat die denominasies van die wêreldse kerk graag van jou wil steel! Wanneer jy in ‘n denominasie van ‘n soort beland word jou apostoliese roeping van jou weggeneem – jy word dus ‘n inwoner van die kerk in plaas van ‘n fondasielegger van die Koninkryk.

daar is GEEN rede om die een of ander sg geestelike bedekking onder die een of ander denominasie van die wêreldse kerke te soek nie – Ons bedekking is God die Vader, Jesus Christus die Seun en God die Heilige Gees en al wat ons nodig het is die salwing wat ons in staat stel om die wêreld in te gaan en die fondasies van die Koninkryk van God te lê.

Mig 2:12  Gewis sal Ek jou geheel en al versamel, o Jakob! Gewis sal Ek vergader die oorblyfsel van Israel; almal bymekaarbring soos skape in ‘n kraal, soos ‘n kudde in sy weiveld; en dit sal dreun van mense. 
13  Die deurbreker sal optrek voor hulle uit: hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek; en hulle koning sal voor hulle uit gaan, en die HERE heeltemal vooraan. 

Ons betree ‘n tyd wat meer en meer mense ophou om te soek na die kerk wat reg is vir hulle, maar eerder oplet na hulle Apostel en Hoëpriester Jesus Christus aan die regterhand van God die Vader – Hy gaan voor hulle uit as die deurbreker wat die ou gekompakteerde lande van die ou sondige kerklike instellings oop ploeg en die juk van verslawing is besig om van sy heiliges af te gly as gevolg van die salwing. Die tyd vir ‘n nuwe – die laaste reformasie het aangebreek en dit sal dreun van die mense!

Die Priesterlike Salwing

7 Jaar nadat Dawid as koning in Hebron begin regeer het is hy vir ‘n derde maal a koning gesalf – hierdie keer as koning oor die hele Israel;

2 Sam 5:1  Toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron, en hulle spreek en sê: Hier is ons, u been en u vlees is ons! 
2  Gister sowel as eergister toe Saul koning oor ons was, het ú Israel uit— en ingelei; en die HERE het aan u gesê: Jy moet my volk Israel oppas, en jy moet ‘n vors wees oor Israel. 
3  So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom; en koning Dawid het met hulle ‘n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die HERE, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. 

Hier sien ons dat Dawid as priester optree wanneer hy ‘n verbond met Israel sluit voor die aangesig van die Here. Dit is die rol van ‘n priester – hy tree in tussen God en die mense – en dit is in hierdie tyd wat Dawid sy rol as Priester in die Orde van Melkisedek begin begryp het.

In hierdie tyd was die Tabernakel in Gibeon en die Ark van die Verbond was in Kirjat-Jeárim, maar Dawid het dit op homself geneem om die ark na Jerusalem te bring;

2 Kr 1:4  Maar Dawid het die ark van God uit Kirjat-Jeárim laat bring na die plek wat Dawid daarvoor ingerig het; want hy het daarvoor ‘n tent in Jerusalem opgeslaan.

1 Kr 15:1  En hy het vir hom huise gebou in die stad van Dawid, en ‘n plek reggemaak vir die ark van God en daarvoor ‘n tent opgeslaan. 

2 Sam 6:14  Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die HERE; en Dawid was omgord met ‘n linneskouerkleed. 
15  So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die HERE met gejuig en basuingeklank opgehaal. 

1 Kr 16:1  Nadat hulle die ark ingebring en dit neergesit het binne-in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het hulle brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van God. 
2  Toe Dawid gereed was met die brandoffer en die dankoffers, het hy die volk in die Naam van die HERE geseën. 

Nou – die wet het bepaal dat die Levitiese hoëpriester net een maal per jaar by die ark in die Tabernakel kon ingaan en dit alleen op die dag van versoening, maar hier sien ons dat koning Dawid self voor die ark verskyn as priester geklee in die linneskouerkleed van die priesterdom en meer as dit hy stel ook die Levitiese priesters aan om daagliks voor die ark te dien;

1 Kr 16:37  En hy (Dawid) het daar voor die verbondsark van die HERE Asaf en sy broers laat staan om gedurigdeur te dien voor die ark na die eis van elke dag;

In hierdie stadium het Koning Dawid die volle openbaring van God die Vader aangaande sy Priesterskap volgens die Orde van Melkisedek en ook aangaande die Messias wat nog sou kom begryp en self in diens tot die Vader getree. Hy het sy amp a profeet van Israel en as koning van Israel en ook as priester van Israel opgeneem en dit uitgeleef in gehoorsaamheid aan die salwing – hy was Koning Priester in die Orde van Melkisedek en een van die voorlopers van Jesus.

Jesus die Messias sou nog kom om onder dieselfde salwings die fondasies van sy Koninkryk te kom lê. Hy sou na sy opstanding uit die dood en na sy hemelvaart, aan die regterhand van God die Vader gaan sit – in die troon van Dawid – en heers oor sy Koninkryk totdat God al sy vyande vir Hom ‘n voetstoel maak.

Die korrupte Levitiese priesterorde was van ‘n verbygaande aard – met Jesus se doop het die Gees van God op Hom neergekom soos ‘n duif – dit is die salwing – het Hy die Hoëpriesterskap volgens die Orde van Melkisedek opgeneem en op daardie oomblik het die korrupte Levitiese priesterorde weggeval. Sy liggaam het die Tempel van God geword, sodat die korrupte Tempel van Salomo vir ewig en altyd vernietig sou word. Met Jesus se kruisdood is Hy as Koning gekroon met dorings.

Ons God woon nie in geboue en huise wat mense vir Hom bou nie – nee Hy woon in ons. Die Tent wat Dawid vir hom opgerig het in Sion was ‘n heenwysing daarna dat Hy by ons en in ons sou kom Tabernakel. Dit is die doel en die idee van die fees van Tabernakels – dat God self by ons kom bly – dat ons as Koning Priesters in die Orde van Melkisedek gedurigdeur toegang tot God self het aangesien Hy in ons liggaam woon en dit sy tabernakel maak.

Waar is die Ark van die Getuienis – die Ark van die Verbond dan vandag? – Dit is in jou en my hart – God sê Hy sal sy gebooie op ons hart skryf – ons harte is die klip tafels waarop die wet geskrywe staan – hierdie openbaring is wat ons nodig het nou aan die einde van die tyd – die tipe is deur die anti-tipe vervang.

Die Profeet Amos het al hierdie dinge vooruit gesien en geprofeteer aangaande die restourasie van Israel – God se Nasie van Konings en Priesters – die oorblyfsel aan die einde van die tyd;

Amos 9:11  In dié dag sal Ek (God die Vader) die vervalle hut van Dawid (nie die tabernakel in Gibeon nie – die Tent in Sion) weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; 
12  sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen. 
13  Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. 
14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. 
15  En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God. 

Ons God se Koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die fisiese saad van Abraham is nie Israel nie  – nee – die geestelike saad van Abraham is Israel. Israel is nie die beloofde land nie – nee – die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde is die Beloofde Land van melk en heuning. Daar is altyd die tipe in die wêreld as voorbeeld en dan die anti-tipe in die geesteswêreld as die egte – hierdie reël kan altyd toegepas word.

Hand 15:14  Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om ‘n volk uit die heidene vir sy Naam aan te neem. 
15  En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is: 
16  Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, 
17  sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. 
18  Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. 

Hierdie is die groot waarheid wat God aan al sy gunsgenote bekend wil maak. Ons is daardie Nasie van Konings en Priesters – nou – wat Hy vir sy Naam aan neem. Die profete se woorde getuig daarvan. Jesus sal weer terugkom en die hut van Dawid oprig sodat ons voor sy aangesig kan dans en jubel – sodat ons sy aangesig kan soek en vind. God het die einde van die begin af bekend gemaak.

Heb 9:6  En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die (Levitiese) priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, 
7  maar in die tweede die (Levitiese) hoëpriester alleen, een maal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan— 
waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie

Hierdie Priesterorde en tempeldiens was ‘n prentjie – ‘n voorbeeld – van wat sou kom. Die heiligdom was nog nie geopen nie, maar Jesus het due Heiligdom geopen sodat ons die Vader se aangesig kan soek en vind.

Heb 10:19  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus 
20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, 
21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, 
22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

en;

Heb 4:14  Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. 
15  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. 
16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. 

Ons kan dus met vrymoedigheid in die Gees voor die troon van Koning Dawid die aangesig van Jesus Christus soek en aanspraak maak op die salwinge as Koning Priesters in die orde van Melkisedek wat ons in sy Naam toekom – Profeet, Koning en Priester – dit is wie en wat Hy is en dit is wat Hy vir my en jou wil hê – dit is genade.

Amen.

Verkondig die Evangelie – Wet, Woord en Werke

Gaan die hele wêreld in en verkondig die Evangelie

Mat 28:18-20  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Mar 16:15-20 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.

Jesus se opdrag is om die Evangelie te verkondig – om die Goeie Nuus te preek aan alle nasies, maar selfs meer as dit; in die King James vertaling staan daar dat ons die Evangelie aan alle ‘kreature of skepsels’ moet verkondig. Ek glo dis baie nader aan die oorspronklike, want die verlossingsplan van God is daar omdat Hy in die proses is om alles nuut te maak – die hele skepping is in afwagting daarop!

Die eerste punt wat van die uiterste belang is, is dat ons die ware doktrine van Jesus Christus sal leer, nastreef en verkondig, want dit alleen is die ware Evangelie. In Jesus se eie woorde; ‘leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het’.

Johannes verduidelik dit soos volg:

1 Joh 2:1  My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige. 
2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. 
En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar
4  Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie. 
Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. 
Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het

Ons moet dus by die begin, begin en dit is met die wet van God – as ons nie die wet van God ken nie, hoe kan ons die leer van Jesus in konteks verstaan sodat ons dit self kan nastreef en ook aan ander leer. Johannes se eerste vermaning is om nie te sondig nie. Ons kan weet dat ons Jesus ken wanneer ons sy gebooie bewaar.

Wet, Woord en Werke

Ons verkondig die Evangelie deur self ons bekering en wedergeboorte te demonstreer deur in die gebooie en opdragte van Jesus te wandel. In vers 5 is die opdrag om Jesus se woord te bewaar – Jesus se woord en Jesus se gebooie is dus die twee steunpilare van die Evangelie. Dit is die twee aspekte wat ons moet bewaar en verkondig – dit is die leer van Jesus – sy doktrine – Woord en Wet in Aksie.

Sonder die Woord is die Wet sinneloos om na te streef – dit is wat die Jode doen – Hulle verwerp die Woord van God – Jesus – en glo dat die Wet hulle gaan red, maar sonder die Seun het hulle ook nie die Vader nie. Sonder die Wet is die Woord ook sinneloos, omdat die Woord mens geword het om die Wet te vervul en daardeur het ons waarlik die Vader gesien!

Kyk hoe som Paulus dit op en let op die oorgawe waarmee hy homself as lewende offergawe gegee het om die Evangelie te verkondig – dit tref diep as ‘n mens dan in ag neem dat soveel vals leeraars vandag die woorde van Paulus verdraai om te sê dat hy die Wet verwerp het!

1 Kor 9:18  Watter loon het ek dan? Dat as ek die evangelie verkondig, ek die evangelie van Christus kosteloos bring, om nie van my reg in die evangelie ten volle gebruik te maak nie. 
19  Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. 
20  Vir die Jode (Wet sonder Woord) het ek soos ‘n Jood geword om die Jode te win; vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is, te win. 
21  Vir die wat sonder die wet is (Woord sonder Wet), soos een sonder wet—al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus (Wet en Woord)om die wat sonder die wet is, te win; 
22  vir die swakkes het ek soos ‘n swakke geword om die swakke te win; vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. 
23  En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek ‘n deelgenoot daarvan kan word
24  Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal. 
25  En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike. 
26  Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. 
27  Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie

  • Die eerste aspek van die Evangelie is die Wet – die mens moet eers bewus gemaak word van sy sonde en alleenlik die Wet van God is die maatstaf daarvoor. Almal wat God verwerp staan skuldig voor die Wet en verdien die dood, want die sonde lei na die dood.

Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. 

  • Die tweede aspek van die Evangelie is die Woord – maar die genadegawe van God aan alle sondaars is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here!

Wet en Woord in aksie is die Evangelie van Jesus Christus. Die Evangelie is die Wet van God en die Woord van God wat uitgebeeld is in die aksies of werke van Jesus. Hy is die voorbeeld waarna ons strewe. Jesus verwag dat ons die werke sal doen wat Hy gesê het, want in sy wandel en weë – in sy werke – is die volmaakte vervulling van Wet en Woord wat lei na die ewige lewe!

In Jesus se eie woorde;

Luk 6:46  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie? 
47  Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen Ek sal julle wys soos wie hy is. 
48  Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. 
49  Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos ‘n man wat ‘n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. 

Die derde aspek van die Evangelie is Werke – “En wat noem julle my Here, Here en doen nie wat ek sê nie?”

Joh 14:12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 
13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 
14  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. 

Jesus doen nog steeds die werke – Hy doen dit deur ons wanneer ons gehoorsaam is en doen wat hy sê! Geloof is gehoorsaamheid – ongehoorsaamheid is ongeloof!

Jakobus maak hierdie waarheid baie duidelik met die volgende woorde;

Jak 2:14  Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?
15  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het,
16  en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?
17  Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.
18  Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.
19  Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.
20  Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?
21  Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie?
22  Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke?
23  En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.
24  Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie?
25  En is Ragab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met ‘n ander pad weggestuur het nie?
26  Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood.

Bekering en die Wedergeboorte

Vervolgens is dit dan duidelik dat die waarheid van die Evangelie – dat Jesus vir ons sonde gesterf het – omdat ons self nooit die volmaakte Wet van God volmaak kon nakom nie. Deur sy sterwe en opstanding het Jesus die mag van die sonde oorwin – dit is genade (grace). Wanneer ons bekeer tot Jesus – die Woord van God – en ons dan vergifnis vir ons sondes ontvang en gedoop word, ontvang ons Jesus se eie Heilige Gees wat sondeloos is soos Hy. Nou lewe ons die nuwe wedergebore lewe wat sondeloos is en wat immer meer perfek raak soos Hy is deur die werking van God die Heilige Gees in ons.  Ons doen dus nou die Werke van die Heilige Gees. Die mag wat ons deur sy Gees verkry om oor die sonde te heers en om sondeloos te lewe is genade (grace). So verkry ons die ewige lewe! Dit is Wet, Woord en Werke in aksie.

Daarom moet die slagspreuk van die Evangelie, ‘BEKERING’ wees, want die verkondiging van die Evangelie moet altyd tot bekering en vergifnis van sondes lei!

Luk 24:45  Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 
46  En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, 
47  en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. 
48  En julle is getuies van hierdie dinge.

Sonder die werke van bekering wat spruit uit die kennis van die wet en die woord, kan daar nie vergifnis van sonde wees nie – geen bekering – geen vergifnis…

Om bloot in Jesus te glo is beslis nie genoeg nie; selfs die duiwels glo in Jesus en bely dat Hy die Seun van God is! Geloof sonder die werke van bekering en die wedergebore lewe is dood! daardie soort geloof kan jou nie red nie!

Daar is vandag baie, baie gelowiges wat die vals  genadeleer (doctrine of grace) – wat die doktrines van duiwels is – aanhang dat geloof alleen genoeg is om jou te red. Ja, ons word deur geloof gered, maar geloof staan nie op sy eie nie, want geloof sonder werke is dood en lei tot die ewige dood.

Paulus se vermaning aan ons almal is hier van pas – dit is ‘n oproep aan ons dat ons, ons bekering en wedergebore lewe deur werke sal uitleef. As jy nie die wedergebore lewe uitleef nie getuig dit daarvan dat jy nie honger na God nie!

Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. 
2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. 

In Jesus se eie woorde;

Luk 13:1  En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat Hom berig gebring het van die Galiléërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. 
:2  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dink julle dat hierdie Galiléërs groter sondaars was as al die Galiléërs, omdat hulle sulke dinge gely het? 
Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. 
4  Of daardie agttien op wie die toring van Silóam geval en hulle gedood het—dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? 
Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. 

In volle Geloofsvertroue en Gehoorsaamheid verkondig ons die Evangelie van die Koninkryk van God deur die Wet, Woord en Werke van Jesus ons Messias ons eie te maak en dit voor die mense uit te leef en uit te dra en uit te voer – dit is wat dit beteken om die Bekeerde lewe te lei en dit is hoe ander mense deur ons na Bekering en Dissipelskap gelei moet word. daar is GEEN ander weg nie.

Amen.

Die Bergprediking van Jesus

Die Saligsprekinge

Mat 5:1  En toe Hy die skare sien, het Hy op die berg geklim; en nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom gekom;
2  en Hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê:
3  Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
4  Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
6  Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
7  Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
8  Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
9  Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
10  Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
11  Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.
12  Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

Sout en Lig

13  Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.
14  Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie;
15  en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is.
16  Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Jesus het die wet vervul

17  Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
18  Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
19  Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.
20  Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.

Woede

21  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
22  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.
23  As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,
24  laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.
25  Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.
26  Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie.

Wellus

27  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
28  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.
29  As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
30  En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.

Egskeiding

31  Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee.
32  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

Beloftes

33  Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
34  Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie—nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;
35  ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning;
36  ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie.
37  Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.

Vergelding

38  Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.
39  Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.
40  En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry.
41  En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.
42  Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie.

Jy moet jou vyande liefhê

43  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.
44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;
45  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.
46  Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?
47  En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
48  Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Liefdadigheid

Mat 6:1  Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie.
2  Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ‘n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.
3  Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,
4  sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Die Onse Vader

5  En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het.
6  Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.
7  En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.
8  Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.
9  Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
10  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
11  gee ons vandag ons daaglikse brood;
12  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
13  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
14  Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
15  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.
Wanner julle Vas
16  En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie; want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.
17  Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig,
18  sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Maak skatte in die hemel bymekaar

19  Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie;
20  maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie;
21  want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
22  Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.
23  Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!
24  Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie!

Moenie Vrees nie

25  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?
26  Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
27  Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?
28  En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie;
29  en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.
30  As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges?
31  Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?
32  Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.
33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
34  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Moenie oordeel nie

Mat 7:1  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.
2  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.
3  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
4  Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!
5  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.
6  Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.
Vra en jy sal ontvang
7  Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
8  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.
9  Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;
10  en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?
11  As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Die Goue Reël

12  Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.
13  Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.
14  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Dra goeie vrugte

15  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!
17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.
18  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
19  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
20  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

Ek het julle nooit geken nie

21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Bou op die Rots

24  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
25  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.
26  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.
27  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Die Outoriteit van Jesus

28  En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer;
29  want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie.

Amen.

Die Doktrine en Leer van Jesus

Deut 32:2  Laat my leer drup soos die reën, my woord vloei soos die dou, soos reëndruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. 

Wat is die Doktrine van Jesus?

Die woord doktrine het in vandag se wêreld ‘n baie slegte konnotasie gekry – dit beteken vir die meeste mense iets soos ‘n slegte indoktrinasie – ‘n vorm van breinspoeling en bevooroordeeldheid. In die sogenaamde vry samelewing van vandag is enige vorm van bevooroordeeldheid natuurlik heeltemal taboe – dit is iets wat die wêreld heeltemal verwerp, maar die wêreld is nie die Koninkryk van God nie en die wette en reëls van die wêreld is ook nie die Wet en bepalinge van God nie.

Die Wet en bepalinge van God is vir ons demonstreer deur die perfekte, sondelose lewe van Jesus, want Hy was en is God in lewende lywe en Hy het gekom om die Vader in al sy glorierykheid aan ons te openbaar. Hy is die WOORD van God en as sulks is elke woord wat Hy gespreek het die uitspraak en elke daad wat Hy gedoen het die uitlewe van die wet en bepalinge van God die Vader – Dit is die Doktrine en Leer van Jesus.

Die woord ‘doktrine’ beteken letterlik ‘leer’ met betrekking tot ‘outoriteit’. Die doktrine of leer van Jesus is die outoriteit van die Vader. Jesus is die ‘woord’ van die Vader – in grieks ‘logos’ – letterlik die woorde van God die Vader wat die hoogste outoriteit is. Jesus se woorde – die rooi letter woorde – in die Bybel is dus die hoogste outoriteit.

Wanner ons as dissipels van Jesus, sy woorde – doktrine of leer – volg, verkeer ons in die enigste en hoogste outoriteit – die wil – van God die Vader self. Daar is geen hoër roeping of opdrag vir ons nie en dit is die enigste doktrine wat ons moet aanhang en in praktyk moet navolg en uitleef – alle ander doktrines is vals leer en behoort deur ons verwerp te word. Die doktrine van Jesus lei na die ewige lewe en die doktrines van duiwels – waarvan daar baie, veral in die kerk is – lei na die ewige dood!

Joh 10:14  Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.

Jesus Christus was en is ten volle God en ten volle mens en sy woorde is die woorde van God. Jesus se koms is van die begin af geprofeteer.

Deu 18:18  ‘n Profeet (Jesus) sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy (Moses) is, en Ek sal my woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel.
19  En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.

Jesus se sogenaamde ‘bergprediking‘ is die vervulling van hierdie bogenoemde belofte van God – dit sluit af met die volgende verse:

Mat 7:28-29  En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. 

Die skrifgeleerdes het natuurlik nie die doktrine van Jesus geleer nie, maar wel die vals leer van die Babiloniese Talmud en die sogenaamde mondelinge Torah – doktrines van duiwels – en hulle hou steeds daarmee vol. Daarom noem Jesus hulle die Sinagoge van Satan – Hy spreek hulle ook aan as die kinders van Satan. Dit kom daarvan wanneer mense die doktrines van mense navolg en in tradisies eerder as die waarheid verval en nie die woorde en leer van Jesus self en van sy Apostels na Hom met toewyding implementeer en navolg nie.

In Deu 18:19 lees ons dat God die Vader dit sal afeis van almal wat nie die woorde wat Jesus gespreek het navolg en onderhou nie. Hulle sal eendag voor sy regstroon moet rekenskap gee van hulle ongehoorsaamheid aan die Woord van God. Oor hierdie waarheid spreek Johannes hom ten sterkste in die volgende verse uit:

2 Joh 1:9-10  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 

Die Apostel Johannes skryf vervolgens:

1 Joh 1:1  Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die lewe— 
2  en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is— 
3  wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 
4  En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. 

Johannes gee aan ons die absolute versekering van die waarheid – dat hy een van die was wat in Jesus se teenwoordigheid was. Hy het die Woord gesien, gehoor en aangeraak en dit is die Woord van die lewe! Emmanuel – God met ons.

Johannes was natuurlik Jesus se geliefde dissipel – hy het sy lewe aan Jesus toegewy en uiteindelik ook die Openbaring van Jesus ontvang en geskryf. Die volgende woorde van Jesus neergepen deur Johannes getuig van die waarheid van Jesus as die Woord van God:

Joh 14:1  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 
2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 
3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 
4  En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. 
5  Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? 
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 
7  As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. 
8  Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. 
9  Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? 
10  Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. 
11  Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self. 
12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 
13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 
14  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. 
15  As julle My liefhet, bewaar my gebooie. 

Jesus verseker ons vervolgens dat sy woorde ons altyd sal bybly;

Joh 14:26  maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. 

Ons kan dus peil trek op die geskrewe woord wat deur die Apostels van Jesus en deur die inwerking van die heilige Gees vir ons in die Woord van God bewaar is. Ons kan altyd van die Woord lees, spreek, getuig en as doktrine leer aan sy dissipels tot wie ons as leerkragte verkies is. Dit omsluit natuurlik die Groot Opdrag van Jesus aan ons soon ons soos dit in kort vervat is in die boek Mattheus;

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 
19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

 Die Apostel Petrus stel dit so;

1 Pe 2:21  Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg; 

Elke woord van Jesus, elke aksie van Jesus, elke voetstap en handeling van Jesus is daar vir ons as voorbeeld sodat ons volkome in sy voorbeeld kan lewe. Sy voorbeeld is die enigste voorbeeld van die Vader self wat ons verkry het en dit is die enigste woord en daad wat ons na moet strewe om na te volg – dit is sy doktrine – die enigste weg na ons saligheid in Jesus Christus.

1 Pe 1:10  Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, 

2 Pe 1:16  Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit; 
17  want Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot Hom gekom het: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. 

Johannes en Petrus was ooggetuies van Jesus se Majesteit – hulle bring getuienis aangaande die profesie van Deuteronomium 18:18-19.

2Pe 1:18  En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met Hom op die heilige berg was. 
19  En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 
20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;

Geen profesie van die Skrif is ‘n saak van eie uitlegging nie. Die mensgemaakte en mens-geïnterpreteerde doktrine van Paulus, is ‘n vals doktrine en so-ook is die mensgemaakte doktrine van goedheid en guns (the doctrine of grace). Dit is die doktrines van duiwels wat baseer is op die privaat interpretasie van menslike feilbare idees wat nie die verstand van God ken nie. Paulus het niks anders as die perfekte suiwer doktrine van Jesus Christus geleer nie.

Paulus skryf as volg aan Timoteus;

1 Ti 6:3  As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 
4  dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, 
5  nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. 
6  Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins. 

Bogenoemde woorde van Paulus behoort mense wakker te ruk vanuit die beswyminge van die ‘doctrine of grace’ en die ‘prosperity gospel’ wat in vandag se hoofstroom kerke geleer word en op televisie gepromoveer word as die leer van Jesus – dit is ‘n afskuwelike verleiding waaronder bitter baie Christene verkeer. De ware woorde, leer en doktrine van Christus is nie opsioneel nie!

Ef 4:4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 

Ons wat aan Christus behoort is genoodsaak om in hierdie laaste dae soos een man die woorde van Jesus aan te hang as die enigste en die hoogste outoriteit van die Vader. Ons moet sy doktrine leer en verkondig en aan sy eie woorde en aan die geïnspireerde woorde van die Apostels, wat van die ware doktrine van Jesus getuig het, vashou. Ons moet terugkeer na ons oorspronklike roeping as die een liggaam van Jesus vervul met die een gees van Jesus alleen.

Mat 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 
5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. 

Dit is van die uiterste belang dat ons die suiwerheid van die doktrine en leer van Jesus sal begryp – elke woord van Christus is sy doktrine en ons volg sy voorbeeld alleen – sy outoriteit alleen.

Tit 2:11  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 
12  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 
13  terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, 

Paulus se woorde aan Titus hier bo en wat volg aan Timoteus is in slotsom voldoende;

2 Ti 4:3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 
4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 
5  Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening. 

Amen.

 

 

Die Priesterlike Wet

Deu 6:1-22

Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die HERE julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem; dat jy die HERE jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel, te hou—jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe; en dat jou dae verleng kan word.

Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die HERE die God van jou vaders jou beloof het, ‘n land wat oorloop van melk en heuning.

Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.

Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.

En as die HERE jou God jou inbring in die land wat Hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, met ‘n eed beloof het om jou te gee – groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie—en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die HERE nie vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het nie.

Jy moet die HERE jou God vrees en Hom dien; en by sy Naam moet jy sweer.

Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie— want die HERE jou God is ‘n jaloerse God by jou – sodat die toorn van die HERE jou God nie teen jou ontvlam en Hy jou van die aarde verdelg nie.

Julle mag die HERE julle God nie versoek soos julle Hom by Massa versoek het nie.

Julle moet die gebooie van die HERE julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat Hy jou beveel het, ywerig onderhou.

En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die HERE, dat dit met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het, terwyl Hy al jou vyande voor jou uit verjaag soos die HERE gespreek het.

As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die HERE onse God julle beveel het – dan moet jy aan jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei. En die HERE het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen.

Exo 20:1-17

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:

Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;  en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.

Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.

Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

Jy mag nie doodslaan nie.

Jy mag nie egbreek nie.

Jy mag nie steel nie.

Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Mat 22:35-40

En een van hulle, ‘n wetgeleerde, het ‘n vraag gestel om Hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet?

En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.