Doktrine en Leer van Jesus

Deut 32:2  Laat my leer drup soos die reën, my woord vloei soos die dou, soos reëndruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. 

Wat is die Doktrine van Jesus?

Die woord doktrine het in vandag se wêreld ‘n baie slegte konnotasie gekry – dit beteken vir die meeste mense iets soos ‘n slegte indoktrinasie – ‘n vorm van breinspoeling en bevooroordeeldheid. In die sogenaamde vry samelewing van vandag is enige vorm van bevooroordeling natuurlik heeltemal taboe – dit is iets wat die wêreld heeltemal verwerp, maar die wêreld is nie die Koninkryk van God nie en die wette en reëls van die wêreld is ook nie die Wet en bepalinge van God nie.

Die Wet en bepalinge van God is vir ons demonstreer deur die perfekte, sondelose lewe van Jesus, want Hy was en is God in lewende lywe en Hy het gekom om die Vader in al sy glorierykheid aan ons te openbaar. Hy is die WOORD van God en as sulks is elke woord wat Hy gespreek het die uitspraak en elke daad wat Hy gedoen het die uitlewe van die wet en bepalinge van God die Vader – Dit is die Doktrine en Leer van Jesus.

Die woord ‘doktrine’ beteken letterlik ‘leer’ met betrekking tot ‘outoriteit’. Die doktrine of leer van Jeus is die outoriteit van die Vader. Jesus is die ‘woord’ van die Vader – in grieks ‘logos’ – letterlik die woorde van God die Vader wat die hoogste outoriteit is. Jesus se woorde – die rooi letter woorde – in die Bybel is dus die hoogste outoriteit.

Wanner ons as dissipels van Jesus, sy woorde – doktrine of leer – volg, verkeer ons in die enigste en hoogste outoriteit – die wil – van God die Vader self. Daar is geen hoër roeping of opdrag vir ons nie en dit is die enigste doktrine wat ons moet aanhang en in praktyk moet navolg en uitleef – alle ander doktrines is vals leer en behoort deur ons verwerp te word. Die doktrine van Jesus lei na die ewige lewe en die doktrines van duiwels – waarvan daar baie, veral in die kerk is – lei na die ewige dood!

Joh 10:14  Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.

Jesus Christus was en is tenvolle God en tenvolle mens en sy woorde is die woorde van God. Jesus se koms is van die begin af geprofeteer.

Deu 18:18  ‘n Profeet (Jesus) sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy (Moses) is, en Ek sal my woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel.
19  En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.

Jesus se sogenaamde ‘bergprediking‘ is die vervulling van hierdie bogenoemde belofte van God – dit sluit af met die volgende verse:

Mat 7:28-29  En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer; want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. 

Die skrifgeleerdes het natuurlik nie die doktrine van Jesus geleer nie, maar wel die vals leer van die Babiloniese Talmud en die sogenaamde mondelinge Torah – doktrines van duiwels – en hulle hou steeds daarmee vol. Daarom noem Jesus hulle die Sinagoge van Satan – Hy spreek hulle ook aan as die kinders van Satan. Dit kom daarvan wanneer mense die doktrines van mense navolg en in tradisies eerder as die waarheid verval en nie die woorde en leer van Jesus self en van sy Apostels na Hom met toewyding implimenteer en navolg nie.

In Deu 18:19 lees ons dat God die Vader dit sal afeis van almal wat nie die woorde wat Jesus gespreek het navolg en onderhou nie. Hulle sal eendag voor sy regstroon moet rekenskap gee van hulle ongehoorsaamheid aan die Woord van God. Oor hierdie waarheid spreek Johannes hom ten sterkste in die volgende verse uit:

2 Joh 1:9-10  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 

Die Apostel Johannes skryf vervolgens:

1 Joh 1:1  Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die lewe— 
2  en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is— 
3  wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 
4  En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. 

Johannes gee aan ons die absolute versekering van die waarheid – dat hy een van die was wat in Jesus se teenwoordigheid was. Hy het die Woord gesien, gehoor en aangeraak en dit is die Woord van die lewe! Emmanuel – God met ons.

Johannes was natuurlik Jesus se geliefde dissipel – hy het sy lewe aan Jesus toegewy en uiteindelik ook die Openbaring van Jesus ontvang en geskryf. Die volgende woorde van Jesus neergepen deur Johannes getuig van die waarheid van Jesus as die Woord van God:

Joh 14:1  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 
2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 
3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 
4  En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. 
5  Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? 
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 
7  As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. 
8  Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. 
9  Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? 
10  Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. 
11  Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self. 
12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 
13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 
14  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. 
15  As julle My liefhet, bewaar my gebooie. 

Jesus verseker ons vervolgens dat sy woorde ons altyd sal bybly;

Joh 14:26  maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. 

Ons kan dus peil trek op die geskrewe woord wat deur die Apstels van Jesus en deur die inwerking van die heilige Gees vir ons in die Woord van God bewaar is. Ons kan altyd van die Woord lees, spreek, getuig en as doktrine leer aan sy dissipels tot wie ons as leerkragte verkies is. Dit omsluit natuurlik die Groot Opdrag van Jesus aan ons soon ons soos dit in kort vervat is in die boek Mattheus;

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 
19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

 Die Apostel Petrus stel dit so;

1 Pe 2:21  Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg; 

Elke woord van Jesus, elke aksie van Jesus, elke voetstap en handeling van Jesus is daar vir ons as voorbeeld sodat ons volkome in sy voorbeeld kan lewe. Sy voorbeeld is die enigste voorbeeld wat ons verkry het en dit is die enigste woord en daad wat ons na moet strewe om na te volg – dit is sy doktrine – die enigste weg na ons saligheid in jesus Christus.

1 Pe 1:10  Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, 

2 Pe 1:16  Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit; 
17  want Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot Hom gekom het: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. 

Johannes en Petrus was ooggetuies van Jesus se Majesteit – hulle bring getuienis aangaande die profesie van Deteronomium 18:18-19.

2Pe 1:18  En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met Hom op die heilige berg was. 
19  En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 
20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;

Geen profesie van die Skrif is ‘n saak van eie uitlegging nie. Die mensgemaakte en mens-geinterpreteerde doktrine van Paulus, is ‘n vals doktrine en so-ook is die mensgemaakte doktrine van goedheid en guns (the doctrine of grace). Dit is die doktrines van duiwels wat basseer is op die privaat interpretasie van menslike faalbare idees wat nie die verstand van God ken nie. Paulus het niks anders as die perfekte suiwer doktrine van Jesus Christus geleer nie.

Paulus skryf as volg aan Timotheus;

1 Ti 6:3  As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, 
4  dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, 
5  nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. 
6  Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins. 

Bogenoemde woorde van Paulus behoort mense wakker te ruk vanuit die beswyminge van die ‘doctrine of grace’ en die ‘prosperity gospel’ wat in vandagse hoofstoom kerke geleer word en op televisie gepromofeer word as die leer van Jasus – dit is ‘n afskuwelike verleiding waaronder bitter baie Christene verkeer. De ware woorde, leer en doktrine van Christus is nie opsioneel nie!

Ef 4:4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; 

Ons wat aan Christus behoort is genoodsaak om in hierdie laaste dae soos een man die woorde van Jesus aan te hang as die enigste en die hoogste outoriteit van die Vader. Ons moet sy doktrine leer en verkondig en aan sy eie woorde en aan die geinspireerde woorde van die Apostels, wat van die ware doktrine van Jesus getuig het, vashou. Ons moet terugkeer na ons oorspronkile roeping as die een liggaam van Jesus vervul met die een gees van Jesus alleen.

Mat 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 
5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. 

Dit is van die uiterste belang dat ons die suiwerheid van die doktrine en leer van Jesus sal begryp – elke woord van Christus is sy doktrine en ons volg sy voorbeeld alleen – sy outoriteit alleen.

Tit 2:11  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 
12  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 
13  terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, 

Paulus se woorde aan Titus hier bo en wat volg aan Timotheus is in slotsom voldoende;

2 Ti 4:3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 
4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 
5  Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening. 

Amen.