‘n Koninklike Priesterorde?

Baie mense vra met verbasing – wat is ‘n koninkilke priesterorde en wat is die Priesterorde van Melkisedek.

Dit is vanuit die staanspoor belangrik om te besef dat die Priesterorde van Melkisedek die eerste en oorspronkilke priesterorde is en was en sal wees – Dit is en was lank voor die Levieteiese Priesterorde en dit sal tot in ewigheid lank na die verval van die Levietiese Priesterorde steeds van krag wees aangesien Jesus Christus vir ewig as ons Hoëpriester in die Orde van Melkisedek dien.

As Hoëpriester tree Hy gedurig deur namens ons in tot die Vader en verkeer ons as priesters onder sy algehele beheer en bevel. Ons gee onsself as ‘n lewende offergawe aan Hom sodat Hy as Priester in ons en deur ons as sy priesters in praktyk sy werk in die wêreld kan voortsit.

Jesus Christus is volkome God en sy doel is om te heers as Koning en as Priester – Hy doen dit deurdat Hy Homself aan ons en in ons manifesteer deur sy Heilge Gees – ons is dus ‘n nasie van konings en priesters in Jesus Christus.

Hier volg ‘n versameling van verse uit die Bybel wat vanaf die eerste boek Genesis tot die laaste boek Openbaring die Koninklike Priesterorde van Melkisedek uit een sit – dit ‘s ‘n belangrike bybelstudie om te doen en dit is belangrik om op hierdie asembenemende waarhede te mediteer totdat dit van kopkennis oorgaan in hartskennis.

GENESIS 14:18 Melkisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abram kos en wyn gebring

GENESIS 14:20 Geloof sy God die Allerhoogste! Hy het jou vyand in jou mag oorgegee.” Toe het Abram vir Melkisedek ‘n tiende van alles gegee.

EKSODUS 19:5-6 As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne en júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

PSALMS 110:4 Die Here het ‘n eed afgelê en Hy sal dit nie herroep nie: “Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melkisedek.”

JESAJA 61:6 Maar júlle sal priesters van die HERE genoem word; aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem.

ROMEINE 15:16 om ‘n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, ‘n bediening as priester van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.

HEBREËRS 5:6 En op ‘n ander plek sê Hy: “Jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melkisedek.”

HEBREËRS 5:10 en is Hy deur God verklaar tot Hoëpriester volgens die priesterorde van Melkisedek.

HEBREËRS 6:20 Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melkisedek.

HEBREËRS 7:1
Melkisedek was koning van Salem en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melkisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan en hom geseën het toe Abraham op pad terug was nadat hy die konings verslaan het,

HEBREËRS 7:2
en dit is ook aan hom dat Abraham ‘n tiende van al die oorlogsbuit gegee het. In die eerste plek, sy naam Melkisedek beteken: koning van geregtigheid; en hy was ook koning van Salem, en dit beteken: koning van vrede.

HEBREËRS 7:6
Maar Melkisedek, wat nie van Levitiese afstamming was nie, het van Abraham ‘n tiende geneem en hom, aan wie God sy beloftes gegee het, geseën.

HEBREËRS 7:8 In die geval van die Levitiese priesters is dit sterflike mense wat tiendes invorder, maar in die geval van Melkisedek iemand van wie getuig word dat hy lewe.

HEBREËRS 7:9 ‘n Mens kan sê dat ook Levi, wat tiendes invorder, deur Abraham aan Melkisedek die tiende gegee het,

HEBREËRS 7:10 want Levi was nog in die liggaam van die stamvader toe Melkisedek vir Abraham tegemoet gegaan het.

HEBREËRS 7:11
Dit was in samehang met die Levitiese priesterskap dat die volk die wet van Moses ontvang het. As hierdie priesterskap volmaaktheid kon bewerk, waarom was dit dan nog nodig dat ‘n ander priester volgens die priesterorde van Melkisedek aangestel moes word, van wie daar nie gesê word dat hy ‘n priester volgens die orde van Aäron sou wees nie?

HEBREËRS 7:15 Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priester wat te voorskyn tree, ooreenkom met Melkisedek,

HEBREËRS 7:17 Van Hom word getuig: “Jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melkisedek.”

1 PERTUS 2:4-5 Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is; en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

1 PETRUS 2:9-10 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

OPENBARING 1:5-6 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

OPENBARING 5:9-10 Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

OPENBARING 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding (opstanding uit die doop – wedergeboorte); oor hulle het die tweede dood (die ewige van veroordeling) geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank (dit is nou – Jesus regeer nou – die duisend jaar is bloot simolies).