Die Priesterlike Mandaat

Mat 28:18-20  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Mar 16:15-20 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.

Luk 10:3-12  Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Moenie ‘n beurs of ‘n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers: Vrede vir hierdie huis! En as dáár ‘n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit tot julle terugkeer. Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: Die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle jul nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê: Selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af; maar tog moet julle dit weet dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En Ek sê vir julle: Vir Sodom sal dit verdraagliker wees in dié dag as vir daardie stad.

In opsomming:

Preek die Goeie Nuus van die Koninkryk van God aan die nasies; lei hulle na bekering; doop hulle onder water in die Naam van Jesus; lê hulle die hande op; bid sodat hulle die Heilige Gees ontvang en in tale spreek; lei hulle dan in dissipelskap tot volwassenheid in die gemeenskap van die Heiliges sodat hulle ook vissers van mense kan wees.

Hierdie mandaat staan bekend as die Groot Opdrag van ons Hoëpriester Jesus Christus aan ons sy heilige priesters en dit is die enigste werk waartoe Jesus ons ALMAL geroep het. Dit is die werk van die Priesterorde van Melkisedek. Wanneer ons hierdie roeping opneem en uitvoer dra ons die vrugte wat Hy van ons verlang.

Die Priesterlike Seëngroet

Numeri 6:22-27 Yahuah het vir Moses gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yasharel lê, en Ek sal hulle seën.”

Jes 61:6; Eks 19:6; 1 Pet 2:9; Op 1:6

Die Priesterlike Gebed

Abba Vader, toe die laaste ure van Jesus se aardse lewe aangebreek het, het Hy sy oë na die hemel opgehef en gebid dat U, Hom sou verheerlik sodat Hy U ook kan verheerlik en dat U aan Hom die mag gegee het oor alle vlees, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het die ewige lewe kan gee. Op grond van al Jesus se woorde en op grond van sy Hoëpriesterlike gebed glo ek dat U ook vir my aan Jesus gegee het, en daarom glo en bely ek dat ek die ewige lewe reeds ontvang het, en die ewige lewe is dit – dat ek die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het ken.

Joh 17:1  Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik—

Joh 17:2  soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

Joh 17:3  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Abba Vader, Jesus het U verheerlik op die aarde en die werk wat U Hom gegee het, het Hy volbring sodat U Hom nou by Uself verheerlik met die heerlikheid wat Hy by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek glo en bely dat ek een van dié mense uit die wêreld is wat U aan Jesus gegee het. Ons het aan U behoort en U het ons aan Jesus gegee en Hy het U naam aan ons openbaar en ons bewaar sy woord.

Joh 17:4  Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring. 

Joh 17:5  En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was. 

Joh 17:6  Ek het u Naam openbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar. 

Abba Vader, ek weet dat alles wat Jesus het van U af kom, want die woorde wat U aan Jesus gegee het, het Hy aan ons gegee en ons het dit ontvang en waarlik erken dat Jesus van U uitgegaan het en ons glo dat U Hom gestuur het.

Joh 17:7  Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom. 

Joh 17:8  Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo dat U My gestuur het. 

Abba Vader, Jesus het vir ons gebid en nie vir die wêreld nie, omdat ons aan U behoort en omdat U ons aan Hom gegee het. Ons glo dat alles wat aan U behoort ook Jesus se eiendom is en dat Hy in ons verheerlik is.

Joh 17:9  Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 

Joh 17:10  En alles wat myne is, is uwe; en wat uwe is, is myne; en Ek is in hulle verheerlik. 

Abba Vader, Jesus is nie meer in die wêreld nie, maar ek is in die wêreld, daarom bid ek soos Hy vir ons gebid het; Heilige Vader, dat U óns wat aan Jesus behoort in U Naam sal bewaar sodat ons ook een kan wees net soos Jesus een is met U. Toe Jesus saam met ons in die wêreld was, het Hy ons in U naam bewaar en oor ons gewaak, sodat nie een van ons verlore gegaan het nie, behalwe vir die seun van die verderf, sodoende is die skrif vervul. Jesus is nou by U, maar Hy het hierdie dinge in die wêreld gespreek sodat ons sy blydskap volkome in ons kan hê.

Joh 17:11  En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons. 

Joh 17:12  Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word. 

Joh 17:13  Maar nou kom Ek na U toe; en Ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. 

Abba Vader, Jesus het U woord aan ons gegee, daarom haat die wêreld ons. Net soos Jesus nie van die wêreld is nie, is ons ook nie van die wêreld nie en net soos Jesus vir ons gebid het, bid ek ook dat U ons nie uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat U ons van die Bose sal bewaar, omdat ons nie van die wêreld is nie, net soos Jesus ook nie van die wêreld is nie. Heilig ons in U woord want U woord is die waarheid.

Joh 17:14  Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. 

Joh 17:15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. 

Joh 17:16  Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. 

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. 

Abba Vader, net soos U vir Jesus in die wêreld in gestuur het, het Hy ons ook die wêreld ingestuur en Hy heilig Homself om ons ontwil, sodat ons ook in waarheid geheilig is.

Joh 17:18  Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur. 

Joh 17:19  En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

Abba Vader, net soos Jesus ook nie net vir my alleen gebid het nie, bid ek ook nie net vir myself nie, maar ek bid ook vir die wat nog deur ons woord in Jesus sál glo en dat ons almal één mag wees net soos U – Vader, Seun & Gees – één is, sodat die wêreld sal glo dat U Jesus gestuur het. Ek bely dat Jesus die heerlikheid wat U aan Hom gegee het ook aan ons gegee het sodat ons een kan wees net soos U ook een is.

Joh 17:20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo— 

Joh 17:21  dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 

Joh 17:22  En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. 

Abba Vader, ek glo en bely in Jesus se eie woorde dat Hy ín my is en dat U, Vader ín Jesus is, sodat ons volkome één kan wees en sodat die wêreld kan weet dat U Jesus gestuur het omdat U ons liefhet net soos U Jesus liefhet. Ek bid saam met Jesus dat dit sy wil is dat ons dáár – saam met Hom – sal wees waar Hy is, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou wat U aan Hom gegee het, omdat U Hom liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.

Joh 17:23  Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het. 

Joh 17:24  Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. 

Abba Vader ek erken, bely en glo dat Jesus U ken en dat U Hom gestuur het en dat Hy U Naam aan ons bekend gemaak het en nog meer bekend sal maak, sodat dieselfde liefde waarmee U Jesus liefgehad het ook in ons kan wees en Jesus ook in ons.

Joh 17:25  Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het Ek U geken, en hulle hier het erken dat U My gestuur het. 

Joh 17:26  En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle. 

AMEN

Die Wet van Yahuah of die Noahide-wet?

Shabbat Shalom!

Die hele wêreld is tans, meer as ooit tevore in ‘n absoluut oorweldigende rebellie in opstand teen ons Hemelse Vader Yahuah en sy Gesalfde Seun Yahushua. Soos ons daagliks die profetiese eindtyd verdrukking dieper betree is dit opmerklik hoe die teenstander en sy onderdane alles in die stryd werp om algehele oorheersing in die wêreld vir hulself te verseker.

HaSatan het een doel voor oë en dit is om die mensdom in sy geheel uit te wis. HaSatan haat Adahm – die mens- met ‘n brandende allesverterende passie en hy sal by niks stuit om te verseker dat biljoene mense tydens die verdrukking uitgewis word nie. Hy het lankal begin om met al sy gekonsentreerde mag op die kinders van Yahuah; die volgelinge van Yahushua Mashiyach toe te slaan.

Wêreldwyd is HaSatan se onderdane besig om sy oorheersing op alle vlakke van bestaan suksesvol te implementeer. Wêreldregerings onder die invloed van die Globaliste Nuwe Wêreld Orde verwerp ten sterkste die Torah/Wet van Yahuah – die 10 Gebooie/Woorde (devarim) – waarop alle westerse wetgewing tot onlangs toe gebasseer was. Die Torah/Wet van Yahuah is reeds vervang met die sogenaamde Noahide-wet van mensgemaakte  universele moraliteit.

Die 10 Gebooie was in vorige eeue die hoeksteen en trots van westerse nasies – dit was orals sigbaar, veral in staatsinstellings se geboue en in skole en universiteite. Dit was die morele wet waarop beskawing gebou is en waarop reg en geregtigheid basseer is en waardeur reg en geregtigheid in beskaafde nasies geseëvier het. Dit is lankal nie meer so nie – die 10 Gebooie wat ons almal enkele jare gelede nog woord vir woord kon opnoem – is nou vergete. Meeste mense kan nie eers die eerste een van die 10 gebooie onthou nie!

Juis omdat ons die Torah/Wet van Yahuah verwerp het, het Yahuah nou ‘n ander wet (woorde/devarim) oor ons laat opkom. Dit is die wet van onreg en ongeregtigheid wat spruit uit die harte van mense wat geïnspireer is deur die gees van HaSatan. Dit is die wet wat op die oog af humanisties is, maar wat dit wat reg is as verkeerd veroordeel en die wat geregtig is as ongeregtig veroordeel – dit is die wet van mystery Babilon – dit is die wet van die Babiloniese Talmud – die wet van die Rabbis wie sê dat hulle Jode is maar wat dit nie is nie – dit is die wet van die Sinagoge van Satan – dit is die wet van die eindtyd verdrukking – dit is die wet waaronder ons deur die wêreld veroordeel sal word en dit is hier!

Die Torah/Wet van Yahuah is die grondslag van die Melkisedek Koninklike Priesterdom Yasharel/ Yisrael die eiendomsvolk van Yahuah onder die heerskappy van sy Gesalfde Yahushua Mashiyach – Koning (Melki), Gerigtig (sedek/tsadik), Hoëpriester/Kohen HaGadol – alles in een (echad). Die wie Hom liefhet sal sy Torah/Wet onderhou en die wie sy NAAM aanroep sal met die TAV op hulle voorkoppe verseël wees, sodat hulle nie in die see van vuur vernietig sal word nie, maar soos Daniël, Abednego en Mesag sal staande bly om saam met Hom te heers oor die wêreld vir ‘n duisend jaar.

Volgens die Joodse tradisie verwys die Noahide-wet (Sheva mitzvot b’nei Noach), ook bekend as die Brit Noah (“Verbond van Noag”) na sewe godsdienstige wette wat deur Yahuah aan Adam en Noag gegee is , wat beskou word as moreel bindend, maar net vir nie-Jode. Die Jode self behou die Torah en alle ander nasies en mense kom onder die Noahide-wet.

Hier volg die Sewe Universele Morele Wette van die Mens soos gelys deur die Talmud (Sanh. 56a):

Verbod op afgodery

Verbod op moord

Verbod op diefstal

Verbod op seksuele bevrediging

Verbod op godslastering

Verbod op wreedheid teenoor diere

Vereiste om geregtelike wette te hê: Jy sal ‘n effektiewe regbank instel om die voorgaande ses wette regverdig af te dwing.

Hierdie wette saam met diegene wat dit bevorder, leer mense daar is twee stelle wette. Een vir die Jode (Yahudiym) en die ander vir heidene (goyiym). Ons weet dit is nie die waarheid van die Torah nie omdat Yahuah die volgende in Eksodus beveel:

Eksodus (Shemot) 12:49 Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

Die Amerikaanse Kongres erken die Noahide Wette amptelik in wetgewing, omdat dit deur albei huise ingestel is. Die Amerikaanse kongres en die president van die VSA, George Bush, het in die publiekreg 102-14, van die 102de kongres aangedui dat die Verenigde State van Amerika op die Sewe Universele Wette van Noag gegrond is (dit is natuurlik ‘n infame leuen) en dat hierdie wette die grondslag van die samelewing was tydens die aanbreek van beskawing.

Die Amerikaanse kongres het ook erken dat die Sewe Wette van Noag die grondslag vorm waarop beskawing staan ​​en dat die onlangse verswakking of ondermyning van hierdie beginsels die fondamente van die beskaafde samelewing bedreig. Dit is dus noodsaaklik om die burgers van Amerika en toekomstige geslagte in die Noahide-wet te onderrig. Vir hierdie doel, is die Publieke Reg op 26 Maart 1991 as Opvoedingsdag aangewys.

Dit is ‘n absolute onwaarheid dat die ondermyning van die Noahide-wet tot die verbrokkeling van baskawing lei – die waarheid is dat die Torah/Wet van Yahuah afgeskaf is en dat dit lei tot die vernietiging van die beskawing. Jy sien, dit wat waar is noem hulle onwaar; dit wat reg is noem hulle onreg en dit wat goed is noem hulle kwaad.

Hierdie wetgewing is nie bedoel net vir Amerika of vir Israel nie, maar deur die Nuwe Wêreld Orde is dit die wetlike grondbeginsels wat oor die hele wêreld heen afgedwing word oor alle mense en nasies.

Mystery Babilon bepaal deur die Joodse Talmud dat heidene (dis nou ons) nie die Torah geleer mag word nie. Aangesien die Jode hul eie afsonderlike jurisdiksie gehad het, sou dit onverstandig gewees het om hul wette aan die heidene te openbaar, want sulke kennis sou moontlik teen die Jode in hul opponentehowe gebruik kon word. Vandaar dat die Talmud die onderrig van die Torah, “die erfenis van die gemeente van Jakob”, aan die heidene verbied het.

Dit word verder bepaal dat ‘n persoon wat die Torah/Wet van Yahuah aan die heidene leer die dood verdien, want dit is soos om ‘n “hindernis voor die blindes te plaas”. Verder is dit wel aanvaarbaar wanneer ‘n man (enige iemand) die Torah/Wet bestudeer met die oog daarop om die Noahide-wet beter na te kom, maar Resh La’ish (278) het gesê: ‘n Heiden wat die Sabbat onderhou, verdien die dood ‘(Sanh 58b). Die Sabbat is ‘n teken tussen Yahuah en Israel alleen.

Dit is weereens nodig om die waarheid van die Torah te herbevestig. Daar is net een Torah/Wet vir die gebore Israeliet en ook vir die vreemdeling. Die sewende dag Sabbat is reg aan die begin reeds deur Yahuah heilig gemaak. Dit is beslis nie net vir die Jode nie – hulle het toe nie eers bestaan nie – dit is as teken vir alle gelowiges in Yahuah, reg van die begin af tot reg aan die einde van alle tye! Niks kan dit ooit verander nie!

Genesis (Beresheet) 2:3 En Elohim het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat Elohim geskape het deur dit te maak.

Volgens die Joodse kabbaliste is die nie vir die heiden nodig om die Torah/Wet te onderhou nie; die onderhouding van die Noahide-wet se morele waardes is meer as genoeg om alle mense die wêreld oor in samehorigheid te verenig. Die Noahide-wet vervang die Huweliksgeloftes / 10 Gebooie van YAHUAH! Hierdie is nie net godsdienstige wette nie, maar soos ons reeds gelees het, beskou die VSA dit nou as universele wette vir die hele mensdom.

In teenstelling met die Torah-leer wat in Deuteronomium 17: 6 gevind word en wat ‘n minimum van twee of drie getuies in ‘n saak of aanklag vereis, vereis die Noahide-wet slegs een. Slegs een getuie is nodig om enige persoon wat een van die vals wette verbreek skuldig te bevind en te onthoof (Sanh.57a). Die Encyclopedia Judaica, “1192” meen dat die “skending van enige van die sewe Noahide-wette die doodstraf deur onthoofding verdien”.

Nou behoort ons te besef dat dit presies ons is wat onder veroordeling sal kom wanneer die Noahide-wet tenvolle in plek is – dit is immers ons en net ons – nie die Christene, die Jode of volgelinge van enige ander gelowe wat doen wat in Openbaring 14:12 geskrywe staan:

Openbaring (Gilyahnah) 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van Elohim en die geloof in Yahushua bewaar.

en ook:

Openbaring (Gilyahnah) 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van Elohim bewaar en die getuienis van Yahushua Mashiyach hou.

Volgens die Noahide-wet is jy skuldig aan afgodery sou jy in Yahushua Mashiyach glo en om alles erger te maak is jy aan godslastering skuldig sou jy die Naam Yahuah Elohim uitspreek – die straf – onthoofding! Hierdie is niks nuuts nie aangesien Stefanus gestenig is omdat hy die Naam van Elohim gespreek het en sy staf opgeneem het om die Koninkryk van  Yahushua Mashiyach te verkondig – lees daaroor in Handelinge 6 & 7.

Sien, aangaande Joodse tradisie – nie volgens die Torah nie – mag net ‘n priester die Naam (HaShem) Yahuah Elohim uitspreek. In Markus neem Yahushua die saak juis met die owerstes op wanneer Hy sê:

Markus (Yochanan Moshe) 7:9 9 En Hy sê vir hulle: Julle verstaan dit goed om die gebod van Elohim opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou.

Yahushua Mashiach is die Melkisedek Kohen HaGadol LeOlam Va’ed – die Regverdige Koning Hoëpriester vir ewig en ewig en in Hom alleen dra ons dieselfde amp – daarom is sy belofte dat die Regverdiges – dit is die wat in Openbaring 12:17 & 14:12 hierbo genoem is – saam met hom sal heers. Dit is juis die wie die Naam en die Wet verklaar wat sal heers en dit is wat HaSatan wil verhoed – hy haat juis vir ons en voer oorlog teen ons om ons te vernietig.

Aangesien ons Mashiyach in die Naam van sy Abba Yahuah gekom het is die Naam ook in sy eie Naam Yahushua opgeneem – dink daaroor!

Mattheus (Mattityahu) 24:8 & 9 Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte. 9
Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Jy mag dalk dink dat hierdie warskuwings slegs vir die vroeë gelowiges bedoel was, omdat daar nie ‘n hedendaagse Sanhedrin bestaan nie – dit is die grootste fout wat jy kan maak.

Die 7de Noahide Wet lees as volg: ‘Vereiste om geregtelike wette te hê: Jy sal ‘n effektiewe regbank instel om die voorgaande ses wette regverdig af te dwing’.

Die Sanhedrin is reeds ingestel! “Op 13 Oktober is die Sanhedrin, die hoogste tribunaal van die Joodse staat en godsdiens, weer ingewy deur ‘n groep rabbi’s in Tiberias ná 1600 jaar van afwesigheid. Volgens Joodse bronne dateer die laaste kennisgewing van die Sanhedrin ongeveer 425 A.D., ook in die stad Tiberias. Daarna het dit opgehou om te bestaan. “(Israel Nasionale Nuus aanlynuitgawe, 13 Oktober 2004).

” In ‘n dramatiese, maar nie-gepubliseerde skuif Maandag, het lede van die nuutgestigte Sanhedrin die Tempelberg opgegaan… Rabbi Chaim Richmond, ‘n lid van die Sanhedrin (Hoof van die Tempelinstituut in Jerusalem ), hoop dat die liggaam ‘n rewolusie in die Joodse regsleer sal bewerkstellig. Die herlewing van die Sanhedrin word ook beskou as ‘n belangrike ontwikkeling ter voorbereiding vir die Messiaanse eeu en die herbou van die Tempel. “(Arutz Sheva News, 14 Desember 2004)

“Sanhedrin erken die Raad om die mensdom te leer:” Wet van Noag “:” ‘n Groep nie-Joodse afgevaardigdes het na Jerusalem gekom om hul lojaliteit aan die wette van Noag te belowe. Hulle verskyn voor die Sanhedrin, wat ‘n Hoë Raad vir B’nai Noag gevestig het. “(Artuz Sheva News 9 Junie 2006)

Noudat hierdie verdrukking begin het is daar niks wat dit sal stuuit nie. Dit sal voort woed tot en met die bassuin van die 7de Trompet – ons lewe voorwaar in die laaste van die laaste dae. Die nette is gewerp en die stelle is geset sonder dat een dit agter gekom het. Almal is besig met hulle nietige lewens se groot uitdagings en elke vrye oomblik word afgestaan aan die wêreldse indoktrinasie deur die media en sosiale media en televisie programmering.

Die bevel (edik) sal uitgaan:

Alle heidene wat die 7de dag Sabbat gehou het, sal skuldig bevind word aan die verbreking van die Noahide-wet en moet ten volle gestraf word. Dekapitasie.

Geen heidene sal toegelaat word om die Naam (Ha’Shem) van YAHUAH te spreek nie , almal wat godslastering pleeg, en skuldig bevind word aan die verbreking van die Noahide-wet sal tot die uiterste gestraf word… Dekapitasie.

Dit is duidelik dat die Noahide-wet bedoel is om die Huweliksgeloftes (10 Gebooie) van YAHUAH te vervang. Almal wat aanhou om Yahuah se 10 Gebooie te hou, ongeag wat mense sê, sal skuldig bevind word. Die Sanhedrin is inderdaad ingestel om seker te maak dat die sewe morele universele wette van die mens gehou word. Die Joodse Hooggeregshof is gebou. Die aanhouding selle vir alle misdadigers (waarskynlik diegene wat die Noahide-wette verbreek het) is in die kelder onder die hof en godslasteraars sal na die hofsaal bo geneem word en dan gevonnis word, maar dit sal nie net daar plaasvind nie. Die wet maak voorsiening vir dergelike howe reg oor die wêreld.

Openbaring (Gilyahnah) 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Yahushua en oor die Torah van Yahuah Elohim, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings regeer saam met Mashiyach die duisend jaar lank.

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yasharel in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal deurstaan.

Weet dus wie en wat jy is Yasharel en neem die vaandel van Yahuah Elohim op,

want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak

en sy Koninkryk tot Yasharel herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moshe gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yasharel lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

Ek sal my Torah op hulle harte skryf en in hulle innerlike wese vaslê

Shabbat Shalom!

In die 31ste hoofstuk van die boek van die Profeet Jeremia spreek Yahuah Elohim ons Hemelse Vader die volgende beroemde woorde:

Jeremia (Yirmeyahu) 31:31-34

31 Kyk,daar kom ‘n tyd, sê Yahuah, dat Ek met die Huis van Israel (Beit Yasharel) en met die Huis van Juda (Beit Yahudah) ‘n nuwe/hernude/vars (chadash) verbond (brit) sal sluit.

32 Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond (huweliksooreenkoms) wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê Yahuah.

33 Dit is die verbond wat Ek in die toekoms (na daardie dae) met Israel (Beit Yasharel) sal sluit, sê Yahuah: Ek sal my woord (Torah) op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte (innerlike wese) vaslê. Ek sal hulle Elohim wees en hulle sal my volk wees.

34 ‘n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet Yahuah dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê Yahuah. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

Hierdie eindtyd belofte van Yahuah het soos ons kan sien beterekking op Beit Yasharel – dit is die Huis van Israel en die Huis van Juda; maar in vers 33 is dit in besonder gerig aan die Huis van Israel aangesien die Judeërs deurentyd nog in ‘n mate die Torah geken het. Tog belowe Yahuah die hernude verbond aan albei huise aangesien die Huis van Israel – verstrooi in die nasies – die Torah verwerp het, maar Yahushua aangeneem het as Moshiach, terwyl die Huis van Juda vir Yahushua verwerp het, maar tog die Torah onderhou het.

Daar is dus ‘n restitusie nodig vir albei huise wanneer die Koninkryk aan die gesamentlike Huis van Yasharel herstel word. Yahuah is juis tans, in die eindtyd waarin ons lewe, besig om hierdie belofte te verwerklik, maar dit sal eers tenvolle verwerklik word tydens die duisendjarige heerskappy van Yahushua Moshiach wat in aanvang neem wanneer HY kom.

Die sekulêre Christendom (onwetend ‘Israel/Efraïm verstrooi in die nasies) leer dat die eindtyd belofte van Yahuah soos in ons teks belowe, reeds tenvolle voltooi is deur die offer van Yahushua aan die kruis, maar ook verder dat die Torah saam met Hom aan die kruis vasgespyker is en weggeval het. Al wat nodig is, is geloof.

Hulle leer: “uit genade, deur geloof + niks” en “100% genade, 0% werke” (genade/grace). Met ander woorde; solank jy glo in die nuwe verbond van liefde gaan jy hemel toe en kan jy lewe asof die verbond, wette en verordeninge van Yahuah vervat in die Torah nooit bestaan het nie – dit is in geheel afgeskaf en indien jy dit probeer onderhou (werke) is jy ‘wetties’. Om ‘wetties’ te wees is die enigste sonde wat jou in die hel sal laat beland. Daar is volgens hulle ook net hemel en hel en die belofte van die herstel van die Koninkryk aan die Huis van Yasharel hier op aarde speel op die aarde geen rol nie en word bloot geïgnoreer.

Christen leeraars haal graag gedeeltes – veral uit die leer van Paulus – aan om te bewys dat die wet, die sabbat en die feeste van Yahuah wat Hy vir al ons geslagte tot in ewigheid ingestel het sogenaamd aan die kruis vasgespyker is en dus weggeval het. Dit is basseer op ‘n totale mis-interpretasie van hierdie verse wat dan buite konteks gebruik word om die mens aan te moedig om voort te gaan met al die wanpraktyke van ongehoorsaamheid aan die wet van Yahuah waaroor ons die dood verdien het, maar waarvoor Yahushua namens ons ingestaan het om die prys te betaal. Hulle maak van sy opoffering aan die kruis ‘n absolute bespotting!

Kolossense (Qoleshayah) 2:13-17

13 Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.

14 Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.

15 Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

16 Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie , of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie.

17 Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.

Wat die probleem vererger is dat hierdie verse opsetlik vertaal is om misleidend te wees. In vers 14 is dit die skuldbwys teen ons wat aan die kruis vasgespyker is – Yahushua het dit betaal met sy lewe sodat ons ons lewe kan behou – nie sodat ons die sonde kan aangryp en uitlewe nie!

Vers 16-17 is skandelik verdraai deur die bybelvertalers. Die oorspronklike betekenis en opregte bedoeling van Paulus is dat:

Niemand moet aan ons voorskryf wat ons moet eet of drink of oor die jaarlikse Feeste of oor die Nuwemaanfees of oor die onderhouding van Yahuah se Sabbat nie – want dit is alles die skaduwee of heenwysing na wat nog kom – buiten vir lede binne die liggaam van Yahushua Moshiach nie.

Die hele gedeelte is met opset so misvorm deur vertaling en verdraaïng, omdat dit diegene – wat die Woord en beloftes van Yahuah in die Torah nie ken nie en wat Yahuah nie ken nie en wat ook sy Seun Yahushua nie ken nie – maklik die verderf in kan lei. Hierdie gedeelte is maar net een voorbeeld van die misleiding – ‘n sterk delusie/dwaling wat almal nastreef.

Hulle besef nie dat die Torah juis die verbond, wette en verordeninge uiteensit waarvolgens Yahushua as Koning sal heers oor die hele aarde nie. Hulle wil dit nie hoor nie, hulle wil dit nie weet nie, hulle glo dit nie en hulle verwerp dit ten sterkste. Die “Christendom” het verval in ‘n godsdiens gebasseer op die Nuwe Testament – en dan gebruik hulle ook net sekere uitgesoekte gedeeltes. Yahushua het baie duidelik die belangrikheid van die Torah beklemtoon in ongewilde verse soos:

Lukas (Luka) 16:31.”As hulle na Moses (d.i. die eerste vyf boeke in die Bybel wat hy geskryf het – die Torah) en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan” 

Ons natuurlike denke mag dalk redeneer dat geloof in die wederopstanding van Yahushua Moshiach genoeg is (vgl. Lukas 16:30), maar Yahushua het gesê dat sonder ‘n goeie begrip en uitvoering van die Torah en die profete, dit nie moontlik is nie. Indien die Torah van Moses verval het – moet ‘n mens vra – hoekom sou Yahushua dan die volgende stellings maak – in sy eie woorde:

Mattheus (Mattityahu) 5:16-20 

16 Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. (As voorbeeld vir ons het Hy die wet perfek nagekom)

18 Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.

19 “Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel.

20 Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”

In vers 20 gaan Yahushua selfs verder en verduidelik dat ons nie bloot blindelings die wet moet onderhou en dink dat ons daardeur gered sou word nie – dit sou inderdaad wetties wees – maar ons moet veel dieper as dit gaan – ons moet nie net die wet onderhou nie, maar so ‘n lewe lei sodat ons onderhouding en uitvoering van die wet sal getuig van die transformasie wat in ons wese plaasgevind het deur sy genade (grace) en die uiteindelike werking en inwoning van die Heilge Gees (Ruach HaKodesh). Deur sy genade (grace) is dit vir ons moontlik om die wet te onderhou en meer as dit!

Psalm (Tehillim) 1

WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad/leerplan (etsah) van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars/kriminele (chata) en nie sit in die kring van die spotters/bespotting (luwts) nie;

2 maar sy behae/plesier/begeerte (chephets) is na die wet (Torah) van Yahuah, en hy oordink/mediteer/bestudeer (hagah) sy wet (Torah) dag en nag.

3 En hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

4 So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.

5 Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges (tsadikim) nie.

6 Want Yahuah ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan/vernietig word (abad).

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yasharel in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yasharel en neem die vaandel van Yahuah Elohim op,

want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak

en sy Koninkryk tot Yasharel herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moshe gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yasharel lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

Die Jode is nie Juda nie!

Shabbat Shalom!

Hierdie week se aflewering handel oor die grootste desepsie wat oor duisende jaar reeds baie van die verstrooides van Yahuah se Yisrael in die nasies mislei en wat nou tydens die laaste van die laaste dae talle – wat nie die waarheid aangaande Yisrael ken nie – verly om sodoende binnekort die Anti-Moshiach na te volg.

Die Zioniste Jode wat vandag in Israel – die Heilige Land van Yisrael – heers is nie die stam Juda die seun van Jaakov nie, hulle is nie die nasate van Abraham deur Isak en Jakob/Yaakov nie, hulle was nie slawe in Egipte saam met die 12 stamme van Yisrael nie, hulle het nie saam met Yisrael uit Egipte getrek nie, hulle het nie die Bloed van die Lam aan hulle deurkosyne gesmeer soos Yisrael gedoen het nie, hulle het nie deur die Skelfsee getrek onder leiding van Moshe nie, en hulle het ook nie die Boek van die Verbond by die Sinaï Berg ontvang nie.

Die Jode het nie saam met Yisrael deur die Jordaanrivier getrek en sewe maal om die stad Jerigo geloop en die Beloofde Land van Melk en Heuning beset nie. Hulle het GEEN grondgebied in die Beloofde Land ontvang nie, omdat die belofte nie aan hulle gemaak is nie en omdat daar nie ‘n vierkante duim van die Land aan hulle behoort nie.

Die Jode het nie die reg gehad om die koningskap van Yisrael in te palm nie, en hulle het nie die reg gehad om die heerskappy in die land oor te neem nie. Hulle het nie die reg gehad om vals Hoëpriesters in die Tempel aan te stel nie, en hulle het nie die reg gehad om die ware Levieteiese Hoëpriester – Johannes die Doper tydens Yahushua se lewe te vermoor en sy kop op ‘n skinkbord uit te stal nie.

Die Jode het Johannes die Doper (Die regte Levieteiese Hoëpriester van die tempel in Jerusalem) en Yahushua haMoshiach (die regte Koning van Yisrael ‘n Judeër uit die stam van Juda en uit die Koninklike Bloedlyn van David) om die lewe gebring juis omdat daar vyandskap tussen die saad van die slang (vader van die Jode) en die saad van Eva (moeder van Yisrael) is:

Skriflesing:

Genesis (Beresheet) 3:13-15

Toe vra Yahuah Elohim vir die vrou: “Wat het jy nou gedoen?” en sy sê: “Die slang het my mislei, en ek het geëet.”

14 En Yahuah Elohim sê vir die slang: “Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet, jou lewe (chayim) lank.

15 Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag/saad (zera) en haar Nageslag/Saad Zera). Haar Nageslag/Saad (Zera) sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.”

Mattheus (Mattityahu) 3:1-10

1 In daardie tyd het Johannes die Doper (Yochanan Matbeel) in die woestyn van Judea (Yahudah) begin preek

2 en gesê: “Bekeer julle (teshuvah), want die koninkryk (malchut) van die hemel (shamayim) het naby gekom.”

3 Hy is die een wat die profeet (navi) Jesaja (Yeshayahu) bedoel het toe hy gesê het: “Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir Yahuah gereed, maak die paaie vir Hom reguit.”

4 Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met ‘n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe.

5 In dié dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan (Yarden) na hom toe gestroom.

6 Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop (mikvah)

7 Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs (die Jode) kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: “Julle slange (adder geslag), wie het julle gewaarsku om die dreigende toorn te ontvlug?

8 Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Moet lees – ‘Bring daarom vrugte van perfekte bekering (Teshuvah) voort’.

9 Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê: ‘Ons het Abraham as voorvader’ nie. Dit sê ek vir julle: God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek.

10 Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

Die Jode het nie die reg om ons wat wel Yisrael is – Efraïm, verstrooi in die nasies – burgerskap van Israel te weier op grond van hulle vals Judaïsme bygeloof – die sinagoge van satan – wat Yahuah Elohim haat en sy Seun Yahushua Moshiach die enigste en ware Koning en Melkisedek Hoëpriester van Yisrael die Judeër uit die ware stam van Juda  te vermoor nie.

Hier is Yahushua self aan die woord:

Mattheus (Mattityahu)12:34-42

42 “Julle slange! Hoe kan julle wat sleg is, iets goeds sê? Waar die hart (lev) van vol is, loop die mond van oor.

35 Die goeie (tov) mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart; die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart.

36 “Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag (Yom HaDin).

37 Op grond van jou eie woorde sal jy as geregtig (tzadik) verklaar word of veroordeel word.”

38 Party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs sê toe vir Hom: “Meneer, ons wil ‘n wonderteken van u sien.” 

Die skrifgeleerdes is die Saduseërs en die Fariseërs – Jode  wat uit die Babiloniese ballingskap uit teruggekeer het na Jerusalem toe met die vals leering van mystery Babilon – die Talmud en die Mishna – en met ‘n vals verdraaiing van die Torah waaruit die Naam ‘Yahuah Elohim’ verwyder is en met die woord Here (Baal) vervang is. Die Jode het hulle self in die geskiedenis van Yisrael in geskryf en die Judeërs bloot uit geskryf.

39 Maar Hy antwoord hulle: “’n Slegte en afvallige geslag vra ‘n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona (navi Jonah).

40 Soos Jona drie dae en drie nagte in die maag van ‘n groot vis was, so sal die Seun van die mens (Ben Ahdahm) drie dae en drie nagte binne-in die aarde wees – Moet lees – ‘in die hart (lev) van die aarde wees’.

41 Die mense van Nineve sal op die oordeelsdag (Yom HaDin) saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer (teshuvah). En hier staan Een wat groter is as Jona!

42 Die koningin (Malka) van die Suide/Skeba sal op die oordeelsdag (Yom HaDin) saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo (Chochmah Shlomo) te luister. En hier staan Een wat groter is as Salomo!”

Die Jode het nie die reg om Yahuah Elohim se eiendomsvolk Yisrael tot vandag toe te vervolg en met haat en nyd te onderwerp aan hulle Sataniese Zionistiese Monitêre bankstelsel van slawerny en sosialisties-kommunistiese heerskappy onder die dekmantel van Demokrasie nie. Die Zioniste Jode haat Yahuah en Yisrael en het dit ten doel om die hele wêreld onder hulle vals Nuwe Wêreld Orde se sataniese en diktatoriese oorheersing gevange te hou, maar Yahuah het dit reeds van die begin af bestem – die vyand se saad lewer net onkruid op en sal met oestyd ingesamel sal word om verbrand te word.

Yahusua is weer aan die woord:

Mattheus (Mattityahu)13:24 – 30

30 Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel (Malchut HaShamayim) kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad (tov zera) op sy land gesaai het.

25 Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn.

26 Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword.

27 Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer, het u nie goeie saad (tov zera) op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’

28 Hy antwoord hulle: ‘Dit is ‘n vyand se werk.’ Die slawe (avadim) sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?’

29 ‘Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek.

30 Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ ”

Die Zioniste Jode is die Sinagoge van Satan en die Nuwe Wêreld Orde is hulle vals weergawe van die duisend jaar heerskappy van Yahushua Moshiach die Melkisedek. Die Jode wag met groot afwagting vir hulle moschiach – die Anti-Moschiach – om sy verskyning te maak, sodat hy die wêreld heerskappy van die Nuwe Wêreld Orde kan opneem om sodoende vanuit Jerusalem te heers oor die hele wêreld.

Die Jode glo nie dat Yahuah en Yahushua EEN (echad) is nie. Net soos sommige wat in Suid-Afrika, in die Messiaanse bediening staan, wat net soos die Jode glo; dat Yahushua net ‘n mens was, maar Yahushua het vir hulle ‘n antwoord:

Johannes (Yochanan) 10:24 – 30

24 En die Jode (Talmidim – skrifgeleerdes van die mystery Babiloniese Talmud en Mishna) die het Hom omring en vir Hom gesê: Hoe lank hou U ons in onsekerheid? As U die Christus (Moshiach) is, sê dit vir ons ronduit.

25 Yahushua antwoord hulle: Ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat Ek doen in die Naam van my Vader, dié getuig van My.

26 Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het.

27 My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.

28 En Ek gee hulle die ewige lewe (chayim), en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

29 My Vader (Abba) wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.

30 Ek en die Vader is een (echad).

Die Jode is nie die uitverkore volk van Yahuah nie en hulle het nie die reg om enigsins teenwoordig te wees in Israel nie, en beslis het hulle ook nie die reg om ‘n tempel daar te bou om sodoende weer diereoffers in te stel nie. Die Lam van Yahuah Elohim – Yahushua se opoffering was en is en sal wees die enigste volmaakte offergawe aan ons Vader wat alle tempeloffers oortref het. Hy is die Melchizedek Kohen HaGadol – Yisrael se Koning Priester van Geregtigheid volgens die orde van Melkisedek wat die onbevoegde Levietiese priesterorde oortref het en vir ewig transendeer.

In Openbaring is Yahushua weereens aan die woord:

Openbaring (Gilyanha) 2:9 Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die godslastering van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jodeërs (Yahudim) is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die satan behoort.

Openbaring (Gilyanha) 3:9 Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jodeërs (Yahudim) is, en dit nie is nie, maar lieg – kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle liefhet.

Die Jode is nie Juda nie!

Indien hulle was, sou ons hulle Judeërs genoem het

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yisrael in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah Elohim op,

want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak

en sy Koninkryk tot Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moshe gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

 

Ek is wat Ek is – Yahuah die Elohim van julle vaders – dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag

Shabbat Shalom en weereens welkom by Wilde Olywe!

Hierdie week fokus ek dieper in op ons ware identiteit as Yisrael en veral op die Naam van ons Hemelse Vader soos wat Hy dit aan Moses en aan die Israeliete wat slawe in Egipte was geopenbaar het. Ons identiteit as Yisrael, sonder ons uit, sodat ons die reg en die opdrag het om ons Vader op sy persoonlike Naam te noem en aan te roep.

Ons Hemelse Vader het sy Naam as ewige monument vir ons gegee – dit behoort eksklusief aan Yisrael en aan al ons geslagte na ons. Dit is dan van nature die eerste ding waarvan die teenstander ons sou beroof.

Net soos die Israeliete in Egipte die Naam vergeet het, sodat Moses hulle moes gaan herinner, netso het die meeste van ons wat vandag in die nasies verstrooi is die Naam vergeet of selfs nooit eers geleer of uitgespreek nie. Die wêreldse godsdiens genootskappe, instansies en organisasies het seker gemaak om die Naam geheim te hou en buite gebruik te laat weens die onbeskryflike krag en mag wat in die gebruik van die Naam opgesluit lê.

Ons is Vader (Abba) se heilige priesterdom en as sulks het ons nie net die reg om die Naam te gebruik nie, maar ons het die direkte opdrag van ons Abba om sy Naam nie buite gebruik te laat gaan nie  – dit is die eerste en belangrikste karaktereienskap wat ons as Yisrael het – dit maak ons uniek, apart, uitgesonder en afgesonder van die wêreldse nasies en hulle godsdiens waarin ons verstrooi is en waarin ons verstrengel geraak het.

Dit is dus van uiterste noodsaak dat ons die Naam ons eie sal maak – dat ons dit sal ken en gebruik en dat ons dit oor mekaar en oor ons kinders sal uitspreek as ‘n seën in hierdie laaste van die laaste dae van ons verstrooïng – die insameling van Yisrael is reeds onderweg!

Eksodus (Shemot) 3:1 – 18

1 EN Moses (Moshe) het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jetro (Jithro), die priester (kohen) van Mídian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van Elohim, by Horeb (Choreb in die Sinaï woestyn).

2 Daarop verskyn die Engel van Yahuah (Malach Yahuah) aan hom in ’n vuurvlam uit ’n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!

3 En Moshe sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie.

4 Toe Yahuah sien dat hy nuuskierig nader kom, roep Elohim na hom uit die doringbos en sê: Moshe, Moshe! En hy antwoord: Hier is ek (Hinayani).

5 En Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige (kadosh) grond.

6 Verder sê Hy: Ek is die Elohim van jou vader (abba), die Elohim van Abraham (Avraham), die Elohim van Isak (Yitzchak) en die Elohim van Jakob (Yaakov/Yisrael). Toe het Moshe sy aangesig verberg, want hy was bevrees om Elohim aan te sien.

7 En Yahuah sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte (Mitzrayim) is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.

8 Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars (Mitzrim) te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ’n goeie en wye land, na ’n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.

9 En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Yisrael het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Mitzrim hulle verdruk. – Ex. 2:23.

10 Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Yisrael, uit Mitzrayim uit.

11 Maar Moshe het tot Elohim gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Yisrael uit Mitzrayim sou lei?

12 En Hy antwoord: Ek sal met jou wees, en dit sal vir jou ’n teken (ot) wees dat Ek jou gestuur het: As jy die volk uit Mitzrayim gelei het, sal julle op hierdie berg Elohim dien.

13 Hierop het Moshe tot Elohim gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die Elohim van julle vaders (ahvot) het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? — wat moet ek hulle antwoord?

14 En die Woord van Elohim sê vir Moshe: EK IS WAT EK IS (Hayah asher Hayah). Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Yisrael antwoord: EK IS (Hayah) het my na julle gestuur. – Ex. 6:3; Joh. 8:58; Hebr. 13:8; Openb. 1:4; 4:8.

15 Toe sê Elohim verder vir Moshe: Dit moet jy aan die kinders van Yisrael meedeel: Yahuah, die Elohim van julle vaders (ahvot), die Elohim van Avraham, die Elohim van Yitzchak en die Elohim van Jaakov/Yisrael, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig (le-olam-va-ed), en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.

16 Gaan heen en versamel die oudstes (zechanim) van Yisrael en sê vir hulle: Yahuah, die Elohim van julle vaders (ahvot), het aan my verskyn, die Elohim van Avraham, Yitzchak en Jaakov/Yisrael, en het gesê: Ek het terdeë ag gegee op julle en op wat julle in Mitzrayim aangedoen is. Ex. 11:29. Gén. 50:24; Ex. 4:31; Lk. 1:68.

17 En Ek het gesê: Ek sal julle uit die ellende van Mitzrayim laat optrek na die land van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete, na ’n land wat oorloop van melk en heuning.

18 En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes (zechanim) van Yisrael na die koning (melech) van Mitzrayim gaan, en julle moet vir hom sê: Yahuah, die Elohim van die Hebreërs (Ivrim), het ons ontmoet; laat ons dan nou tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan Yahuah, ons Elohim, offer.

In vers 13 sien ons dat Israel in Egipte nie die Naam van ons Abba geken het nie en dit wil selfs voorkom asof Moshe self nie Elohim se Naam geken het nie – sy Naam het dus buite gebruik gegaan, klaarblyklik weens Israel se integrasie met die Egiptiese afgodsdiens en sekulêre lewensomstandighede tydens hulle lange jare van slawerny.

13 Hierop het Moshe tot Elohim gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die Elohim van julle vaders (ahvot) het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? — wat moet ek hulle antwoord?

Moshe het besef dat dit slegs moontlik sou wees om Israel as nasie uit Egipte te laat trek nadat hulle in die Naam van Elohim verenig is – dit is die samebindende faktor wat die Eksodus moontlik gemaak het.

Verstommend is dat dit Yahushua – die WOORD van Elohim – is wat met Moshe praat en hom antwoord en Hy antwoord eers deur te sê wat sy Naam ‘YAHUAH’ beteken: “Hayah asher Hayah” – Ek is wat Ek is – Die woord ‘hayah’ in Hebreeus het as wortel ‘hava’ wat beteken om te ‘bestaan’ en ‘avah’ wat ‘asem’ beteken (Strong’s 1961, 1933, en 183). Die Hebreeuse woord ‘ahava’ beteken ‘liefde’ – letterlik oorspronklike/eerste bestaan – Yahuah is Eersteliefde.

14 En die Woord van Elohim sê vir Moshe: EK IS WAT EK IS (Hayah asher Hayah). Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Yisrael antwoord: EK IS (Hayah) het my na julle gestuur.

Die Naam ‘YAHUAH’ is dus nie tyd gebonde nie – dit bestaan buite alle tyd – Asem wat was, wat is en wat sal wees – en die Afrikaanse taal kan die diepste betekenis van die Naam nie verwoord nie – dit is bo-natuurlik en het bo-natuurlike krag. Dit is die Naam ‘YAHUAH’ self wat in ons ingeblaas is wat van ons ‘n lewende siel (nefesh) ‘n lewende wese maak wat op ons beurt weer die Naam uitspreek of uit asem terug na Yahuah toe – dit voltooi die sirkel van eenwording tussen skepper en skepsel – die volmaakte eenheid (echad) – dié liefdeseenheid  wat die teenstander ten alle koste wil vernietig!

Met ander woorde – ek is in die Vader wanneer ek sy Naam Yahuah bely en Hy is in my wanneer ek sy Naam Yahuah bely. Wanneer ons as gemeente nie sy Naam Yahuah bely nie is Hy nie in ons nie en is ons nie in Hom nie!

In vers 15 gee Yahuah sy Naam aan ons as ‘n blywende ewige testament of monument tot Yisrael sy eiendomsvolk en heilige Melkisedek priesterdom in.

15 Toe sê Elohim verder vir Moshe: Dit moet jy aan die kinders van Yisrael meedeel: Yahuah, die Elohim van julle vaders (ahvot), die Elohim van Avraham, die Elohim van Yitzchak en die Elohim van Jaakov/Yisrael, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig (le-olam-va-ed), en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.

Daarom gee Yahuah die 3de Gebod as volg:

Eksodus (Shemot) 20:7 “Jy mag die Naam van Yahuah jou Elohim nie misbruik (shav) nie (tot vergeefse leegheid/ydelheid/nietigheid en ondergang bring nie), want Yahuah sal die een wat sy Naam misbruik (shav) (tot veroesting bring of vernietig), nie ongestraf laat bly nie.

Die Hebreeuse woord ‘shav’ is met ‘misbruik’ vertaal – dit is nie verkeerd nie, maar die ware betekenis is baie meer omvattend en kannie in die afrikaans met net een woord vertaal word nie. ‘Shav’ (Strong’s 7723) beteken  {shav}; van dieselfde as ‘show’ ‘(Strong’s 7722) in die sin van verwoesting; kwaad (as vernietigend), letterlik (ruïneer) of moreel (bedrog); figuurlike afgodery (as vals, subjektief), nutteloosheid (as bedrieglik, objektief, ook adverteer, tevergeefs): – vals (leuenagtig), leuen, leuens, tevergeefs, ydelheid of shoah {sho-aw ‘}; wat beteken om oor te jaag; ‘n storm; by implikasie, verwoesting: – woestyn, vernietig, vernietiging.

Ons kan met reg vra – is die Naam van Yhauah ons Elohim nie in ons Afrikaanse bybels tot niet gemaak nie – en indien die vertalers nie geweet het hoe om dit uit te spreek nie – hoekom het hulle nie die Hebrreuse letters vir die Naam gepubliseer nie?

Daarom gee Yahuah Elohim ook die volgende opdrag:

Deuteronomium (Devarim) 6:4-9

“Luister, Yisrael: Yahuah is ons Elohim, Hy is EEN”

Shema Yisrael Yahuah Eloheinu Yahuah Echad

En jy sal Yahuah jou Elohim liefhê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou mag.

Ve’ahavta ET Yahuah Elohekha bekhol le’vavkha u ve’khol nafshekha u ve’khol me’odekha

“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.

Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.

Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ‘n merk op jou voorkop wees.

Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.

Dink aan die ‘Shema’ soos dit bekendstaan as ‘n profetiese rede tot verryking en uitbouing van jou innerlike lewe en voer dit ook uit.

Ons skriflesing uit Eksodus is in ‘n besondere mate van toepassing op ons as gelowiges hier aan die suidpunt van Afrika. Ons voorvaders het hierheen gevlug weens die reformasie vanuit die okkultiese Roomse godsdiens wat Europa oorheers het.

Hulle het die land getem en ontwikkel deur die guns en wil van Yahuah Elohim alhoewel hulle nie sy Naam – Yahuah – geken het nie. Hulle het hom slegs as God/Elohim geken, maar hulle was opregte godsvresende mense wat besef het dat hulle die afgesonderde eiendomsvolk en heilige priesterdom van Elohim was.

Hulle was intens bewus van die feit dat die dag sou kom wanneer hulle nasate weereens vanuit die uithoeke van die wêreld ingesamel sou word wanneer die Koninkryk aan die twee huise van Yisrael (Juda & Efraim) herstel sou word. Hulle het hierdie dinge geweet omdat hulle eindelose ure in die Skrif spandeer het en dus die geskiedenis, beloftes en profesieë van Elohim aangaande Yisrael geken het.

Ons voorvaders het geglo in een Skrif van Genesis tot Openbaring. Hulle het die groter beeld aangaande die verlossingsplan van Elohim geken en geweet dat dit alles gaan oor die herstel van die Koninkryk aan Yisrael met yahuashua Moshiach as Koning in die laaste dae. Hulle het nie vals leerstellings soos die wegraping aangehang nie.

Hulle het besef dat hulle net soos Israel van ouds vreemdelinge in ‘n vreemde land was en dat hulle om hulle oorlewing hier sou moes veg. Dit het hulle gedoen en Elohim het voor hulle uit gegaan sodat hulle soos Israel in Egipte sou vermenigvuldig tot die oomblik van insameling met shofar geskal aangekondig sal word.

YAHUAH ELOHIM die Naam, as geheel in ontleding beteken ook – Hy wat openbaar sal word in ‘n groep Menigtes. Dit is dus Elohim se doel om sy karakter en sy wesenlike bestaan in ‘n groot groep mense te openbaar. Ons is daardie groep mense. Deur gehoorsaamheid aan sy woord kan ons nou van Elohim se karaktertrekke in onsself ontwikkel.

So kan Elohim homself, in ‘n baie beperkte sin, openbaar in die ware gelowiges in hierdie lewe. Die naam Yahuah Elohim is ook ‘n voorspelling van die tyd wat kom wanneer die aarde gevul sal word met mense wat soos Hy is, beide in karakter en natuur. As ons vereenselwig wil wees met ons Elohim se doel en soos Hy wil word en nie meer sterf nie; as ons vir ewig wil lewe in algehele morele volmaaktheid, dan moet ons onsself vereenselwig met sy Naam.

Ons voorvaders het ‘n suiwer vorm van geloof in die beloftes en bepalinge van Elohim gehandhaaf en het onder meer die gebooie van Elohim na die beste van hulle kennis nagekom en aan hulle kinders oorgedra, sodoende het hulle nasate ryklik die vrugte van hulle voorvaders se opregte gehoorsaamheid gepluk.

Tog het die reformasie oor ‘n tydperk van 300 plus jaar deur die instelling van institusionele godsdiens eers stagnant geword sodat die nuwer geslag in opstand gekom het teen die leweloosheid daarvan.

Die kerke het begin leeg loop en met die aanbreek van die tegnologiese eeu het meeste totaal verval in populêre massa godsdiens wat dramaties beïnvloed word deur ‘n verslawende wettelose en losbandige New Age aanslag wat slegs gegrond is op die eie ek en positiewe denke en slagspreuke van arogante trots en selfverryking.

Nuwerwetse Christene ken nie die gebooie en bepalinge van die Verbond nie. Hulle is salig onbewus van hulle identiteit as Yisrael. Hulle is in kort op die breë weg wat lei tot vernietiging en soos die eindtyd se verdrukking daagliks meer in druk intensifiseer, raak hulle meer en meer verknog aan die leë beloftes van vals herders en misleidende populere leerstellings.

Gelowiges het by ‘n kruispad gekom – nie net in Suid-Afrika nie, maar wel die wêreld oor. Die onbevredigende massa godsdiens van selfverryking en selfopheffing, van linkse liberalisme, sosialisme en kommunisme se eindproduk is ‘n wêreldgemeenskap – Nuwe Wêreld Orde – waarin algehele morele verval aan die orde van die dag is.

In die Nuwe Wêreld Orde word ons identiteit as Yisrael ten sterkste ontken en die naam  Yhauh Elohim uitgewis. Dit laat Christene magteloos en tenvolle verslaaf tot die okkult van mystery Babilon onder leiding van die okkultiese Roomse Pous se een wêreld afgodsdiens wat Sondag die eerste dag van die week ‘heilig’ en wat Kersfees die geboortefees van Tammuz die songod tydens die somersonstilstand ‘heilig’ en wat Paasfees/Easter die fees van die seksgodin Ishtar ‘heilig’ – plaasvervangings vir die ware Feeste van Yahuah – ons eintlike erfenis!

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yisrael in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah Elohim op, want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak en sy Koninkryk tot Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moses gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

Jacus Müller

 

Israel se mis-identifikasie met wêreldse vals herders

Shabbat Shalom en welkom terug by Wilde Olywe

Hierdie gedeelte volg op ‘Ontwaking van Israel‘ waarin ek bespreek dat ons as Yisrael, die eiendomsvolk en koninklike priesterdom van Yahuah is.

Ons as gelowiges is inderdaad in liggaam, siel en gees die verwerkliking van die belofte wat Yahuah ons Hemelse Vader aan die vader van ons geloof Abraham gemaak het – dat ek en jy die een (echad) eiendomsvolk Yisrael van Yahuah en die saad van Avraham is, en dat ons identiteit versmelt het in die liggaam van Yahushua Moschiach; kom ons kyk verder wat dit dan beteken om deel te wees van die familie en Koninkryk van Yahuah – Yisrael.

Genesis (Beresheeth)1:1-4 EN Yahuah het aan Avram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie (mishpacha) en uit jou vader se huis (abba se bayit), na die land wat Ek jou sal wys.

2 En Ek sal jou ’n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n seën (bracha) sal wees.

3 En Ek sal diegene seën wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte (mishpachot) van die aarde geseën word. (korrek vertaal, beteken dit ‘gemeng’ word)

4 Toe het Avram weggetrek soos Yahuah hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Avram was vyf-en-sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran.

Voordat Abram ‘n groot nasie kon word was dit vir hom nodig om eers uit te kom vanuit sy land en vanuit sy familie kringe en selfs vanuit sy vader se huis. Hy kon dus net die belofte van Yahuah ontvang wanneer hy eers homself los gemaak het van die kettings wat hom verbonde gehou het aan die wêreld wat hy geken het. Daardie kettings was geografies, familiër asook godsdiens.

Abram se wêreldse vader Terah, was na oorlewering ‘n kerwer van afgodsbeeldjies uit hout – die afgode van sy vader en van sy familie en van sy land Haran/Paddan Aram. As kind moes Abram en sy broers, soos die legende lui, die afgode in die mark verkoop, maar Abram se eie Elohim was Yahuah. Toe Yahuah hom op 75 jarige ouderdom die opdrag gee om dit alles agter te laat en te trek was hy gehoorsaam. Dit dien as bewys van sy geloof in Yahuah en in sy beloftes.

Hierin lê ons as Yisrael se eerste en grootste les; Yahuah kan nie sy Koninkrykswerk doen in en met diegene wat weier om hulle wêreldse identiteit, wêreldse tradisies en wêreldse godsdienspraktyke prys te gee nie.

Wat is daar in jou wêreld waarmee jy ten sterkste identifiseer, want dit is die dinge wat jou verhoed daarvan om die beloftes van Yahuah in jou eie lewe en in die lewe van jou mense as nasie te ervaar, omdat dit juis as bewys dien van jou ongehoorsaamheid aan Yahuah en meer as dit – jou ongeloof in sy beloftes.

Indien jy jou geloof in Yahuah en in sy beloftes vir jou as nasie Yisrael wil laat verwerklik is die voorvereiste van Yahuah dat jy jouself in totaliteit sal bevry van die kettings wat jou in die wêreld van slawerny en onderdrukking gevange hou.

Die eerste van die kettings is jou mis-identifikasie as blanke Suid-Afrikaner, Afrikaner of Boer. Hierdie is slegs beskrywende terme! Jy is Yisrael en jy bevind jouself as blank of van Boere afstammeling of Afrikaner of Suid-Afrikaner. Hierdie terme is slegs beskrywend van die fisiese toestand of plek waar jy jou bevind en niks meer as dit nie.

Jy is of Yisrael, of jy is in die wêreld sover dit Yahuah aangaan. Dit is nou jou keuse – jy is of in die wêreld en bly ‘n gevangene en slaaf van die wêreld wat vernietiging binnegaan of jy ontvang die naam Yisrael en die beloftes van Yahuah en die ewige lewe behoort aan jou.

Die tweede ketting wat jou verslaaf in die wêreld is jou mis-identifikasie met jou kerklike of selfs nie-kerklike denominasie. Tot watter denominasie of goddelike instansie wend jy jouself in lidmaatskap, want dit is die wêreldse verwantskap wat jou daarvan weerhou om die belofte van Yahuah in jou eie lewe en in die lewe van jou nasie te ervaar.

Yisrael is die gemeente/kerk van Yahuah – NET Yisrael en niks anders nie. Yahuah het Yisrael as gemeente/kerk ingestel in Genesis (Beresheeth) 28:3-4 en in Gen. 35:9-11 Ja, die kerk het sy oorsprong in die Ou Testament (Tanakh) en nie in die Nuwe Testament (Brit Hadasha) nie. Yahuah self het die kerk ingestel. Die gemeente van Yisrael in die nasies – die kerk van nasies – Yisrael – met Abraham, Isak en Jakob as geloofsvaders en kerkvaders.

Genesis (Beresheeth) 28:3 En Elohim, die Almagtige (El Shaddai), seën jou (Jakob/Yaakov) en maak jou vrugbaar en vermeerder jou, sodat jy ’n kerk/gemeente (kahal in Hebreeus/ecclesia in die Grieks) van nasies sal word. 4 En El Shaddai gee aan jou die seën van Avraham, aan jou en jou nageslag (saad/zera) saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem wat Yahuah aan Avraham gegee het.

Genesis (Beresheeth) 35:9-11 Toe verskyn Elohim weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom; 10 en Elohim sê vir hom: Jou naam is Jakob (Yaakov); jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Yisrael sal jou naam wees. En Hy het hom Yisrael genoem. 11 Verder sê Elohim vir hom: Ek is Elohim, die Almagtige (El Shaddai). Wees vrugbaar en vermeerder. ’n Nasie, ja, ’n kerk/gemeente (kahal in Hebreeus/ecclesia in Grieks) van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.

Jou Afrikaanse bybel asook vele ander bybel vertalings is op talle plekke opsetlik verkeerd en misleidend vertaal en die vertaling van hierdie verse is toonbeelde van die manipulasie wat die skrif ondergaan het aan die hande van die wêreldse godsdiens denominasies, organisasies en instansies. Dit is opsetlik verkeerdelik vertaal sodat die eer nie aan Yahuah sou gaan nie, maar aan die vals leraars wat self as afgode aansien wou kry.

Yisrael, die kerk/gemeente van nasies gemeng is die koninklike priesterorde van Yahuah en huidiglik die liggaam van Yahushua Moshiach vir ewig Hoëpriester in die priesterorde van Melkisedek. Die kerk/gemeente van Yisrael is dus ‘n nasie van koning priesters wat die Koninklike Torah/ die Boek van die Verbond nakom en uitvoer.{Eksodus (Shemot) 19:5 – 24:8} Die Koninklike Torah sluit in; die 10 Gebooie (Mitzvot) en die 7 jaarlikse Feeste (Moedim) van Yahuah.

Een van hierdie 10 Gebooie is onder andere die heiliging en onderhouding van die 7de dag – die Sabbat (Shabbat) wat bloot blatant deur die sekulêre godsdiens afgeskaf is of wat na die 1ste dag wat Sondag is verskuif is – Sondag is die heilige dag van die songod Tammuz!

Boonop het sekuklêre godsdiens die 7 Feeste van Yahuah in totaliteit afgeskaf en dit vervang met Kersfees en Paasfees (Easter). Kersfees is geheel en al nie in die bybel nie en is inderdaad die viering van die geboorte van die songod Tammuz tydens die somersonstilstand 21 – 25 Desember. Paasfees of Easter is die viering van Ishtar, die Assiriese en Babiloniese godin van vrugbaarheid en seks. Haar simbole soos die eier en die haas was en is nog steeds vrugbaarheids- en geslagsimbole.

Yahushua se woorde in Johannes (Yochanan) 14:15

As julle my liefhet, sal julle my gebooie/opdragte (mitzvot) uitvoer.

ALLE sogenaamde PREDIKANTE, PASTORE & PRIESTERS wat hulle Christen volgelinge leer dat die Sabbat op Sondag die 1ste dag en nie op Satardag die 7de dag is nie, is VALS HERDERS.

Hulle wat die opdragte/gebooie (Mitzvot) van Yahuah en ook die 7 jaarlikse Feeste (Moedim) van Yahuah afgeskaf het en leer dat dit weggeval het of aan die kruis saam met Jesus vasgespyker is, maar dan die satansfeeste van Tammuz die songod en Ishtar die seksgodin heilig asof dit die Feeste van Yahuah is, is VALS HERDERS.

VALS HERDERS lei jou en my mense na die ewige dood. Dit maak nie saak hoe hoog geleerd hulle mag wees of hoeveel boeke hulle al geskryf het of hoeveel aansien hulle in die wêreld mag hê of hoeveel lidmate deel is van hulle vals prediking of hoe ver oor die wêreld hulle godsdiens uitgesaai word nie. Hulle is die VALS HERDERS van mystery Babilon en die VALS HERDERS van die laaste dae waarteen Yahushua ons ernstig waarsku. Daar is in die info-eeu waarin ons lewe geen verskoning vir hulle misdaad nie.

Die VALS HERDERS se tyd is verby en hulle word saam met hulle hardnekkige volgelinge wat blindelings die wêreldsheid navolg deur Yahuah self oorgegee aan die vyand om van die land wat Yahuah aan hulle voorvaders gegee het beroof te word en om deur die vyand uitgemoor te word onderwyl Yahuah die  oorblyfsel van Yisrael uit die nasies vir Homself bymekaarmaak om sodoende sy Koninkryk aan Yisrael te restoureer. Yisrael van Yahuah se tyd het aangebreek!

Dit is tyd om wakker te word en te bekeer (teshuvah). Dit is nie te laat nie. Die verdrukking het reeds begin. Dit kan nie vermy word nie. Ons gaan van nou af die wêreld oor almal saam daardeur en as jy jou hoop op die sogenaamde ‘wegraping’ geplaas het, moet jy nou weet dat dit nie gaan gebeur nie. Wegrapingsteologie is die vals teologie van die Christendom se VALS HERDERS – die betowerende vals belofte van velossing vir wettelose Christene.

Jeremia (Yirmeyahu)32:26-44 

26 Die woord van die Yahuah het tot Jeremia gekom: 

27 Ek is Yahuah die Elohim van alle vlees. Is iets vir My onmoontlik? 

28 Daarom, so sê Yahuah: Ek gee hierdie stad in die mag van die Galdeërs, in die mag van koning Nebukadnesar van Babel. Hy sal dit verower. 

29 Die Galdeërs wat teen hierdie stad veg, sal dit aan die brand kom steek en dit afbrand, ook die huise waar die inwoners My getart het toe hulle vir Baäl (Here in Afrikaans/Lord in Engels) wierook gebrand het op die dakke en waar hulle drankoffers vir ander gode uitgegiet het. 

30 Die mense van Yisrael en Juda (Yahudah) het van jongs af net gedoen wat verkeerd is in my oë. Die Israeliete het My getart met goed wat hulle self gemaak het, sê Yahuah. 

31 Van die dag af dat hierdie stad gebou is, tot nou toe het dit my gloeiende toorn so laat ontvlam dat Ek die stad wil wegvee voor My aangesig. 

32 Die mense van Yisrael en Jahudah het My getart met al die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, hulle, hulle konings, hulle amptenare, hulle priesters, hulle profete, elkeen in Juda, al die inwoners van Jerusalem. 

33 Hulle het hulle rug na My toe gedraai, nie hulle gesigte nie. Ek self het hulle vroeg en laat geleer om goed te luister, maar hulle wou nie hoor nie, hulle wou nie leer uit My Torah (die Wet) nie. {Eksodus (Shemot) 19:5 – 24:8 Boek van die Verbond/Koninklike Torah}

34 Hulle het hulle afskuwelike afgode in die huis gesit waaroor my Naam uitgeroep is en so het hulle my huis verontreinig. 

35 Hulle het hoogtes vir Baäl (Here/Lord) gebou in die Ben-Hinnomdal om hulle seuns en dogters vir Molek as offers te laat verbrand. Ek het hulle dit nie beveel nie; so ‘n afskuwelike gedagte om vir Juda te laat sonde doen, het nie eens by My opgekom nie. 

36 Tog, so sê Yahuah die Elohim van Yisrael vir hierdie stad waarvan julle sê dit sal deur die swaard en hongersnood en pes in die mag van die koning van Babel gegee word: 

37 Ek sal hulle bymekaarmaak uit al die lande waarheen Ek hulle verjaag het in my gloeiende toorn en in my groot woede. Ek sal hulle hierheen terugbring (na die beloofde land – Israel) en hulle sal hier veilig kom woon. 

38 Hulle sal my volk wees en Ek sal hulle Elohim wees. 

39 Ek sal hulle ‘n onverdeelde hart en ‘n vaste koers gee: hulle sal My altyd dien vir hulle eie beswil en vir dié van hulle kinders na hulle. 

40 Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie en Ek sal in hulle die begeerte lê om My te dien en nie van My af weg te draai nie. 

41 Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou; met alles wat Ek is, sal Ek hulle weer in dié land vestig. 

42 So sê Yahuah: Soos Ek hierdie groot ramp oor hierdie volk gebring het, so sal Ek ook al die goeie wat Ek hulle beloof het, na hulle toe bring. 

43 Daar sal weer grond gekoop word in hierdie land waarvan julle sê: “Dit is verwoes, sonder mens of dier, oorgegee in die mag van die Galdeërs.” 

44 Grond sal vir silwer gekoop word, kontrakte sal geskryf word met seëls daarop en getuies daarvan. Dit sal gebeur in die gebied van Benjamin en in die omgewing van Jerusalem, in die stede van Juda: in die stede van die bergland en van die valleie  en in die stede van die suidland. Ek sal hulle uit ballingskap laat terugkeer (shuv), sê Yahuah.

In vers 33 lê die kruks van die saak – Yahuah verlang dat ons op Hom gefokus sal bly, dat ons die rug op die wêreld sal draai en ons gesigte na Hom, want dan sal ons weet wie ons is en waarheen ons as volk oppad is – ons sal ‘n onverdeelde hart hê. Ons sal die padkaart wat in sy gebooie en opdragte (mitzvot) en in sy 7 Feeste (Moedim) opgesluit lê gebruik as ‘n lig en ‘n lamp op ons weg. Want die wie die Torah onderhou het inderdaad die lig!

Psalm (Tehillim) 56:14
Want U het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met Elohim by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien,

Psalm (Tehillim) 37:38
Dié wat hulle teen Yahuah verset, word voor die voet uitgewis, die toekoms van die goddeloses word afgesny,

Daarom sê Yahushua: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie. Openbaring (Gilyahna)18:4.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah op, want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaarmaak en sy Koninkryk tot Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moses gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

Ontwaking van Israel

Wie en wat op aarde is ons as gelowiges en waar en hoe pas ons in die plan van die Vader?

Galasiërs (Galutya) 3:26 Deur hierdie geloof (emunah) in Jesus Christus (Moshiach Yahushua) is julle nou almal kinders van God (b’nai Yahuah),

27 want julle almal wat deur die doop met Moshiach verenig is, het nou deel van Moschiach.

28 Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Moshiach Yahushua is julle almal één Israel (kol Yisrael echad in Moshiach).

29 En as julle aan Moshiach behoort, is julle ook nakomelinge (zera / saad) van Abraham (Avraham) en erfgename kragtens die belofte van God (Elohim)

Hier skryf Paulus (Shaul) aan die Galasiërs om aan hulle duidelik te maak watter posisie hulle as gelowiges in Yahushua het.

Eerstens – deur geloof en doop in Moshiach is hulle letterlik deel van die liggaam van Moshiach hier op aarde.

Tweedens – is daar in die liggaam van Yahushua Moshiach geen sprake van ras, herkoms, stand en geslag nie. Almal in Moshiach is ‘echad’ een Yisrael.

Derdens – beteken dit dat hulle die saad, nakomelinge en erfgename van Avraham is en dat die belofte van Yahuah aan Avraham en ook die verbond wat later daarop sou volg juis op hulle van toepassing is. {Genesis (Beresheeth) 12:1-3}

In samevatting beteken dit dat die belofte van Yahuah aan Avraham (deur Yahushua se voltooide werk en ons geloof en indompeling in Moshiach) werklik geword het – ons is die produk – b.nei Yahuah kol Yisrael echad. Kinders van Vader Yahuah – Yisrael vermeng en verenig in Yahushua Moshiach!

Is jy dus ‘n Christen? Nee jy is Yisrael! Jy is die verwerkliking van die belofte –  die uitverkore volk van Yahuah en die saad van Avraham, want jou identiteit het versmelt in die liggaam van Yahushua Moschiach om deel te word van die familie en Koninkryk van Yahuah – Yisrael.

Vers 29: En as julle aan Moshiach behoort, is julle ook nakomelinge (zera / saad) van Avraham. Die woord nakomelinge dra beslis nie genoeg gewig nie. Dit verwys eintlik na die DNA.

Wanneer ons as gelowiges hierdie beginsels van ons identiteit as Yisrael begin integreer en uitleef, vind ‘n wonderwerk plaas – ons DNA verander – ons word fisies in siel en ook in gees ‘n nuwe mens met ‘n nuwe naam.

Boonop ontvang ons die Heilige Gees (Ruach haKodesh) wat met ons eie gees verenig (ons is deur geloof en doop een met Moshiach) en wat dan ons fisiese liggaam en siel beheers en transformeer sodat ons letterlik Yisrael is.

Yisrael is die een vermengde fisiese volk van Yahuah in hierdie wêreld (Egipte).

Yisrael is die een sielsomsluitende gemeenskap / kerk en liggaam van Yahushua in hierdie wêreld (Mystery Babilon).

Yisrael is die een geestelike regering onder leiding van die Ruach haKodesh in hierdie wêreld (Nuwe Wêreld Orde / NWO)

Yisrael is dus in liggaam siel en gees die KONINKRYK van Yahuah Elohim in hierdie wêreld.

Yisrael leef in afwagting op die terugkeer van ons Koning Yahushua want Hy is die Melkizedek Kohen haGadol. In liggaam is Hy Yisrael se Verlosser en Koning (Melekh), in wese is Hy Yisrael se regverdige regter (Zadik) en geestelik is Hy Yisrael se Hoë Priester (Kohen haGadol).

Ons eie liggaam, siel en gees vind slegs enige vorm van bestaansreg en dan die hoogste vorm van bestaansreg in ewigheid die oomblik wat ons as gelowiges ons ware identiteit as Yisrael opneem en uitleef volgens die bepalinge vervat in die Boek van die Verbond en Koninklike Wet (Koninklike Torah).{Eksodus (Shemot) 19:5 – 24:8}

Eksodus (Shemot) 19:4-8 ‘Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het.

5-6 As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond (brit) hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, ‘n koninkryk (malchut) wat My as priesters (kohanim) dien, en ‘n gewyde volk bo alle nasies; die hele aarde behoort immers aan My.’ Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel.”

7 Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaargeroep en vir hulle alles vertel wat Yahuah hom beveel het.

8 Daarna het die volk soos een man geantwoord: “Alles wat die Yahuah gesê het, sal ons doen.” Moses het vir die Yahuah gaan sê wat die volk geantwoord het.

Neem baie duidelik kennis dat; Yisrael is ‘n Koninkryk en NIE ‘n demokrasie nie! Daar word NOOIT verkiesings gehou nie. Diens vind plaas deur Goddelike aanstelling en deur onderdanigheid.

Yahushua het vir geen ander rede gekom nie as om hierdie groot werk te doen:

1 Petrus (Kepha Aleph) 2:9-11 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore generasie (verwys na die gene van Yahuah – sy DNA), ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir Yahuah afgesonder is, die eiendomsvolk van Yahuah, die volk wat die verlossingsdade (tehillot) moet verkondig van Hom (Yahushua Moshiach Melkizedek Kohen haGadol) wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

10 Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van Yahuah. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het Yahuah aan julle barmhartigheid bewys.

11 Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net ‘n mens se lewe.

In oorsig kan jy nou die volgende vrae vra:

Is ek ‘n sogenaamde Boer, Afrikaner of Suid-Afrikaner? Nee ek is Yisrael die Eiendomsvolk van Yahuah.

Is ek Charismaties, Apostolies, Evangelies, Nederduitsch Gereformeerd, Nederduitsch Hervormd of enige ander Protestantse of Roomse denominasie? Nee ek is Yisrael die Koninklike Priesterdom van Yahuah.

Is ek veronderstel om deel te wees van die wêreldse politieke stelsels – ‘n demokraat of ‘n kommunis, die NWO of enige iets anders? Nee ek is Yisrael wat onderdanig dien in die Koninkryk van Yahuah binne die bepalinge van die Koninklike Torah en onder heerskappy van die Ruach haKodesh en van Yahushua Moshiach die Hoëpriester, Regverdige Regter en Koning. Hy is vir ewig Hoëpriester vogens die Priesterorde van Melkisedek. {Hebreërs (Ivrim) 5:10 en 6:20}

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yisrael in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah op, want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak en sy Koninkryk in Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moses gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

 

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

 

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

 

Jacus Müller

Wat Ons Glo

Ek glo in God die Vader – Yahuah – die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

Ek glo יהוה Yahuah is ‘echad’ -die meervoudige een ware God- oorgedra in Deut 6: 4 en Eksodus 34: 6-8.

Ek glo in God die Seun – Jesus Christus – Yahusha ha Moshiach – Yahuah se enig-gebore Seun, ons Here;

Ek glo in die inwonende Heilige Gees – Ruach ha Kodesh – Jesus Christus kragtig in ons teenswoordig. (2 Kor 13:5)

Ek glo dat God die Seun – Jesus Christus – ontvang is van die Heilige Gees – Ruach ha Kodesh en gebore is uit die maagd Maria.

Ek glo dat Hy gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het.

Ek glo dat Hy op die derde dag weer opgestaan het uit die dode.

Ek glo dat Hy opgevaar het na die Hemel en dat Hy nou sit aan die regterhand van God – Elohim – die almagtige Vader van waar Hy heers oor sy geestelike koninkryk van heiliges – Yasharel sy Koninkryk van Melkisedekse Priesters – totdat al sy vyande onder sy voete geplaas is;

van waar Hy dan weer één maal en op één dag sal kom – om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het en om dan tot in ewigheid te heers vanuit die Nuwe Jesusalem in die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde.

Ek glo in die inwonende God die Heilige Gees – Ruach ha Kodesh – Jesus Christus kragtig in ons teenswoordig. (2 Kor 13:5)

Ek glo in die Israel van God -Yasharel – die Koninkryk van God in die vorm van sy heiliges – die Melkisedekse Priesters – met Jesus Christus as ewige Hoëpriester.

Ek glo die kerk is Yasharel (die Israel van God) die gemeenskap van die heiliges – die Melkisedekse Priesters tans verbind tot die groot opdrag van Jesus om die hele wêreld in te gaan en die Goeie Nuus aan die ganse mensdom te verkondig. (Markus 16:15-20)

Ek glo in die genesing van siekes en die uitdrywing van duiwels.

Ek glo in die bekering en vergewing van sondes en die afsterf van die natuurlike, sondige man met die eerste dood deur die onderdompeling van die Doop in die Naam van Jesus Christus en in die eerste opstanding van die bonatuurlike, heilige man in die ewige lewe om vir ewig saam met Jesus Christus te regeer.

Ek glo die spreek in tale is bewys van die ontvangs en inwoning van God die Heilige Gees.

Ek glo in die Nagmaal van Jesus Christus en in sy bloed as seël van die Nuwe verbond.

Ek glo die sewe jaarlikse Feeste van God die Vader – Pesag – Ongesuurde Brode – Eerste Vrugte – Weke / Pinkster – Trompette – Versoeningsdag – Huttefees.

Ek verwerp die heidense Kersfees – Nuwejaarsfees – Paasfees – Valentynsfees – Moerdersdag – Vadersdag – Halloween – verjaasdagfeeste en alle onbybelse feeste en sg. heilige gedenkdae.

Ek heilig die sewendedagse Sabbat soos in die Wet – Torah – vervat en ek  verwerp ten sterkste die heidense eerstedagse vals plaasvervanger sabbat – Sondag.

Dit is Sy getuienis en ons verklaring van die waarheid wat ons voor die mensdom uitleef

Ons maak die bevestiging dat:

Jesus Christus is die vleeslike manifestasie van die Vader Yahuah – God in liggaamlike vorm en die Woord van God waarvoor en waardeur alles geskape is.

In die begin het Yahuah deur sy WOORD – Yahusha – die hemel en die Aarde geskape. Die Hemel en die Aarde is een heelal soos ons liggaam en gees een siel is en soos die Vader en die Gees een in die liggaam van die Seun, Jesus Christus is.

Die Nuwe Testament is Jesus Christus se interpretasie van die Tanakh – Ou Testament – dit is ook die bevestiging van Jesus Christus se vervulling van die wet en die profete.

Verlossing is deur genade deur geloof, en slegs deur die vergieting van die  onskuldige bloed van die Messias is vergifnis van sondes moontlik. Geen ander offer van watter aard ookal is toereikend nie.

Ek glo dat die sg. sondaarsgebed onbybels is en dat geloof sonder werke dood is.

Boek van die Verbond vs boek van die wet

Ons maak die bevestiging dat:

Die Skrif – Genesis tot Openbaring – is die onfeilbare woord van God en die hele Skrif is deur  God se asem geblaas vir onderrig, teregwysing, regstelling en opleiding in geregtigheid soos in 2 Timoteus 3:16.

Die ‘Verbondsboek’ en die ‘Boek van die wet’ is nie sinoniem nie – die Verbondsboek is binne-in die Ark en die wetboek is aan die buitekant vasgemaak as getuie teen Israel totdat die Messias sou kom om die verbond te vernuwe – Deut 31:26.

Daar is ‘n verandering van die wet Heb 7:12 en 7:18; Gen 49:10

Ons moet die Wet -Torah – regverdig verdeel (2 Timoteus 2:15), wat onderskeid tref tussen die ooreengekome Verbondsboek en die opgelegde boek van die wet wat afgedwing is na en as gevolg van, die verbondsverbreking by die goue kalf

Die boek van die wet is bygevoeg na die verbondsverbreking van die goue kalf om Israel onder toesig te hou, ‘n leraar totdat die Messias gekom het om ‘n Nuwe Verbond te maak as Torah (Galasiërs 3:19 en 3:24; Hebreërs 8: 6 en 9: 10), die Melkisedek Verbondsboek – die Verbond van die Belofte.

Daar kan nie by ‘n bloedvergelykende verbond toevoegings gemaak word nie (Eksodus 24: 7; Galasiërs 3:15) so die boek wan die wet wat ‘n toevoeging was kan nooit deel van die Verbond van Belofte wees nie.

Die konteks van Galasiërs bespreek die tweedeling tussen die boek van die wet waarvan ons bevry word; en die nuwe verbond; gegee as Torah – die Boek van die Verbond; Jesus se bloed het ons in staat gestel om deel te hê aan die verbonde van die belofte!

Melkisedekse Koninklike Priesterdom

Ons maak die bevestiging dat:

Jesus Christus het ons ingelyf in sy Melkisedekse Koninklike Priesterdom (1 Petrus 2: 9) waar ons in sy koninklike wet, die Boek van die Verbond – Torah – moet wandel (Eksodus 19: 4, Jakobus 2: 8), die volmaakte wet van vryheid (Jakobus 1:26) vervat in sy beloftesverbond (Efesiërs 2:12).

Jeremia 33:17 spreek t.o.v. die Koningskap en Levitiese voorwaardelike verbondsbelofte wat uiteengesit is in (1 Kon. 9: 5; Jeremia 22:30) wat Israel gebreek het! Daar is geen ewige Levitiese priesterdom nie en daar was geen ewige Dawidiese koning wat op die troon in Jerusalem sit nie.

Die boek Esegiël is nie duisendjarig nie, maar ‘n versameling van 13 datumgestempelde rolle. Die duisendjarige aardse koninkryk is ‘n dwaal van die dispensasionaliste en dit is basseer op die dwaling van die Babiloniese Talmud en die Joodse begeerte en droom van ‘n duisendjarige aardse koninkryk waaronder alle nasies die slawe van die Jode sou wees.

Daar is vandag ‘n orde van Melkisedek Priesters op aarde soos die Meester se gebed bevestig, ‘laat U Koninkryk op die aarde kom soos dit in die hemel is.’ (Matteus 5:28:18; Hebreërs 7)

Die Melkisedekse priesterskap van gelowiges is die ware tempel! Yahuah het sy tempel gekies en dit is sy Koninkryk van Melkisedek Priesters. (Hebreërs 9:10)

Hierdie manifes is nog in wording…